لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخبازنگریمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتی سازیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی عمران--290فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتی-موتورکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی برق--292فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی یبسته بندی (گرایش کشاورزی)کارشناسی پیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--96علمی و کاربردیدانلود فایل
موزه داریکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
موزه داریکارشناسی پیوسته1372/12/08منسوختدوینهنرهای کاربردی--274هنر و معماریدانلود فایل
موسیقیکارشناسی پیوسته1367/02/18منسوختدوینموسیقی--129هنر و معماریدانلود فایل
موسیقی با گرایش آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
موسیقی با گرایش آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
موسیقی با گرایش ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
موسیقی با گرایش ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
موسیقی نظامیکارشناسی پیوسته1372/11/24منسوختدوینموسیقی--273هنر و معماریدانلود فایل
مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1386/12/11منسوخبازنگریکشاورزی--108علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیزاسیون کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مکانیک -مهندسی مکانیک در حرارت وسیالاتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
مکانیک خاک و پیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--367فنی و مهندسیدانلود فایل
مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مکانیک خودرو- مکانیک خودروکاردانی پیوسته1374/04/11منسوختدوینصنعت--300علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیک ماشین الاتکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیک ماشین های کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مکانیک موتورهای دریاییکاردانی پیوسته1379/10/18منسوختدوینصنعت--406علمی و کاربردیدانلود فایل
میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26منسوخبازنگریعلوم زیستی--49علوم پایهدانلود فایل
میکروبیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
نانو زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوختدوینعلوم زیستی--783علوم پایهدانلود فایل
نانو مهندسی شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/01/01منسوختدوینمهندسی شیمی--13650101فنی و مهندسیدانلود فایل
نانوزیست الهام (نانوبیومیمتیک)کارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/24منسوخبازنگریعلوم زیستی--844علوم پایهدانلود فایل
ناوبری- ناوبریکاردانی پیوسته1374/12/20منسوختدوینصنعت--314علمی و کاربردیدانلود فایل
نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--399علمی و کاربردیدانلود فایل
نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1384/03/07منسوخبازنگریصنعت--547علمی و کاربردیدانلود فایل
نقاشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12منسوختدوینهنرهای تجسمی--279هنر و معماریدانلود فایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--7هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی ایرانیکاردانی پیوسته1378/10/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--385علمی و کاربردیدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقشه برداری مسیرکاردانی ناپیوسته1383/06/21منسوختدوینصنعت--36علمی و کاربردیدانلود فایل
نقشه کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت---علمی و کاربردیدانلود فایل
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینمهندسی عمران--297فنی و مهندسیدانلود فایل
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--50علمی و کاربردیدانلود فایل
نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز ایرانیکاردانی پیوسته1376/09/09منسوختدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی پیوسته1378/07/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز جهانیکارشناسی پیوسته1378/05/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/25منسوختدوینموسیقی--372هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز جهانیکاردانی پیوسته1376/09/09منسوختدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13منسوخبازنگریموسیقی--839هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش سفالکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--550هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش شیشهکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش فلزکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--550هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--550هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--550هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش چوبکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای تجسمی - نقاشیکارشناسی ناپیوسته1389/06/06منسوختدوینهنرهای کاربردی--767هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای تجسمی – مجسمه سازیکاردانی پیوسته1375/03/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--319علمی و کاربردیدانلود فایل
هنرهای تجسمی – نقاشیکاردانی پیوسته1375/03/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--319علمی و کاربردیدانلود فایل
هنرهای سنتی سازسازیکاردانی پیوسته1379/07/24منسوختدوینفرهنگ و هنر--401علمی و کاربردیدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش آبگینهکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش خاتم و گره چینیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش سفالکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش فلزکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش منبت و معرقکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش نساجی سنتیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش کاشیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/06/12منسوختدوینعلوم زمین--132علوم پایهدانلود فایل
هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1382/11/14منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--78کشاورزیدانلود فایل
هوانوردی خلبانی PPLکاردانی ناپیوسته1384/02/31منسوخبازنگریصنعت--49علمی و کاربردیدانلود فایل
هوش مصنوعی و رباتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--302فنی و مهندسیدانلود فایل
واژه گزینی و اصطلاح شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/15منسوختدوینزبانشناسی--503علوم انسانیدانلود فایل
وهابیت شناسیدکتری تخصصی1393/12/16منسوختدوینعلوم حوزوی--859علوم انسانیدانلود فایل
پدافند غیر عامل گرایش آفا (استتار،فریب، اختفا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--775فنی و مهندسیدانلود فایل
پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی بر مبنای پدافند غیر عاملکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--775فنی و مهندسیدانلود فایل
پل سازی و ابنیه فنیکاردانی ناپیوسته1366/09/07منسوختدوینصنعت--103علمی و کاربردیدانلود فایل
پلاسمای پزشکیدکتری تخصصی1395/02/18منسوختدوینفیزیک--873علوم پایهدانلود فایل
پژوهش هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینهنرهای کاربردی--324هنر و معماریدانلود فایل
چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1387/10/07منسوختدوینهنرهای نمایشی--703هنر و معماریدانلود فایل
چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/08منسوختدوینمنابع طبیعی--115کشاورزیدانلود فایل
چینه نگاری ودیرینه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26منسوخبازنگریعلوم زمین--834علوم پایهدانلود فایل
ژئو مورفولوژیدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--83علوم اجتماعیدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش مغناطیس سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیسدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1387/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
ژئومورفولوژیکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
ژئومورفولوژی -هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--744علوم اجتماعیدانلود فایل
ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیکدکتری تخصصی1391/10/10منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطیدکتری تخصصی1391/10/10منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.