لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--13940424علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم هادکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--13940424علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--13940424علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--13940424علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت عملیات امداد و نجاتکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--398علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت عملیات راهورکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی--860علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فرهنگی هنریکارشناسی پیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فرهنگی و هنریکارشناسی پیوسته1379/07/10فعالتدوینمدیریت--400علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--13830711فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--13960821علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش اشراف سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدویننظامی و انتظامی--931علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05منسوخبازنگریمدیریت--716علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعاتدکتری تخصصی1388/02/05فعالتدوینمدیریت--716علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05منسوختدوینمدیریت--716علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--13960821علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--13960821علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05منسوختدوینمدیریت--716علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--13960821علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کارکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--13960821علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--13960821علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمنددکتری تخصصی1388/02/05فعالتدوینمدیریت--716علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش گرایش کسب و کار الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05منسوختدوینمدیریت--716علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینمدیریت--748علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/11/18فعالتدوینمدیریت--388علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت مالیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعالتدوینمدیریت--481علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24فعالتدوینمهندسی شیمی--818فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت مرزدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع انسانی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینمدیریت--707علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع انسانی گرایش سرمایه های انسانی دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینمدیریت--861علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینمدیریت--861علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت--816علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینمدیریت--861علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
مدیریت موزهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/17فعالتدوینمعماری--843هنر و معماریدانلود فایل
مدیریت نظارت و بازرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06فعالتدوینمدیریت--692علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت نظامیکارشناسی ناپیوسته1372/08/16فعالتدویننظامی و انتظامی--266علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت هتلداریکارشناسی پیوسته1375/12/05منسوختدوینگردشگری--335علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت هتلداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریفرهنگ و هنر--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت و بازرگانی دریاییکارشناسی پیوسته1379/03/08فعالتدوینمدیریت--394علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم تربیتی--861علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--13990709علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و سازماندهی نسخه های خطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--832علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1393/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--13931225علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1379/06/27منسوختدوینمدیریت--399علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و کنترل بیابانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مدیریت و کنترل بیاباندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1395/12/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--13951221علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31منسوختدوینعلوم ورزشی--561علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحیدکتری تخصصی1393/04/31منسوختدوینعلوم ورزشی--561علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31منسوختدوینعلوم ورزشی--561علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالتدوینمعماری--836هنر و معماریدانلود فایل
مدیریت پروژه وساختدکتری تخصصی1386/06/17فعالتدوینمعماری--648هنر و معماریدانلود فایل
مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--818فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت پروژه گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--818فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--818فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداثکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--818فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت وگازکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--818فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت پلیس قضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدویننظامی و انتظامی--716علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت پیشگیری از جرمدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--841علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--13950128علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/01فعالتدوینمدیریت--13960701علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--13950128علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--13950128علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--13950128علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--13950128علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--13950128علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کار گرایش مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--13950128علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب و کارهای کوچککارشناسی پیوسته1385/09/11فعالتدوینمدیریت--606علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب وکار گرایش استراتژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--847علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--847علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب وکار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--847علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب وکار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--847علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب وکار گرایش عملیات و زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--847علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب وکار گرایش فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--847علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کسب وکار گرایش مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--847علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
مدیریت گرایش تحقیق در عملیاتدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--302علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت گرایش مدیریت بازاریابی بین المللیدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--302علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیاتدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--302علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.