لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001010کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001394کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)کاردانی ناپیوسته1379/03/22منسوختدوینصنعت--540علمی و کاربردیدانلود فایل
2001013کنترل کیفیت در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1382/11/11منسوختدوینصنعت--57علمی و کاربردیدانلود فایل
2001226کنترل کیفیت درصنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001526کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001045کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001548گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2001839گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2001077گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2001061گرافیک رایانهکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینفرهنگ و هنر--556علمی و کاربردیدانلود فایل
2001541گرافیک رایانه ایکاردانی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینفرهنگ و هنر--548علمی و کاربردیدانلود فایل
2002864گرافیک- تصویرسازیکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2002865گرافیک- طراحی چاپکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2002863گرافیک- گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2002807گرافیک-تصویرسازیکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2002808گرافیک-چاپکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2002806گرافیک-گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2001080گریم (فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--207علمی و کاربردیدانلود فایل
2001847گریم و ماسککارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001068گریم و ماسککاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
2001883گریم و ماسککارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001119گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینکشاورزی--545علمی و کاربردیدانلود فایل
2001583گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001898گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001575گوشت و فراورده‌های گوشتیکاردانی ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینکشاورزی--501علمی و کاربردیدانلود فایل
2001667مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - سازه‌های چوبیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001666مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهریکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001205نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1381/02/09فعالتدوینصنعت--490علمی و کاربردیدانلود فایل
2083آب زمین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگریعلوم زمین--397علوم پایهدانلود فایل
5673آب و هواشناسیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5254آب و هواشناسیکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--657علوم اجتماعیدانلود فایل
5521آب و هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5460آب و هواشناسیدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
5111آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5009آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی دیرینهدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5008آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهریدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5011آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیکدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5114آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5115آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5007آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ایدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5116آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5006آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5110آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5005آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواییدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5113آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5010آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5112آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5681آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5547آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5680آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5546آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5682آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5630آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
1202آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمهندسی عمران--545فنی و مهندسیدانلود فایل
2001902آبخیزداری - فرسایش و رسوبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی--185علمی و کاربردیدانلود فایل
3008آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--563کشاورزیدانلود فایل
2002157آبیاری – انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002001آسانسور و پله­ برقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
4020آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوینپاتوبیولوژی--657دامپزشکیدانلود فایل
5663آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5664آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5662آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5593آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعالبازنگریعلوم ورزشی--958علوم اجتماعیدانلود فایل
5014آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5119آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5015آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5120آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5013آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5118آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
6697آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/06/13منسوختدویننظامی و انتظامی--543علوم انسانیدانلود فایل
1441آمادکارشناسی پیوسته1378/08/09منسوختدویننظامی و انتظامی--527علوم انسانیدانلود فایل
2495آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--1014علوم پایهدانلود فایل
2562آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--277علوم پایهدانلود فایل
2001آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--314علوم پایهدانلود فایل
2002آماردکتری تخصصی1390/02/10منسوخبازنگریآمار--678علوم پایهدانلود فایل
2051آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار--396علوم پایهدانلود فایل
2474آماردکتری تخصصی1397/03/01فعالبازنگریآمار--985علوم پایهدانلود فایل
2574آمارکارشناسی پیوسته1399/06/29فعالتدوینآمار--1065علوم پایهدانلود فایل
2157آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوختدوینآمار--542علوم پایهدانلود فایل
2196آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعالتدوینآمار--592علوم پایهدانلود فایل
2595آمار اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/08/11فعالبازنگریآمار--790علوم پایهدانلود فایل
2596آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریآمار--797علوم پایهدانلود فایل
2476آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27منسوخبازنگریآمار--991علوم پایهدانلود فایل
2056آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--407علوم پایهدانلود فایل
2057آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار--454علوم پایهدانلود فایل
2003آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار--175علوم پایهدانلود فایل
2426آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار--774علوم پایهدانلود فایل
2058آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار--454علوم پایهدانلود فایل
2419آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار--171علوم پایهدانلود فایل
2657آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریآمار--313علوم پایهدانلود فایل
2158آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینآمار--662علوم پایهدانلود فایل
2570آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--407علوم پایهدانلود فایل
2648آمار گرایش آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریآمار--171علوم پایهدانلود فایل
2647آمار گرایش بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--455علوم پایهدانلود فایل
16355آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1399/05/20فعالبازنگریعلوم تربیتی--1061علوم انسانیدانلود فایل
6973آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--760علوم انسانیدانلود فایل
6293آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی--416علوم انسانیدانلود فایل
5628آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
16284آموزش تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوختدوینعلوم تربیتی--457علوم انسانیدانلود فایل
5684آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ورزشی--381علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۸۰۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰