لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001390نقشه کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001357نقشه‌کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
7158نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7159نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالتدوینهنرهای نمایشی--661هنر و معماریدانلود فایل
2001865نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ناپیوسته1381/12/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--24علمی و کاربردیدانلود فایل
2001866نوازندگی ساز جهانیکارشناسی ناپیوسته1381/12/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--24علمی و کاربردیدانلود فایل
2001414نورد فولادکاردانی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینصنعت--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001579نوغانداریکاردانی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001159نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001780نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001016نگهداری و بهره برداری قناتکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینصنعت--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001345نگهداری و تعمیرات ماشینهای راهسازیکاردانی ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینصنعت--502علمی و کاربردیدانلود فایل
2001418نگهداری وبهره برداری قناتکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوختدوینصنعت--79علمی و کاربردیدانلود فایل
2001140هتلداریکاردانی ناپیوسته1385/10/02منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2001477هتلداریکاردانی ناپیوسته1385/10/02منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2001220هدایت لوکوموتیوکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینصنعت--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001636هدایتگران سیاسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001941هدایتگران سیاسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001545هنر سفالگریکاردانی ناپیوسته1384/02/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--89علمی و کاربردیدانلود فایل
2001539هنرهای چوبیکاردانی ناپیوسته1379/07/24فعالتدوینفرهنگ و هنر--546علمی و کاربردیدانلود فایل
2001324هواشناسیکاردانی ناپیوسته1375/09/11منسوختدوینصنعت--470علمی و کاربردیدانلود فایل
2001704هواشناسیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001027هوانوردیکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
1463هوانوردیکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
2001333هوانوردیکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
2001373هوانوردی خلبانی PPLکاردانی ناپیوسته1384/02/31منسوخبازنگریصنعت--90علمی و کاربردیدانلود فایل
2052پدافندجنگ شیمیایی، میکروبی و هسته ایکاردانی ناپیوسته1366/03/30فعالتدویننظامی و انتظامی--153علوم پایهدانلود فایل
2001578پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1377/01/30فعالتدوینکشاورزی--503علمی و کاربردیدانلود فایل
2001102پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1386/09/03منسوختدوینکشاورزی--202علمی و کاربردیدانلود فایل
2001620پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینکشاورزی--334علمی و کاربردیدانلود فایل
2001909پرورش اسب ( بازنگری شده )کارشناسی ناپیوسته1386/08/19منسوخبازنگریکشاورزی--200علمی و کاربردیدانلود فایل
2001602پرورش اسب (باز نگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوختدوینکشاورزی--144علمی و کاربردیدانلود فایل
2001896پرورش اسب (فقط یک دوره اجرا)کارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوختدوینکشاورزی--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001577پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینکشاورزی--501علمی و کاربردیدانلود فایل
2001893پرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001601پرورش زنبور عسل ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/07/29منسوخبازنگریکشاورزی--131علمی و کاربردیدانلود فایل
2001889پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001115پرورش طیورکاردانی ناپیوسته1388/10/13منسوختدوینکشاورزی--288علمی و کاربردیدانلود فایل
2001916پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریکشاورزی--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001603پرورش طیور (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوخبازنگریکشاورزی--144علمی و کاربردیدانلود فایل
2001108پرورش گاوکاردانی ناپیوسته1387/10/01منسوختدوینکشاورزی--246علمی و کاربردیدانلود فایل
2001915پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2001604پرورش گاو (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریکشاورزی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001555پرورش گاو و گاو میشکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینکشاورزی--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001890پرورش گاو و گاومیشکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001897پرورش گوسفند و بزکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001105پرورش گوسفند و بزکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوختدوینکشاورزی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001605پرورش گوسفند و بز ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریکشاورزی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001927پستکارشناسی ناپیوسته1377/06/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--508علمی و کاربردیدانلود فایل
2001438پستکاردانی ناپیوسته1373/02/18منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--426علمی و کاربردیدانلود فایل
2001923پست بانککارشناسی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--548علمی و کاربردیدانلود فایل
2002788چاپ با گرایش پیش از چاپکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002876چاپ با گرایش پیش از چاپکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002789چاپ با گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002877چاپ با گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2001537چاپ و نشرکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینفرهنگ و هنر--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001880چاپ و نشرکارشناسی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینفرهنگ و هنر--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2002856چاپ و نشر- آماده سازی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002859چاپ و نشر- تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002855چاپ و نشر- طراحی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002857چاپ و نشر- فرایند چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002801چاپ و نشر-آماده سازی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002938چاپ و نشر-تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002803چاپ و نشر-فرایند چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2101ژئو الکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/12منسوخبازنگریعلوم زمین--227علوم پایهدانلود فایل
5520ژئو مورفولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
2103ژئومغناطیسکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--227علوم پایهدانلود فایل
2156ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--478علوم پایهدانلود فایل
2002359کاردانی حرفه ای امور زائرینکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002373کاردانی حرفه ای حج و زیارتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002336کاردانی حرفه ای حقوق ثبتیکاردانی ناپیوسته1393/03/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002330کاردانی حرفه ای خدمات گمرکیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002321کاردانی حرفه ای سلامت یاریکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2000009کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT)کاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000020کاردانی فنی الکترونیک صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000022کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000082کاردانی فنی برق - برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000095کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2000005کاردانی فنی جوشکاریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000019کاردانی فنی شهر سازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000010کاردانی فنی صنایع شیمیایی - پالایش گازکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000066کاردانی فنی عمران - بتنکاردانی ناپیوسته1393/03/04فعالتدوینصنعت--375علمی و کاربردیدانلود فایل
2000076کاردانی فنی عمران - راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000028کاردانی فنی ممیزی انرژی - ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000059کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000074کاردانی فنی مکانیک - نیروگاه حرارتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001737کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000068کاردانی فنی نقشه‌کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002455کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامیکارشناسی ناپیوسته1394/03/06فعالتدوینفرهنگ و هنر--386علمی و کاربردیدانلود فایل
2001064کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینفرهنگ و هنر--556علمی و کاربردیدانلود فایل
2001871کتابداری و اطلاع‌رسانیکارشناسی ناپیوسته1380/04/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--559علمی و کاربردیدانلود فایل
2001538کتابداری واطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینفرهنگ و هنر--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001589کشت و آماده‌سازی توتونکاردانی ناپیوسته1357/02/13منسوختدوینکشاورزی--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001370کمک مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت--106علمی و کاربردیدانلود فایل
2001493کمک مهندسی پرواز(بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت--106علمی و کاربردیدانلود فایل
2001393کنترل در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001351کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001391کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001384کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001408کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۷۰۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰