لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فوتونیک گرایش مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--495علوم پایهدانلود فایل
فوتونیک گرایش مواد فوتونیکیدکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--495علوم پایهدانلود فایل
فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوختدوینشیمی--406علوم پایهدانلود فایل
فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/25فعالبازنگریشیمی--13970725علوم پایهدانلود فایل
فیتو شیمیدکتری تخصصی1386/10/22فعالتدوینعلوم زیستی--665علوم پایهدانلود فایل
فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--651دامپزشکیدانلود فایل
فیزیولوژی دامدکتری تخصصی1382/11/28منسوختدوینعلوم دامی--79کشاورزیدانلود فایل
فیزیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینعلوم پایه--260دامپزشکیدانلود فایل
فیزیولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1386/12/11فعالبازنگریعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1395/08/23فعالبازنگریعلوم ورزشی--13950823علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفسدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینفیزیک--937علوم پایهدانلود فایل
فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینفیزیک--14000323علوم پایهدانلود فایل
فیزیکدکتری پیوسته1394/03/16فعالبازنگریفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیککارشناسی پیوسته1394/10/27فعالبازنگریفیزیک--244علوم پایهدانلود فایل
فیزیکدکتری تخصصی1398/07/01فعالتدوینفیزیک--13980701علوم پایهدانلود فایل
فیزیک دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینفیزیک--721علوم پایهدانلود فایل
فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفیدکتری تخصصی1385/04/31فعالتدوینعلوم زیستی--589علوم پایهدانلود فایل
فیزیک دریا گرایش دینامیکدکتری تخصصی1385/04/31فعالتدوینعلوم زیستی--589علوم پایهدانلود فایل
فیزیک دریا گرایش ساحلیدکتری تخصصی1385/04/31فعالتدوینعلوم زیستی--589علوم پایهدانلود فایل
فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریادکتری تخصصی1385/04/31فعالتدوینعلوم زیستی--589علوم پایهدانلود فایل
فیزیک ذراتدکتری تخصصی1382/02/27منسوختدوینفیزیک--481علوم پایهدانلود فایل
فیزیک محاسباتیدکتری تخصصی1382/02/27منسوختدوینفیزیک--481علوم پایهدانلود فایل
فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته1396/08/15فعالتدوینفیزیک--13960815علوم پایهدانلود فایل
فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته1388/11/17فعالتدوینفیزیک--748علوم پایهدانلود فایل
فیزیک کاربردی (شاخه ی هواشناسی)کارشناسی پیوسته1367/06/12منسوختدوینفیزیک--132علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش علوم و فناوری کوانتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینفیزیک--931علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اتمسفرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/26منسوختدوینفیزیک--814علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اتمیکارشناسی پیوسته1371/12/09منسوختدوینفیزیک--244علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اتمی و مولکولیدکتری تخصصی1371/12/09منسوختدوینفیزیک--254علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اتمی و مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/10/11منسوختدوینفیزیک--290علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اتمی و مولکولیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اپتیک و لیزرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اپتیک و لیزردکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش حالت جامددکتری تخصصی1371/12/09منسوختدوینفیزیک--254علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش حالت جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/10/11منسوختدوینفیزیک--290علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش حالت جامددکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش حالت جامدکارشناسی پیوسته1371/12/09منسوختدوینفیزیک--244علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش دبیری فیزیککارشناسی پیوسته1371/12/09منسوختدوینفیزیک--244علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش ذرات بنیادیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان هادکتری تخصصی1371/12/09منسوختدوینفیزیک--254علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانهادکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/10/11منسوختدوینفیزیک--290علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک بنیادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/10/11منسوختدوینفیزیک--290علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک نجومیدکتری تخصصی1371/12/09منسوختدوینفیزیک--254علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک نجومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/10/11منسوختدوینفیزیک--290علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک هسته ایدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک هسته ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک پلاسمادکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش فیزیک پلاسماکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش لایه های نازککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/08منسوختدوینفیزیک--828علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش نظریکارشناسی پیوسته1371/12/09منسوختدوینفیزیک--244علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش نظریدکتری تخصصی1371/12/09منسوختدوینفیزیک--254علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش هسته ایدکتری تخصصی1371/12/09منسوختدوینفیزیک--254علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش هسته ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/10/11منسوختدوینفیزیک--290علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش هسته ایدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش هسته ایکارشناسی پیوسته1371/12/09منسوختدوینفیزیک--244علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش هواشناسیکارشناسی پیوسته1371/12/09منسوختدوینفیزیک--244علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش گرانش و فیزیک نجومیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--92علوم پایهدانلود فایل
فیلم سازی - تدوینکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--74علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی ـ تدوین فیلمکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی ـ عکاسی و فیلمبرداریکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی گرایش کمک کارگردانیکاردانی ناپیوسته1382/11/11منسوختدوینفرهنگ و هنر--24علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – تدوینکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – صداکاردانی پیوسته1378/04/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – عکاسی و فیلم برداریکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – نقاشی متحرککاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – کمک کارگردانیکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی- نقاشی متحرککاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
قارچ شناسیدکتری تخصصی1379/06/13منسوختدوینپاتوبیولوژی--398دامپزشکیدانلود فایل
قارچ شناسیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
قارچ شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
قالب سازی با گرایش ساخت قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
قالب سازی با گرایش ساخت قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
قالب سازی با گرایش ساخت قالب های کفشکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
قالبسازی گرایش 1- ساخت قالبهای کفش 2 ساخت قالبهای پلاستیک3 - ساخت قالبهای فلزی 4- ساخت قالبهای فورج 5 دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
قدرتکاردانی ناپیوسته1366/10/05منسوختدوینصنعت--60علمی و کاربردیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش اقتصاددکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامتدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.