لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6172زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالبازنگریعلوم حوزوی--674علوم انسانیدانلود فایل
16051زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--499علوم انسانیدانلود فایل
6174زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/19منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--640علوم انسانیدانلود فایل
6173زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/02فعالتدوینعلوم حوزوی--886علوم انسانیدانلود فایل
16223زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/10فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--920علوم انسانیدانلود فایل
16224زبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--961علوم انسانیدانلود فایل
6455زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--187علوم انسانیدانلود فایل
6458زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1391/04/04فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--694علوم انسانیدانلود فایل
6262زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--466علوم انسانیدانلود فایل
6265زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--664علوم انسانیدانلود فایل
6127زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکاردانی ناپیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--371علوم انسانیدانلود فایل
6456زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکارشناسی پیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--371علوم انسانیدانلود فایل
6457زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجیکارشناسی پیوسته1377/02/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--504علوم انسانیدانلود فایل
6038زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1390/12/15فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--691علوم انسانیدانلود فایل
6260زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/15فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--691علوم انسانیدانلود فایل
6033زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیدکتری تخصصی1392/08/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--741علوم انسانیدانلود فایل
6266زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--730علوم انسانیدانلود فایل
16333زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/23فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--1052علوم انسانیدانلود فایل
6272زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--749علوم انسانیدانلود فایل
16477زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--304علوم انسانیدانلود فایل
6269زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/01منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--721علوم انسانیدانلود فایل
6263زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--633علوم انسانیدانلود فایل
6264زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1386/09/11منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--634علوم انسانیدانلود فایل
16356زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی پیوسته1399/08/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--1071علوم انسانیدانلود فایل
16071زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/21فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--568علوم انسانیدانلود فایل
6478زبان و ادبیات هوساییکارشناسی پیوسته1379/12/14فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--553علوم انسانیدانلود فایل
6475زبان و ادبیات ژاپنیکارشناسی پیوسته1370/10/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--366علوم انسانیدانلود فایل
6959زبان و ادبیات ژاپنیکارشناسی پیوسته1394/09/09فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--215علوم انسانیدانلود فایل
16083زبان و ادبیات کردیکارشناسی پیوسته1395/12/07فعالبازنگریزبانشناسی--918علوم انسانیدانلود فایل
6477زبان و ادبیات کردیکارشناسی پیوسته1382/07/05منسوختدوینزبانشناسی--575علوم انسانیدانلود فایل
16335زبان و زبان شناسیکارشناسی پیوسته1398/12/08فعالبازنگریزبانشناسی--1050علوم انسانیدانلود فایل
6479زبان و فرهنگ روسیکارشناسی پیوسته1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--654علوم انسانیدانلود فایل
16012زبان و فرهنگ عربیکارشناسی پیوسته1395/09/13فعالتدوینعلوم حوزوی--769علوم انسانیدانلود فایل
16181زبان و فرهنگ فرانسهکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--673علوم انسانیدانلود فایل
6034زبان وادبیات فارسیدکتری تخصصی1365/10/06منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--117علوم انسانیدانلود فایل
6036زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسیدکتری تخصصی1372/08/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--414علوم انسانیدانلود فایل
6273زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--749علوم انسانیدانلود فایل
6268زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/01فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--721علوم انسانیدانلود فایل
6037زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانیدکتری تخصصی1390/09/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--687علوم انسانیدانلود فایل
6035زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غناییدکتری تخصصی1390/09/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--687علوم انسانیدانلود فایل
6277زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--757علوم انسانیدانلود فایل
6271زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--749علوم انسانیدانلود فایل
6278زبان وادبیات فارسی گرایش نظریه ونقد ادبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--757علوم انسانیدانلود فایل
6270زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارشکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--749علوم انسانیدانلود فایل
6291زبان وادبیات چینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--757علوم انسانیدانلود فایل
6467زبان چینیکارشناسی پیوسته1370/02/08فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--356علوم انسانیدانلود فایل
16192زبان کره ایکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--775علوم انسانیدانلود فایل
6053زبانشناسی همگانیدکتری تخصصی1366/11/10منسوختدوینزبانشناسی--219علوم انسانیدانلود فایل
6274زبانهای باستانی ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/05/14منسوخبازنگریزبانشناسی--448علوم انسانیدانلود فایل
6276زبانهای باستانی ایران و بین النهرینکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/11/18فعالتدوینزبانشناسی--534علوم انسانیدانلود فایل
3027زراعتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3132زراعتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3211زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینتولیدات گیاهی--95کشاورزیدانلود فایل
2086زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگریعلوم زمین--228علوم پایهدانلود فایل
2095زمین ساخت (تکتونیک)کارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/26منسوخبازنگریعلوم زمین--697علوم پایهدانلود فایل
2592زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریعلوم زمین--297علوم پایهدانلود فایل
2174زمین شناسیکارشناسی پیوسته1373/04/26منسوختدوینعلوم زمین--428علوم پایهدانلود فایل
2175زمین شناسیکارشناسی پیوسته1389/07/17منسوخبازنگریعلوم زمین--674علوم پایهدانلود فایل
2535زمین شناسیکارشناسی پیوسته1398/03/06فعالتدوینعلوم زمین--1025علوم پایهدانلود فایل
2590زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم زمین--294علوم پایهدانلود فایل
2010زمین شناسی -آب شناسیدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--396علوم پایهدانلود فایل
2022زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--396علوم پایهدانلود فایل
2023زمین شناسی -زمین شناسی نفتدکتری تخصصی1394/12/19منسوختدوینعلوم زمین--402علوم پایهدانلود فایل
2024زمین شناسی -سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیدکتری تخصصی1394/12/19منسوختدوینعلوم زمین--402علوم پایهدانلود فایل
2025زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسیدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--396علوم پایهدانلود فایل
2229زمین شناسی اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26منسوخبازنگریعلوم زمین--398علوم پایهدانلود فایل
2354زمین شناسی دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدوینعلوم زمین--724علوم پایهدانلود فایل
2011زمین شناسی زیست محیطیدکتری تخصصی1391/06/26منسوختدوینعلوم زمین--697علوم پایهدانلود فایل
2096زمین شناسی زیست محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم زمین--562علوم پایهدانلود فایل
2097زمین شناسی زیست محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--669علوم پایهدانلود فایل
2098زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگریعلوم زمین--397علوم پایهدانلود فایل
2012زمین شناسی نفتدکتری تخصصی1392/05/13منسوخبازنگریعلوم زمین--733علوم پایهدانلود فایل
2099زمین شناسی نفتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03منسوخبازنگریعلوم زمین--735علوم پایهدانلود فایل
2176زمین شناسی کاربردیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم زمین--562علوم پایهدانلود فایل
2100زمین شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/01/17منسوخبازنگریعلوم زمین--698علوم پایهدانلود فایل
6615زیست اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/02/29فعالتدوینعلوم حوزوی--641علوم انسانیدانلود فایل
2030زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولیدکتری تخصصی1378/12/03منسوختدوینعلوم زیستی--535علوم پایهدانلود فایل
2035زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهیدکتری تخصصی1376/11/19منسوختدوینعلوم زیستی--502علوم پایهدانلود فایل
2143زیست شناسی - علوم جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--474علوم پایهدانلود فایل
2147زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--476علوم پایهدانلود فایل
2139زیست شناسی - علوم گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--474علوم پایهدانلود فایل
2033زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهیدکتری تخصصی1376/11/19منسوختدوینعلوم زیستی--502علوم پایهدانلود فایل
2265زیست شناسی بیوشیمی - بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--476علوم پایهدانلود فایل
2266زیست شناسی بیوشیمی - بیوشیمی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--476علوم پایهدانلود فایل
2496زیست شناسی جانوریکارشناسی پیوسته1396/08/16فعالتدوینعلوم زیستی--951علوم پایهدانلود فایل
2282زیست شناسی جانوریکارشناسی پیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2601زیست شناسی جانوریکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2296زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2297زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2298زیست شناسی جانوری - فیزیولوژیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2311زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2548زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2633زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2637زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2549زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2312زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2634زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2638زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2310زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2550زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰