لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش الگوریتم و نظریه محاسبهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش داده کاویکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالتدوینعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای هوشمندکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش منطق و روشهای صوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبهکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کتابداری واطلاع رسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--324علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
عملیات روانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
عکاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12منسوختدوینهنرهای تجسمی--279هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--841هنر و معماریدانلود فایل
فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/17منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--843هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مواد اولیه و رنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مواد اولیه ورنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش پژوهش در فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرق تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم حوزوی--637علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش خشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و مدیریت انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--140علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و مدیریت انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/07/27منسوختدویننظامی و انتظامی--347علوم انسانیدانلود فایل
فرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/07/02منسوختدوینزبانشناسی--303علوم انسانیدانلود فایل
فقه اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/01/19فعالتدوینعلوم حوزوی--574علوم انسانیدانلود فایل
فقه تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینعلوم حوزوی--865علوم انسانیدانلود فایل
فقه خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
فقه سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه شافعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14فعالتدوینالهیات--306علوم انسانیدانلود فایل
فقه عبادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22فعالتدوینعلوم حوزوی--665علوم انسانیدانلود فایل
فقه قضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارنکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971102علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/01/19منسوختدوینعلوم حوزوی--574علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971102علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/06/30منسوختدوینحقوق--210علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--816علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/12/09فعالبازنگریحقوق--13961209علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/12/09فعالبازنگریحقوق--13961209علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--840علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش فقه و اصولکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفهکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه و معارف اسلامی گرایش کلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینعلوم حوزوی--532علوم انسانیدانلود فایل
فقه پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینعلوم حوزوی--808علوم انسانیدانلود فایل
فقه گرایش نجومکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/01فعالتدوینعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
فلسفهکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19فعالتدوینفلسفه--354علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/18فعالتدوینعلوم حوزوی--551علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/04/19فعالتدوینعلوم تربیتی--875علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/09/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--498علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/30فعالبازنگریفلسفه--117علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای کاربردی--925هنر و معماریدانلود فایل
فلسفه علمکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/11/24فعالتدوینفلسفه--273علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه علوم اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08منسوختدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه علوم اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/01/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--826علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه معاصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدوینفلسفه--883علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه منطقکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوختدوینفلسفه--355علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
فلسفه هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینفلسفه--414علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/04/04فعالتدوینعلوم حوزوی--782علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینالهیات--335علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینالهیات--335علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.