لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1368/04/11فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--162علوم انسانیدانلود فایل
بیمهکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت--414علوم انسانیدانلود فایل
مهماندار هواییکاردانی ناپیوسته1373/08/29منسوختدوینمدیریت--287علوم انسانیدانلود فایل
امور بانکیکاردانی ناپیوسته1379/10/18فعالتدوینمدیریت--406علوم انسانیدانلود فایل
امور گمرکیکاردانی ناپیوسته1376/03/25فعالتدوینمدیریت--342علوم انسانیدانلود فایل
امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوسته1367/04/11فعالتدوینمدیریت--127علوم انسانیدانلود فایل
متصدی آمور آموزشیکاردانی ناپیوسته1383/07/25فعالبازنگریمدیریت--524علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت امور دفتریکاردانی ناپیوسته1371/09/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت بازرگانیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--344علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--344علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت صنعتی کاربردیکاردانی ناپیوسته1375/12/06فعالتدوینمدیریت--335علوم انسانیدانلود فایل
خدمات اداریکاردانی ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینمدیریت--548علوم انسانیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فلسفه وکلامکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قران وحدیثکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
علوم قضایی گرایش حقوق خصوصیکارشناسی ارشد پیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
علوم قضایی گرایش حقوق عمومیکارشناسی ارشد پیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
علوم قضایی گرایش حقوق جزا وجرم شناسیکارشناسی ارشد پیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
علوم قضایی گرایش حقوق تجارتکارشناسی ارشد پیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
علوم قضایی گرایش حقوق ثبتکارشناسی ارشد پیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
علوم قضایی گرایش حقوق خانوادهکارشناسی ارشد پیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
معارف اسلامی و حقوقکارشناسی ارشد پیوسته1376/04/22فعالتدوینحقوق--344علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومیکارشناسی ارشد پیوسته1389/02/11منسوختدوینمدیریت--756علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/01/19منسوختدوینعلوم حوزوی--574علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--825علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--53علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالبازنگریعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/19منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--631علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/11/28منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--508علوم انسانیدانلود فایل
تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--500علوم انسانیدانلود فایل
عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/07/13منسوختدوینعلوم حوزوی--346علوم انسانیدانلود فایل
عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/18فعالتدوینعلوم حوزوی--551علوم انسانیدانلود فایل
عرفان و تصوفکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/17فعالتدوینعلوم حوزوی--544علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/12/10فعالتدوینالهیات--477علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش علوم قرآنی وحدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش فلسفه کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش علوم جزائی وجرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش حقوق بین الملکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
فقه اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/01/19فعالتدوینعلوم حوزوی--574علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
فقه خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه عبادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22فعالتدوینعلوم حوزوی--665علوم انسانیدانلود فایل
فقه قضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارنکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش فقه و اصولکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش کلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفهکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/31فعالتدوینعلوم حوزوی--546علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
معرفت شناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
منطق فهم دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینالهیات--760علوم انسانیدانلود فایل
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)کارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینعلوم حوزوی--693علوم انسانیدانلود فایل
حقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
حقوق ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/11/05فعالتدوینحقوق--545علوم انسانیدانلود فایل
حقوق اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینحقوق--409علوم انسانیدانلود فایل
حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجاری اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینحقوق--693علوم انسانیدانلود فایل
حقوق ثبت اسناد و املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق دادرسی اداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
حقوق شرکتهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق فناوریهای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق کیفری اطفال و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/11فعالتدوینحقوق--13820611علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالی-اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
حقوق هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
سر دفتری اسناد رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینروانشناسی--240علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینروانشناسی--319علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعالتدوینروانشناسی--285علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--29علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.