لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای عکاسی خبریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای قنادیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی آثار مکتوب و متون رسمیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری خانوادهکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – اورژانس اجتماعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراقبت سالمندانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سراییکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت - خدمات بندریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت – بهره وری واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی تشکل های صنفیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی توزیع کالا و خدماتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی مجتمع های تجاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مدیریت – لجستیک و زنجیره تامینکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مربیگری تربیت بدنی- پایه پرورش اندامکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامیکاردانی ناپیوسته1394/03/06فعالتدوینفرهنگ و هنر--249علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمیکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای موسیقی – آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای موسیقی – نوازندگی ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کلاسیککاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینفرهنگ و هنر--253علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای نورپردازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی دیواریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی نقاشیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – آبگینهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – عکاسیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشی ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – دستیاری کارگردانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – طراحی صحنهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – نمایش عروسکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای پیرایش زنانهکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--227علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای پیرایش مردانهکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--227علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای چاپ - چاپ پوشاککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای چاپ و نشرکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای چاپ – طراحی چاپکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی­های رایانه­ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای کارگردانی و طراحی بازی های رایانه ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای کودکیاریکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای گردشگریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی حرفه ای گریمکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1361/08/09فعالتدوینعلوم درمانگاهی--17دامپزشکیدانلود فایل
کاردانی فنی دامپروری – پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی استخراج و فرآوری قیر طبیعیکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریصنعت--257علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی امور زراعی – تولید برنجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی امور زراعی – تولید دانه های روغنیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی امور زراعی – تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی انتقال خون - نگهداری و حمل فرآورده هاکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--250علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی انتقال رادیوییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی اندازه شناسی کمیت های فیزیکی و مکانیکیکاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینصنعت--253علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی اویونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ایمنی متروکاردانی ناپیوسته1392/04/06فعالبازنگریصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی بازرسی جوشکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی بازی سازی رایانه ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی تولید و فرآوری خرماکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولید سبزی و صیفیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولید میوه های مناطق معتدلهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زعفرانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زیتونکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری پستهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولید و پرورش نهال باغیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولیدات باغیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – تولیدات گلخانه ایکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق - برق صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق - تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق - توزیعکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق – برق ماشین آلات سنگینکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق – برق متروکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالبازنگریصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی برق- تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی بهداشتیاری دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی بهره برداری راه آهنکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تجهیزات صدابرداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی - تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیونکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عملکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته1393/03/18فعالتدوینصنعت--242علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تولید سیم و کابلکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینصنعت--257علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تولید سیمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تولید و فرآوری انگورکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تولید و فرآوری چایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی تولیدات کشاورزی – فرآورده های بیولوژیککاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی جنگلداری تلفیقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی حفاری چاه های نفت و گازکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی دامپروری – تکثیر و پرورش صنعتی گاوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.