لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001798مربیگری پایه تکواندوکاردانی ناپیوسته1390/12/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--336علمی و کاربردیدانلود فایل
2001947مربیگری پایه تکواندوکارشناسی ناپیوسته1390/12/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--336علمی و کاربردیدانلود فایل
2001796مربیگری پایه شطرنجکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--330علمی و کاربردیدانلود فایل
2001181مربیگری پایه شطرنجکاردانی ناپیوسته1390/10/25فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--330علمی و کاربردیدانلود فایل
2001797مربیگری پایه هندبالکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--330علمی و کاربردیدانلود فایل
2001182مربیگری پایه هندبالکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--330علمی و کاربردیدانلود فایل
2001572مرتعکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی--498علمی و کاربردیدانلود فایل
2001086مرتعکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001901مرتعداریکارشناسی ناپیوسته1385/09/04منسوختدوینکشاورزی--142علمی و کاربردیدانلود فایل
2001869مرمت و احیاء بناهای تاریخیکارشناسی ناپیوسته1380/04/03فعالتدوینفرهنگ و هنر--484علمی و کاربردیدانلود فایل
2001138مروج سیاسیکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001474مروج سیاسیکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--112علمی و کاربردیدانلود فایل
6947مشاوره و راهنماییکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوختدوینمشاوره--760علوم انسانیدانلود فایل
2001535معماریکاردانی ناپیوسته1374/09/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--453علمی و کاربردیدانلود فایل
2001034معماریکاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریصنعت--149علمی و کاربردیدانلود فایل
2001374معماریکاردانی ناپیوسته1381/11/19منسوختدوینصنعت--21علمی و کاربردیدانلود فایل
2001502معماریکاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریصنعت--149علمی و کاربردیدانلود فایل
2001439مهمانداری هواییکاردانی ناپیوسته1373/08/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--435علمی و کاربردیدانلود فایل
1580مهندسی مواد مرکبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--1080فنی و مهندسیدانلود فایل
1842مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوخبازنگریمهندسی شیمی--172فنی و مهندسیدانلود فایل
9072مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکارشناسی پیوسته1381/10/21فعالبازنگریمهندسی شیمی--567فنی و مهندسیدانلود فایل
1329مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدویننظامی و انتظامی--535فنی و مهندسیدانلود فایل
3329مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3334مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3338مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3333مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3337مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3331مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3339مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3335مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فراورده های سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3332مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3336مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3327مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
1238مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی عمران--661فنی و مهندسیدانلود فایل
2002751مهندسی فناوری تولید الیاف مصنوعیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002749مهندسی فناوری صنایع شیمیایی - تولید کلرآلکالیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002750مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینکشاورزی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
1054مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوختدوینمهندسی برق--837فنی و مهندسیدانلود فایل
1046مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینمهندسی متالورژی و مواد--501فنی و مهندسیدانلود فایل
1743مهندسی نفت گرایش اکتشافکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1741مهندسی نفت گرایش بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1742مهندسی نفت گرایش حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1740مهندسی نفت گرایش مخازنکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1197مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/24منسوختدوینمهندسی عمران--456فنی و مهندسیدانلود فایل
1328مهندسی نگهداری هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینمهندسی مکانیک--562فنی و مهندسیدانلود فایل
2001028مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2001337مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
1573مهندسی پزشکیدکتری تخصصی1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
1754مهندسی پزشکی گرایش اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
1937مهندسی پزشکی گرایش بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
1934مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
1936مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
1935مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
1938مهندسی پزشکی گرایش توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
1939مهندسی پزشکی گرایش ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
3250مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غیرنشخوار کنندگانکارشناسی پیوسته1383/06/17منسوختدوینعلوم دامی--160کشاورزیدانلود فایل
3496مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش نشخوار کنندگانکارشناسی پیوسته1383/06/17منسوختدوینعلوم دامی--160کشاورزیدانلود فایل
2001867موزه‌داریکارشناسی ناپیوسته1380/04/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--484علمی و کاربردیدانلود فایل
2002874موسیقی با گرایش آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002875موسیقی با گرایش آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002872موسیقی با گرایش ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002873موسیقی با گرایش ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2001009مونتاژ خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001409مونتاژ خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
1069مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--560فنی و مهندسیدانلود فایل
2001083مکانیزاسیون ماشین های‌کشاورزیکاردانی ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--93علمی و کاربردیدانلود فایل
2001564مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--469علمی و کاربردیدانلود فایل
2001111مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--278علمی و کاربردیدانلود فایل
2001905مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی)کارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001084مکانیسین ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--93علمی و کاربردیدانلود فایل
2001322مکانیک خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--468علمی و کاربردیدانلود فایل
2002813مکانیک صنایع با گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1372/07/18منسوختدوینصنعت--412علمی و کاربردیدانلود فایل
2002814مکانیک صنایع با گرایش ماشین آلات صنایعکاردانی ناپیوسته1372/07/18منسوختدوینصنعت--412علمی و کاربردیدانلود فایل
2002819مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1377/04/07فعالتدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2002820مکانیک صنایع گرایش ماشین آلات صنایعکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001311مکانیک ـ تأسیسات حرارتی نیروگاه هاکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2001306مکانیک ـ تعمیرات نیروگاهکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2001002مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی نیروگاه‌هاکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2001011مکانیک گرایش تعمیرات نیروگاهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2001053مکانیک گرایش ماشین‌های راهسازیکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینصنعت--334علمی و کاربردیدانلود فایل
2001416مکانیک-ماشینهای راهسازیکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوخبازنگریصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
2001458میهمانداری(خدمات اقامتی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001457میهمانداری(خدمات پذیرایی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001095میوه های سرد سیریکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001595میوه‌های سردسیریکاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--546علمی و کاربردیدانلود فایل
2034میکروبیولوژیدکتری تخصصی1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2001405ناظر فنی چاپکاردانی ناپیوسته1380/04/03منسوختدوینصنعت--559علمی و کاربردیدانلود فایل
2347نانو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/08منسوختدوینشیمی--616علوم پایهدانلود فایل
2652نانو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریشیمی--313علوم پایهدانلود فایل
1690ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاریکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--535فنی و مهندسیدانلود فایل
1844ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--535فنی و مهندسیدانلود فایل
2001312نرم افزار سیستمکاردانی ناپیوسته1374/04/11منسوختدوینصنعت--444علمی و کاربردیدانلود فایل
2001029نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2001378نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریصنعت--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2001046نساجی گرایش ریسندگی (فقط دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوختدوینصنعت--271علمی و کاربردیدانلود فایل
2001527نساجی گرایش ریسندگی(فقط دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوختدوینصنعت--271علمی و کاربردیدانلود فایل
2001019نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوختدوینصنعت--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001501نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوختدوینصنعت--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001069نقاشی ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
2001544نقاشی(هنرهای تجسمی)کاردانی ناپیوسته1383/05/31منسوختدوینفرهنگ و هنر--76علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۶۰۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰