لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ژئومورفولوژی گرایش نظریدکتری تخصصی1391/10/10منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
کارآفرینیدکتری تخصصی1388/06/07منسوختدوینمدیریت--731علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش MBAکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کاربرد کامپیوترکاردانی ناپیوسته1366/02/12منسوختدوینصنعت--80علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردان فنی زیر سازی راهکاردانی ناپیوسته1362/09/17منسوخبازنگریصنعت--13620917علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردان فنی عملیات پتروشیمیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--153فنی و مهندسیدانلود فایل
کاردان فنی مکانیک تاسیساتکاردانی ناپیوسته1370/10/15منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردان فنی کارتوگرافیکاردانی ناپیوسته1363/03/20منسوختدوینمهندسی عمران--13630320فنی و مهندسیدانلود فایل
کاردانی ناپیوسته چاپ و نشرکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینفرهنگ و هنر--411علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حقوق - خدمات قضاییکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حقوق – امور ضابطین قضاییکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حقوق- نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری خانوادهکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری کودککاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت – امور دفتریکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – خوشنویسیکاردانی ناپیوسته1394/10/19منسوختدوینفرهنگ و هنر--254علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق و تاسیساتکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینمهندسی برق--94فنی و مهندسیدانلود فایل
کاردانی فنی جریهکاردانی ناپیوسته1371/10/17منسوختدوینمهندسی عمران--94فنی و مهندسیدانلود فایل
کاردانی فنی رشته پالایشکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--94فنی و مهندسیدانلود فایل
کاردانی فنی متالورژی- نورد فولادکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ­ای حقوق – ارشاد در امور مدنیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ­ای حقوق- ارشاد در امور کیفریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت بیمه اشخاصکارشناسی ناپیوسته1391/02/21منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی در امور کیفریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیاری قضایی در امور مدنیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ای خوشنویسیکارشناسی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه ای مددکاری قضاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت بیمه اموالکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
کارشناسی حرفه­ای مدیریت بیمه مسئولیتکارشناسی ناپیوسته1391/02/21منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کامپیوترکاردانی پیوسته1390/02/29منسوختدوینصنعت--40علمی و کاربردی-
کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر--6فنی و حرفه ایدانلود فایل
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--50علمی و کاربردیدانلود فایل
کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
کتابت ونگارگری گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
کتابت ونگارگری گرایش خیالی نگاریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--94هنر و معماریدانلود فایل
کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--721علوم اجتماعیدانلود فایل
کتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی1373/04/26منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--280علوم اجتماعیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش جنگلدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش شیلاتدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کلام فلسفه و ادیان رشته ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1379/08/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--402علوم انسانیدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
کودکیاری گرایش مربی کودککاردانی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
گازرسانیکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینصنعت--52علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک – گرافیککاردانی پیوسته1374/07/16منسوختدوینفرهنگ و هنر--304علمی و کاربردیدانلود فایل
گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
گریم و ماسککاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--387علمی و کاربردیدانلود فایل
گیاه شناسیدکتری تخصصی1372/10/26منسوختدوینعلوم زیستی--271علوم پایهدانلود فایل
گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
‌بهره برداریکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
‌مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوختدوینفناوری اطلاعات--13831020فنی و مهندسیدانلود فایل
آلودگی محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1378/01/29فعالتدوینصنعت--373علمی و کاربردیدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار--73علوم پایهدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13990403علوم انسانیدانلود فایل
آموزش شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04فعالتدوینشیمی--550علوم پایهدانلود فایل
آموزش علوم تجربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--869علوم پایهدانلود فایل
آموزش هنرکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریهنرهای کاربردی--869هنر و معماریدانلود فایل
اجرای ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
ادیان و عرفانکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/01/01فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفانکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی ناپیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875علوم انسانیدانلود فایل
الکترونیک و مخابرات دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانی ناپیوسته1375/02/16فعالتدوینکشاورزی--317علمی و کاربردیدانلود فایل
امور دولتیکاردانی ناپیوسته1367/07/16فعالتدوینمدیریت--137علوم انسانیدانلود فایل
امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغیکاردانی ناپیوسته1375/03/13فعالتدوینتولیدات گیاهی--319کشاورزیدانلود فایل
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1375/03/13فعالتدوینکشاورزی--319علمی و کاربردیدانلود فایل
انتقال آبکاردانی ناپیوسته1376/01/17فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--337کشاورزیدانلود فایل
اکتشاف معدنکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینصنعت--379علمی و کاربردیدانلود فایل
بازیافتکارشناسی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینصنعت--412علمی و کاربردیدانلود فایل
برق – الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
برق – قدرتکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینمهندسی برق--299فنی و مهندسیدانلود فایل
برق- قدرت گرایش توزیعکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
برق- قدرت گرایش پست و انتقالکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--409دامپزشکیدانلود فایل
بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21فعالبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960228علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مروج سیاسیکارشناسی پیوسته1395/04/12فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950412علوم انسانیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.