لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی پلیمر گرایش بیوموادکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش علوم پایهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش فراورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش چاپکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش کامپوزیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر-صنایع رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/26منسوختدوینمهندسی پلیمر--280فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر-مهندسی علوم و فناوری چاپکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17منسوختدوینمهندسی پلیمر--772فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امنکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزارکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--365فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاریدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--836فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتردکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--365فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--836فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نظریه محاسبات و الگوریتمدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعیدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشا ورزی - مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش آبیاری زهکشیکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش سازه های آبیکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش منابع آبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--104کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش تولید و بازار یابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/10/26منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--271کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی پیوسته1383/06/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--90کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش باغبانیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش خاکشناسیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش علوم دامیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ماشینهای کشاورزیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--104کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - توسعه روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - خاکشناسیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعتکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - سازه های آبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل وگیاه زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دامکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیورکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1389/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1372/04/27منسوختدوینتولیدات گیاهی--261کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظرکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--731کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/20منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--189کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/26منسوختدوینعلوم دامی--13791026کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی)کارشناسی پیوسته1389/02/11منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه نشخوار کنندگانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژی دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش مدیریت دامپروریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش پرورش زنبور عسلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--331کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -کشاورزی اکولوژیککارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینتولیدات گیاهی--606کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی (نماتدشناسی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینگیاه پزشکی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ایکارشناسی پیوسته1387/11/12منسوختدوینتولیدات گیاهی--707کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش سبزی کاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش میوه کاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--389فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.