لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینحقوق--506علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجاری اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینحقوق--693علوم انسانیدانلود فایل
حقوق ثبت اسناد و املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق حمل و نقل تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق دادرسی اداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
حقوق شرکتهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق فناوریهای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/11فعالتدوینحقوق--13820611علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینحقوق--912علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالی-اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینحقوق--921علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
حقوق نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالتدوینحقوق--779علوم انسانیدانلود فایل
حقوق هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
حقوق پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
حقوق کیفری اطفال و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--367فنی و مهندسیدانلود فایل
حکمت اشراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04منسوختدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
حکمت و کلام شیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/02فعالتدوینالهیات--932علوم انسانیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23فعالبازنگریعلوم اجتماعی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--707علوم اجتماعیدانلود فایل
دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08منسوخبازنگریمهندسی عمران--721فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی صنایع--157فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08فعالبازنگریمدیریت--721علوم انسانیدانلود فایل
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمهندسی عمران--721فنی و مهندسیدانلود فایل
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینعلوم حوزوی--353علوم انسانیدانلود فایل
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/29فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970629علوم انسانیدانلود فایل
دین و رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
دین ورسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینعلوم اجتماعی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمان های بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/12فعالبازنگریعلوم سیاسی--13990712علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوینکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
رادیو گرایش نویسندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03منسوخبازنگریعلوم زمین--841علوم پایهدانلود فایل
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
رمزکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/02/27فعالتدویننظامی و انتظامی--357علوم پایهدانلود فایل
روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینعلوم سیاسی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینروانشناسی--921علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریروانشناسی--190علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/06فعالتدوینروانشناسی--944علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/10فعالبازنگریروانشناسی--124علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/13فعالتدوینروانشناسی--880علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینروانشناسی--927علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینروانشناسی--240علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/25فعالتدوینروانشناسی--13811025علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی گرایش خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25فعالتدوینروانشناسی--496علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینروانشناسی--319علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعالتدوینروانشناسی--285علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--29علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--616علوم اجتماعیدانلود فایل
روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/06فعالتدوینعلوم ورزشی--13970606علوم اجتماعیدانلود فایل
روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--85علوم اجتماعیدانلود فایل
روزنامه نگاری رادیو وتلویزیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--808علوم اجتماعیدانلود فایل
ریاضی - ریاضیات مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینعلوم ریاضی--665علوم پایهدانلود فایل
ریاضی محض گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
ریاضی محض گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
ریاضی محض گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
ریاضی محض گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش رمز و کدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش علوم دادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--507علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12فعالتدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--13971005علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.