لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش طراحی سازه های چوبیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابانکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/10/04منسوختدوینمنابع طبیعی--692کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش تو سعه و عمران مناطق بیابانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/10/04منسوختدوینمنابع طبیعی--692کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش تولیدات گیاهی و دامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/10/04منسوختدوینمنابع طبیعی--692کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش محیط زیست و منابع طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/10/04منسوختدوینمنابع طبیعی--692کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمنابع طبیعی--707کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی- تکثیروپرورش آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی - اجتماعی جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مواد -عملیات حرارتیکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--125فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1388/10/19منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--744فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک در طراحی جامداتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک در ماشین آلاتکارشناسی پیوسته1369/02/30منسوختدوینمهندسی مکانیک--196فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک طراحی جامداتدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک کشتیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوینصنعت--99علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک – نیروگاهکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/11/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--184فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/03/02منسوختدوینمهندسی مکانیک--258فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/11/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--184فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نانو فناوری گرایش نانو الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29منسوختدوینمهندسی برق--13870429فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی ناوبریکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوینصنعت--99علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--302فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--200فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجیدکتری تخصصی1372/02/05منسوختدوینمهندسی نساجی--256فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی - الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگکارشناسی پیوسته1365/02/20منسوختدوینمهندسی نساجی--44فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی -رشته ساختارهای نانو لیفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیافکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی گرایش مهندسی فناوری نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی گرایش مهندسی منسوجات صنعتیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی-شیمی نساجی و رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی-مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1382/12/23منسوختدوینمهندسی نساجی--502فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت -حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--783فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت حفاری و بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوختدوینمهندسی شیمی--410فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوریکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت(مخازن)دکتری تخصصی1380/01/26منسوختدوینمهندسی شیمی--410فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت- اکتشافاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--783فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت- بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--783فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت- چاه پیماییکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--94فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت-اکتشاف و استخراجکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی شیمی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--783فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت-پالایشکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوختدوینمهندسی شیمی--257فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتورکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینمهندسی شیمی--240فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینمهندسی شیمی--240فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هسته ای گرایش مواد و چرخه سوختکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینمهندسی شیمی--240فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینمهندسی شیمی--665فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هسته ای-تکنولوژی هسته ایکاردانی ناپیوسته1370/04/16منسوختدوینمهندسی شیمی--220فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا گرایش آئرودینامیکدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگیدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترلدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدویننظامی و انتظامی--344فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت پروازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدویننظامی و انتظامی--344فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا گرایش طراحی سازه های هوافضاییدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا-آئرودینامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا-جلوبرندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا-طراحی سازه های هوا فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا-مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینمهندسی مکانیک--412فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا-نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1369/09/18منسوختدوینمهندسی مکانیک--208فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--94فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هواپیماکارشناسی ناپیوسته1386/06/10منسوختدوینصنعت--97علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--367فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوختدوینمهندسی عمران--390فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوخبازنگریمهندسی صنایع--861فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی ورزشکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوختدوینعلوم ورزشی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی پدافند غیر عامل گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--775فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پرتو پزشکیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدوینمهندسی پزشکی--692فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1395/02/05منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی -بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی پزشکی--292فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15منسوختدوینمهندسی پزشکی--821فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی بالینیکارشناسی پیوسته1375/08/27منسوختدوینمهندسی پزشکی--329فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/09/24منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--848فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/09/24منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--848فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریکدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--371فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومواددکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--371فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیکدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--371فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینمهندسی پزشکی--665فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی-بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی-بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی-مهندسی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی پزشکی--649فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1392/02/08منسوختدوینفیزیک--828علوم پایهدانلود فایل
مهندسی پلاسماکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/05/31منسوختدوینفیزیک--519علوم پایهدانلود فایل
مهندسی پلیمردکتری تخصصی1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--45فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمردکتری تخصصی1371/04/14منسوختدوینمهندسی پلیمر--241فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/12/29منسوختدوینمهندسی پلیمر--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر - نانو فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/08منسوختدوینمهندسی پلیمر--13840508فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۲٬۲۰۱ تا ۲٬۳۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.