لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم تاریخی--748علوم اجتماعیدانلود فایل
دین پژوهیدکتری تخصصی1388/11/17منسوختدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
فقه اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
فناوری نانو گرایش نانو الکترونیکدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--748فنی و مهندسیدانلود فایل
فناوری نانو گرایش نانو مواددکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--748فنی و مهندسیدانلود فایل
فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته1388/11/17فعالتدوینفیزیک--748علوم پایهدانلود فایل
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش تولید و بازار یابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه نشخوار کنندگانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژی دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش پرورش زنبور عسلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی--748کشاورزیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش MBAکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش کسب و کار جدیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
کارآفرینی گرایش گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
ترجمهدکتری تخصصی1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان روسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبانشناسی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
زمین شناسی زیست محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--751علوم پایهدانلود فایل
طراحی پارچه ولباسکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینهنرهای کاربردی--751هنر و معماریدانلود فایل
مهندسی آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22منسوختدوینمهندسی صنایع--751فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی صداکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینمهندسی برق--751فنی و مهندسیدانلود فایل
نانو فناوری گرایش نانو موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--751فنی و مهندسیدانلود فایل
تکنو لوژی شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوختدوینکشاورزی--151علمی و کاربردیدانلود فایل
تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخبازنگریکشاورزی--151علمی و کاربردیدانلود فایل
مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1389/01/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--152علمی و کاربردیدانلود فایل
بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوینعلوم پایه--756دامپزشکیدانلود فایل
تاریخ اسلام در شمال آفریقا و اندلسکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم تاریخی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
علم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
مخاطرات محیطی گرایش انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
مخاطرات محیطی گرایش طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومیکارشناسی ارشد پیوسته1389/02/11منسوختدوینمدیریت--756علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت راهبردی دانشدکتری تخصصی1389/02/11فعالتدویننظامی و انتظامی--756علوم انسانیدانلود فایل
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی1389/02/11منسوختدوینمطالعات زنان و خانواده--756علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان دارویی و معطرکارشناسی پیوسته1389/02/11منسوختدوینتولیدات گیاهی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی - آسیب شناسی جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینمنابع طبیعی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی - صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینمنابع طبیعی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی)کارشناسی پیوسته1389/02/11منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی (نماتدشناسی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینگیاه پزشکی--756کشاورزیدانلود فایل
بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--154علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--154علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1389/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینصنعت--156علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوخبازنگریکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
تاریخ تمدن اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
فقه اسلامیکارشناسی پیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه اخلاق تطبیقیدکتری تخصصی1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
مبانی و اندیشه های اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آینده پژوهیدکتری تخصصی1389/03/22فعالتدویننظامی و انتظامی--760علوم انسانیدانلود فایل
مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحیدکتری تخصصی1389/03/22منسوختدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22منسوختدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
معارف اسلامی و اخلاقکارشناسی پیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
معرفت شناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
منطق فهم دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینالهیات--760علوم انسانیدانلود فایل
امور حج و زیارتکاردانی ناپیوسته1389/03/30منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--157علمی و کاربردیدانلود فایل
تصویر برداریکاردانی ناپیوسته1389/03/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--157علمی و کاربردیدانلود فایل
عکاسیکاردانی ناپیوسته1389/03/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--157علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
زبان و فرهنگ فرانسهکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--767علوم انسانیدانلود فایل
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1389/06/06منسوختدوینپاتوبیولوژی--767دامپزشکیدانلود فایل
فرش دستبافکارشناسی ناپیوسته1389/06/06فعالتدوینشهرسازی--767هنر و معماریدانلود فایل
مدیریت راهبردی پدافند غیر عاملدکتری تخصصی1389/06/06فعالتدویننظامی و انتظامی--767علوم انسانیدانلود فایل
مطالعات آرشیویکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/06/06منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--767علوم اجتماعیدانلود فایل
هنرهای تجسمی - نقاشیکارشناسی ناپیوسته1389/06/06منسوختدوینهنرهای کاربردی--767هنر و معماریدانلود فایل
پدافند غیر عامل گرایش امنیت ملیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/06/06فعالتدویننظامی و انتظامی--767علوم انسانیدانلود فایل
اخلاق اسلامی گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
ارتباطات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
اهل بیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
بلاغت و نقد ادبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ تشیع اثنی عشریدکتری تخصصی1389/07/17منسوختدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
جامعه شناسی فرهنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1389/07/17فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--772علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالبازنگریعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
زمین شناسیکارشناسی پیوسته1389/07/17منسوخبازنگریعلوم زمین--772علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی داروییکارشناسی پیوسته1389/07/17منسوختدوینشیمی--772علوم پایهدانلود فایل
علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه سیاسی اسلامیدکتری تخصصی1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.