لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1391/04/04فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--800علوم انسانیدانلود فایل
علوم طیوردکتری تخصصی1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--800کشاورزیدانلود فایل
علوم طیور گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--800کشاورزیدانلود فایل
علوم طیور گرایش فیزیولوژی طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--800کشاورزیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکنکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم و معارف نهج البلاغهدکتری تخصصی1391/04/18منسوختدوینعلوم حوزوی--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش بانکداریدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش بیمهدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش حقوق مالیدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مالی بین المللدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مهندسی مالیدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
امور بیمهکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--110علمی و کاربردیدانلود فایل
امور بیمهکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--120علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور زائرینکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حج و زیارتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT)کاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی الکترونیک صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی جوشکاریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی شهر سازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ممیزی انرژی - ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی نقشه‌کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
آبخیزداری - فرسایش و رسوبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
آسانسور و پله­ برقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
امور زراعی – گیاهان دارویی و معطرکاردانی پیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی--13910619علمی و کاربردی-
انیمیشنکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
حسابداری گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
دین ورسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینعلوم اجتماعی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
مالی گرایش بانکداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت وگازکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مستغلاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مهندسی مالی ومدیریت ریسککارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--13910716علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری هواشناسیکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
هتلداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
هنرهای تجسمی گرافیککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور بورسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور تعاونکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت - امور اداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای آشپزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور بانکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور ثبت احوالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای بازیگریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تبلیغاتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری ورزش سالمندانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شناکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه غواصیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دو و میدانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دوچرخه سواریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شناکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتسالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه والیبالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه ژیمناستیککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کاراتهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توانان ذهنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حقوق - خدمات قضاییکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای حقوق- نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای صنایع دستی چرمیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای طراحی لباسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفشکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای عکاسی خبریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.