لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
راهسازیکاردانی ناپیوسته1378/08/09فعالتدوینمهندسی عمران--383فنی و مهندسیدانلود فایل
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--719علوم پایهدانلود فایل
سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1377/04/07فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--360فنی و مهندسیدانلود فایل
شهرسازیکاردانی ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینشهرسازی--331هنر و معماریدانلود فایل
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/12/16فعالتدوینصنعت--372علمی و کاربردیدانلود فایل
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییکاردانی ناپیوسته1384/06/05فعالتدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییکاردانی ناپیوسته1377/12/16فعالتدوینصنعت--372علمی و کاربردیدانلود فایل
صحنه آرائیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
صنایع اوراق فشرده چوبیکاردانی ناپیوسته1378/04/20فعالتدوینصنعت--377علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع دستیکارشناسی ناپیوسته1380/04/03فعالتدوینهنرهای تجسمی--335هنر و معماریدانلود فایل
صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی پوشاککاردانی ناپیوسته1379/08/08فعالتدوینفرهنگ و هنر--402علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی پوشاککارشناسی ناپیوسته1379/07/10فعالتدوینهنرهای کاربردی--400هنر و معماریدانلود فایل
علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--719علوم پایهدانلود فایل
فرآوری مواد معدنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
فراوری محصولات شیلاتیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--399علمی و کاربردیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانی-
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--92علوم انسانیدانلود فایل
فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
فنی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
فنی نگهداری و تعمیر بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/26فعالتدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/25فعالبازنگریشیمی--13970725علوم پایهدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--335علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت خانوادهکاردانی ناپیوسته1385/12/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--87علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت دفاعی پشتیبانی خدمات رزمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت دفاعی گرایش جنگال و سایبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت دفاعی گرایش زمینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت دفاعی گرایش هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت دفاعی گرایش پدافند هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
مربیگری پایه شطرنجکاردانی ناپیوسته1390/10/25فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--187علمی و کاربردیدانلود فایل
مرمت و احیاء بناهای تاریخیکارشناسی ناپیوسته1380/04/03فعالتدوینفرهنگ و هنر--335علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکارشناسی پیوسته1381/10/21فعالبازنگریمهندسی شیمی--473فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فراورده های سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی عمران--719فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی فناوری تولید الیاف مصنوعیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی - تولید کلرآلکالیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینکشاورزی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--353فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش اکتشافکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش مخازنکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نگهداری هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1377/04/07فعالتدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
نانو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/08فعالتدوینشیمی--554علوم پایهدانلود فایل
نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالتدوینهنرهای نمایشی--719هنر و معماریدانلود فایل
نوغانداریکاردانی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
هنرهای چوبیکاردانی ناپیوسته1379/07/24فعالتدوینفرهنگ و هنر--401علمی و کاربردیدانلود فایل
هوانوردیکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940623فنی و مهندسیدانلود فایل
پدافندجنگ شیمیایی، میکروبی و هسته ایکاردانی ناپیوسته1366/03/30فعالتدویننظامی و انتظامی--87علوم پایهدانلود فایل
پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1377/01/30فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینکشاورزی--353علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش گاو و گاومیشکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19فعالبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور زائرینکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حج و زیارتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حقوق ثبتیکاردانی ناپیوسته1393/03/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--242علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای خدمات گمرکیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای سلامت یاریکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT)کاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی الکترونیک صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق - برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی جوشکاریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی شهر سازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی صنایع شیمیایی - پالایش گازکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی عمران - بتنکاردانی ناپیوسته1393/03/04فعالتدوینصنعت--241علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی عمران - راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ممیزی انرژی - ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی مکانیک - نیروگاه حرارتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی نقشه‌کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامیکارشناسی ناپیوسته1394/03/06فعالتدوینفرهنگ و هنر--249علمی و کاربردیدانلود فایل
نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1381/02/09فعالتدوینصنعت--338علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۲٬۶۰۱ تا ۲٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.