لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فقه پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینعلوم حوزوی--808علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--816علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/04/04فعالتدوینعلوم حوزوی--782علوم انسانیدانلود فایل
فقه سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
کلام شیعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت اماکن متبرکه مذهبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08فعالتدوینعلوم حوزوی--775علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت سیاستگذاری عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
معارف اسلامی و حقوقکارشناسی ارشد پیوسته1392/04/30فعالتدوینحقوق--838علوم انسانیدانلود فایل
تبلیغ در حج و زیارتکارشناسی پیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
علوم حدیثکارشناسی پیوسته1390/04/04فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--782علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--781علوم انسانیدانلود فایل
معارف اسلامی و مطالعات زنانکارشناسی پیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
معارف اسلامی و اخلاقکارشناسی پیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
فقه ومبانی حقوق اسلامیکاردانی پیوسته1391/09/30منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--815علمی و کاربردیدانلود فایل
فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسیدکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناختدکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه -فلسفه دیندکتری تخصصی1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه وکلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفانکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/01/01فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
امام شناسی ومعارف ائمه (ع)کارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
جرم یابیدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--841علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت پیشگیری از جرمدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--841علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت ایمنی ترافیکدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--841علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبریدکتری تخصصی1391/07/23فعالتدویننظامی و انتظامی--807علوم انسانیدانلود فایل
علوم انتظامیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدویننظامی و انتظامی--344علوم انسانیدانلود فایل
علوم انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21فعالتدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت نظامیکارشناسی ناپیوسته1372/08/16فعالتدویننظامی و انتظامی--266علوم انسانیدانلود فایل
پژوهش هنردکتری تخصصی1374/10/10فعالتدوینهنرهای کاربردی--310هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامیدکتری تخصصی1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
حکمت هنرهای دینیدکتری تخصصی1390/11/17فعالتدوینهنرهای کاربردی--795هنر و معماریدانلود فایل
شهرسازیدکتری تخصصی1369/08/20منسوختدوینشهرسازی--94هنر و معماریدانلود فایل
شهرسازیدکتری تخصصی1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
طراحی شهریدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینشهرسازی--337هنر و معماریدانلود فایل
فناوری معماریدکتری تخصصی1391/09/19فعالتدوینمعماری--813هنر و معماریدانلود فایل
مدیریت پروژه وساختدکتری تخصصی1386/06/17فعالتدوینمعماری--648هنر و معماریدانلود فایل
مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخیدکتری تخصصی1386/06/17منسوختدوینمعماری--648هنر و معماریدانلود فایل
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیدکتری تخصصی1386/06/17فعالتدوینمعماری--648هنر و معماریدانلود فایل
معماریدکتری تخصصی1372/12/08فعالتدوینمعماری--274هنر و معماریدانلود فایل
معماری منظردکتری تخصصی1391/09/26فعالتدوینمعماری--814هنر و معماریدانلود فایل
معماریکاردانی ناپیوسته1374/09/12فعالتدوینمعماری--308هنر و معماریدانلود فایل
معماری سنتیکاردانی ناپیوسته1374/09/12فعالتدوینمعماری--308هنر و معماریدانلود فایل
موزه ها و بناهای تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
موزه داریکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینمعماری--149هنر و معماریدانلود فایل
صنایع دستیکاردانی ناپیوسته1386/02/29فعالتدوینهنرهای کاربردی--631هنر و معماریدانلود فایل
مردم شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
آموزش هنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینهنرهای تجسمی--280هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای سنتیکاردانی ناپیوسته1367/12/21فعالتدوینهنرهای کاربردی--154هنر و معماریدانلود فایل
باستان شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای نمایشیکاردانی ناپیوسته1367/07/09فعالتدوینهنرهای تجسمی--136هنر و معماریدانلود فایل
فناوری معماری گرایش معماری بیونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/12منسوخبازنگریمعماری--812هنر و معماریدانلود فایل
فناوری معماری گرایش معماری دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/12منسوخبازنگریمعماری--812هنر و معماریدانلود فایل
مهندسی معماری منظرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/26فعالبازنگریمعماری--814هنر و معماریدانلود فایل
نقاشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--841هنر و معماریدانلود فایل
ادبیات نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12فعالتدوینهنرهای نمایشی--279هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12منسوختدوینهنرهای تجسمی--279هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--841هنر و معماریدانلود فایل
ایران شناسی گرایش اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی و نسخه آراییکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینمعماری--684هنر و معماریدانلود فایل
آهنگ سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/20منسوختدوینموسیقی--314هنر و معماریدانلود فایل
آهنگسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13منسوخبازنگریموسیقی--839هنر و معماریدانلود فایل
بازیگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07فعالتدوینهنرهای نمایشی--731هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینشهرسازی--731هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینشهرسازی--731هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
پژوهش هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینهنرهای کاربردی--324هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ هنر ایران اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ هنر ایران باستانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ هنر جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
تصویر سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای تجسمی--208هنر و معماریدانلود فایل
تصویر متحرککارشناسی ارشد ناپیوسته1369/10/16فعالتدوینهنرهای تجسمی--210هنر و معماریدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25فعالتدوینهنرهای نمایشی--382هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش مستندکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
رادیو گرایش نویسندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
سینماکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/13فعالتدوینهنرهای نمایشی--260هنر و معماریدانلود فایل
صنایع دستی(هنرهای سنتی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینهنرهای کاربردی--411هنر و معماریدانلود فایل
طراحی پارچه ولباسکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینهنرهای کاربردی--751هنر و معماریدانلود فایل
طراحی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینشهرسازی--731هنر و معماریدانلود فایل
طراحی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
طراحی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای کاربردی--208هنر و معماریدانلود فایل
طراحی فضاهای آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/10/07فعالتدوینمعماری--352هنر و معماریدانلود فایل
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/09/08منسوختدوینشهرسازی--63هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12منسوختدوینهنرهای تجسمی--279هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--841هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مواد اولیه ورنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
کارگردانی نمایشکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/27فعالتدوینهنرهای نمایشی--320هنر و معماریدانلود فایل
مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالتدوینمعماری--836هنر و معماریدانلود فایل
مدیریت ساخته هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/19فعالتدوینمعماری--813هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.