لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002502کارشناسی حرفه­ ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002276کارشناسی حرفه­ ای مربی هنر کودککارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002289کارشناسی حرفه­ ای هنرهای نمایشی - تاتر کاربردیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002292کارشناسی حرفه­ ای هنرهای نمایشی - طراحی صحنهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002512کارشناسی حرفه­ ای پستکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002277کارشناسی حرفه­ ای چاپ - طراحی و آماده سازیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002297کارشناسی حرفه­ ای گریم- چهره پردازیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002525کارشناسی حرفه­ای مدیریت بیمه مسئولیتکارشناسی ناپیوسته1391/02/21منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--343علمی و کاربردیدانلود فایل
9231کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینمهندسی عمران--2فنی و مهندسیدانلود فایل
7156کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7130کارگردانی تلویزیونکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای نمایشی--587هنر و معماریدانلود فایل
7068کارگردانی نمایشکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/27فعالتدوینهنرهای نمایشی--463هنر و معماریدانلود فایل
2002614کامپیوترکاردانی پیوسته1390/02/29منسوختدوینصنعت--162علمی و کاربردی-
2002999کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--42فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003002کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001232کامپیوتر – نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--93علمی و کاربردیدانلود فایل
7133کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7295کتابت ونگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7132کتابت ونگارگری گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7135کتابت ونگارگری گرایش خیالی نگاریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--1079هنر و معماریدانلود فایل
7134کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
5310کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--662علوم اجتماعیدانلود فایل
5087کتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی1373/04/26منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--428علوم اجتماعیدانلود فایل
3067کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3070کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3071کشاورزی هسته ای گرایش جنگلدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3068کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3069کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3072کشاورزی هسته ای گرایش شیلاتدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3073کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3074کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
1440کشف جرایمکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی--754علوم انسانیدانلود فایل
2002985کشف و پی جویی سرقتکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
6831کلامکارشناسی پیوسته1379/08/08فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--547علوم انسانیدانلود فایل
6653کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--679علوم انسانیدانلود فایل
6444کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--611علوم انسانیدانلود فایل
6210کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/31فعالتدوینعلوم حوزوی--609علوم انسانیدانلود فایل
6957کلام اسلامیدکتری تخصصی1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--633علوم انسانیدانلود فایل
6580کلام امامیهدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینعلوم حوزوی--661علوم انسانیدانلود فایل
16525کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریعلوم حوزوی--308علوم انسانیدانلود فایل
16526کلام امامیهدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریعلوم حوزوی--308علوم انسانیدانلود فایل
6636کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30منسوختدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
16072کلام تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات--656علوم انسانیدانلود فایل
6637کلام شیعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--661علوم انسانیدانلود فایل
6581کلام شیعه گرایش امامتدکتری تخصصی1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--688علوم انسانیدانلود فایل
6832کلام فلسفه و ادیان رشته ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1379/08/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--547علوم انسانیدانلود فایل
6019کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6018کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6017کلام گرایش کلام اسلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6021کلام گرایش کلام تطبیقیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6020کلام گرایش یهود و مسیحیتدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
4013کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--26دامپزشکیدانلود فایل
4039کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1394/06/29منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--28دامپزشکیدانلود فایل
4087کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--305دامپزشکیدانلود فایل
2002989کنترل ترافیککاردانی ناپیوسته1397/04/03فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--409علمی و کاربردیدانلود فایل
1247کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--822فنی و مهندسیدانلود فایل
1249کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
2001689کنترل و ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
1055کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران--562فنی و مهندسیدانلود فایل
2001739کنترل کیفیت خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
6137کودکان استثنایی عقب مانده ذهنیکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
6138کودکان استثنایی نابینا و نیمه بیناکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
6139کودکان استثنایی ناسازگارکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
6140کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنواکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
2001292کودکیاری گرایش مربی کودککاردانی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001727گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001488گازرسانیکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینصنعت--96علمی و کاربردیدانلود فایل
2003057گرافیککارشناسی ناپیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003037گرافیککارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر--22فنی و حرفه ایدانلود فایل
2000695گرافیک گرایش تصویرسازیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000694گرافیک گرایش پوستر و نشانهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002284گرافیک گرایش چاپ و بسته بندیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000696گرافیک گرایش چاپ و بسته بندیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002285گرافیک گرایش گرافیک تزئینی و محیطیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2001234گرافیک – گرافیککاردانی پیوسته1374/07/16منسوختدوینفرهنگ و هنر--449علمی و کاربردیدانلود فایل
2105گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--227علوم پایهدانلود فایل
5088گردشگریدکتری تخصصی1393/05/19فعالتدوینگردشگری--748علوم اجتماعیدانلود فایل
5531گردشگریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری--893علوم اجتماعیدانلود فایل
5219گردشگری مذهبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدوینگردشگری--724علوم اجتماعیدانلود فایل
2001277گریم و ماسککاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--533علمی و کاربردیدانلود فایل
2572گوهر شناسی کاربردی و کانی های صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینعلوم زمین--788علوم پایهدانلود فایل
2039گیاه شناسیدکتری تخصصی1372/10/26منسوختدوینعلوم زیستی--421علوم پایهدانلود فایل
2002143گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
3414گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
8138یادگیری الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینبینا رشته ای--788بینا رشته ایدانلود فایل
2002641‌بهره برداریکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--180علمی و کاربردیدانلود فایل
1434‌مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوختدوینفناوری اطلاعات--839فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۸۷ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰