لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2632زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2636زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2366زیست شناسی دریاکارشناسی پیوسته1393/04/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--743علوم پایهدانلود فایل
2611زیست شناسی دریاکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2211زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریادکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--561علوم پایهدانلود فایل
2212زیست شناسی دریا - جانوران دریاییدکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--561علوم پایهدانلود فایل
2213زیست شناسی دریا - گیاهان دریاییدکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--561علوم پایهدانلود فایل
2452زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--561علوم پایهدانلود فایل
2358زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--743علوم پایهدانلود فایل
2617زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2451زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--561علوم پایهدانلود فایل
2357زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--743علوم پایهدانلود فایل
2531زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریادکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2616زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2450زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--561علوم پایهدانلود فایل
2356زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--743علوم پایهدانلود فایل
2532زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاییدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2615زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2643زیست شناسی دریا گرایش محیط زیست دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2453زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--561علوم پایهدانلود فایل
2359زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--743علوم پایهدانلود فایل
2533زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاییدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2618زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2185زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوشیمیکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2186زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوفیزیککارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2184زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش علوم سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2183زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2327زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش ژنتیککارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2271زیست شناسی سلولی و مولکولیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2281زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2284زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2602زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2534زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالتدوینعلوم زیستی--953علوم پایهدانلود فایل
2568زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--478علوم پایهدانلود فایل
2569زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--882علوم پایهدانلود فایل
2649زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2215زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوریکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینعلوم زیستی--633علوم پایهدانلود فایل
2567زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2566زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26منسوخبازنگریعلوم زیستی--91علوم پایهدانلود فایل
2179زیست شناسی گرایش دبیریکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2449زیست شناسی گرایش زیست شناسی دریاکارشناسی پیوسته1378/11/18منسوختدوینعلوم زیستی--534علوم پایهدانلود فایل
2031زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهیدکتری تخصصی1376/11/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--502علوم پایهدانلود فایل
2181زیست شناسی گرایش علوم جانوریکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2180زیست شناسی گرایش علوم گیاهیکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2384زیست شناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2029زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولیدکتری تخصصی1378/08/09منسوختدوینعلوم زیستی--527علوم پایهدانلود فایل
2269زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2512زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالبازنگریعلوم زیستی--953علوم پایهدانلود فایل
2607زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2393زیست شناسی گیاهی - بوم شناسیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2301زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2295زیست شناسی گیاهی - سیستماتیکدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2300زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2388زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2387زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2386زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2115زیست شناسی- ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--476علوم پایهدانلود فایل
2148زیست شناسی-میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/19منسوختدوینعلوم زیستی--473علوم پایهدانلود فایل
2503زیست فناوریکارشناسی پیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2364زیست فناوریکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالتدوینعلوم زیستی--718علوم پایهدانلود فایل
2479زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم زیستی--775علوم پایهدانلود فایل
2587زیست فناوریدکتری تخصصی1399/12/03فعالتدوینعلوم زیستی--794علوم پایهدانلود فایل
2360زیست فناوری دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/11منسوختدوینعلوم زیستی--670علوم پایهدانلود فایل
2330زیست فناوری میکروبیدکتری تخصصی1391/09/26منسوختدوینعلوم زیستی--708علوم پایهدانلود فایل
2520زیست فناوری گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2644زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریدکتری تخصصی1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2646زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2345زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/26منسوختدوینعلوم زیستی--697علوم پایهدانلود فایل
2655زیست فناوری گرایش صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--802علوم پایهدانلود فایل
2346زیست فناوری گرایش میکروبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--743علوم پایهدانلود فایل
2656زیست فناوری گرایش میکروبیدکتری تخصصی1400/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--802علوم پایهدانلود فایل
2445زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینعلوم زیستی--633علوم پایهدانلود فایل
2361زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/23منسوختدوینعلوم زیستی--341علوم پایهدانلود فایل
2003054ساخت عدسی و قطعات اپتیکیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--418علمی و کاربردیدانلود فایل
2001270ساخت عروسکهای غیر نمایشیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001271ساخت عروسکهای نمایشیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2003053ساخت فریم عینک و محافظ های چشمیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--418علمی و کاربردیدانلود فایل
1209ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1368/03/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
2003008ساخت و تولیدکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--19فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002741ساخت و تولیدکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت--157علمی و کاربردیدانلود فایل
2001192ساخت و تولید – قالبسازیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--442علمی و کاربردیدانلود فایل
2001193ساخت و تولید – ماشین ابزارکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--442علمی و کاربردیدانلود فایل
1215ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینمهندسی عمران--531فنی و مهندسیدانلود فایل
2002661ساختمانکاردانی پیوسته1384/03/07منسوخبازنگریصنعت--610علمی و کاربردیدانلود فایل
2001208ساختمان – کارهای عمومی ساختمانکاردانی پیوسته1378/12/15منسوختدوینصنعت--536علمی و کاربردیدانلود فایل
3028سازه های آبیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--563کشاورزیدانلود فایل
1045سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--512فنی و مهندسیدانلود فایل
1551سازه کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/02/10منسوختدوینمهندسی مکانیک--235فنی و مهندسیدانلود فایل
1245سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1382/12/23فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--582فنی و مهندسیدانلود فایل
6244سر دفتری اسناد رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/12/11فعالتدوینحقوق--652علوم انسانیدانلود فایل
1345سرامیککاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--157فنی و مهندسیدانلود فایل
2003005سرامیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینساختمان و معماری--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002987سرپرستی کارگاه مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002924سرپرستی کارگاه های مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
7310سفال و سرامیککاردانی پیوسته1378/10/05فعالتدوینهنرهای کاربردی--531هنر و معماریدانلود فایل
4035سم شناسیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--648دامپزشکیدانلود فایل
4055سم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/15فعالتدوینعلوم پایه--745دامپزشکیدانلود فایل
5677سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5555سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5678سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰