لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16057روانشناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
16058روانشناسی گرایش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
5285روزنامه نگاریکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--590علوم اجتماعیدانلود فایل
5465روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--150علوم اجتماعیدانلود فایل
5192روزنامه نگاری رادیو وتلویزیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--701علوم اجتماعیدانلود فایل
2659ریاضیدکتری تخصصی1400/12/08فعالبازنگریعلوم ریاضی--316علوم پایهدانلود فایل
2460ریاضیدکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2073ریاضی - ریاضیات مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینعلوم ریاضی--649علوم پایهدانلود فایل
2624ریاضی محضدکتری مستقیم1400/07/04فعالتدوینعلوم ریاضی--800علوم پایهدانلود فایل
2518ریاضی محض گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2515ریاضی محض گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2517ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2527ریاضی محض گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2516ریاضی محض گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2598ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
2248ریاضی کاربردی گرایش رمز و کدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--120علوم پایهدانلود فایل
2459ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2076ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2246ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--120علوم پایهدانلود فایل
2247ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--120علوم پایهدانلود فایل
2077ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2078ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2249ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--120علوم پایهدانلود فایل
2454ریاضی کاربردی گرایش علوم دادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2250ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--120علوم پایهدانلود فایل
2221ریاضی گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2317ریاضی گرایش آنالیزدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2220ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2318ریاضی گرایش جبردکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2368ریاضی گرایش دبیر ریاضیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2168ریاضی گرایش محضکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2319ریاضی گرایش هندسه - توپولوژیدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2222ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2320ریاضی گرایش کاربردیدکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2367ریاضی گرایش کاربردیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2482ریاضیات مالیدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم ریاضی--774علوم پایهدانلود فایل
2599ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
2589ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--294علوم پایهدانلود فایل
2425ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--171علوم پایهدانلود فایل
2484ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--1015علوم پایهدانلود فایل
2458ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2457ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2630ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ریاضی--310علوم پایهدانلود فایل
2468ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2003028ریخته گریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002646ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--245علمی و کاربردیدانلود فایل
2002858ریخته گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002854ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002770ریخته‌گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002769ریخته‌گری با گرایش مدل سازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2565ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2571ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/03/24منسوخبازنگریعلوم زیستی--1056علوم پایهدانلود فایل
2329ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)دکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم زیستی--636علوم پایهدانلود فایل
6465زبان اسپانیاییکارشناسی پیوسته1371/04/14منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--374علوم انسانیدانلود فایل
6466زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم حوزوی--751علوم انسانیدانلود فایل
16389زبان ایتالیایی گرایش ادبیاتکارشناسی پیوسته1382/07/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--833علوم انسانیدانلود فایل
16293زبان روسیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--1019علوم انسانیدانلود فایل
6463زبان روسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--669علوم انسانیدانلود فایل
6051زبان شناسیدکتری تخصصی1392/02/01فعالبازنگریزبانشناسی--721علوم انسانیدانلود فایل
6468زبان شناسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبانشناسی--623علوم انسانیدانلود فایل
6285زبان شناسی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبانشناسی--669علوم انسانیدانلود فایل
6279زبان شناسی ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07منسوختدوینزبانشناسی--757علوم انسانیدانلود فایل
16096زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/26منسوخبازنگریزبانشناسی--887علوم انسانیدانلود فایل
6286زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/10/13منسوختدوینزبانشناسی--387علوم انسانیدانلود فایل
16320زبان شناسی گرایش اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16322زبان شناسی گرایش حقوقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16325زبان شناسی گرایش روان شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16326زبان شناسی گرایش شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16324زبان شناسی گرایش فرهنگ نویسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16319زبان شناسی گرایش محضکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16323زبان شناسی گرایش ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16321زبان شناسی گرایش نشانه شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
6126زبان فارسی و معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--603علوم انسانیدانلود فایل
16245زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1390/03/18منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--857علوم انسانیدانلود فایل
16067زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
16068زبان فرانسه گرایش مترجمیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
6942زبان های باستانی ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/25فعالبازنگریزبانشناسی--143علوم انسانیدانلود فایل
16189زبان های باستانی ایراندکتری تخصصی1396/08/13فعالبازنگریزبانشناسی--949علوم انسانیدانلود فایل
6288زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--669علوم انسانیدانلود فایل
6974زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی پیوسته1394/03/25فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--208علوم انسانیدانلود فایل
6469زبان و ادبیات اردوکارشناسی پیوسته1369/02/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--339علوم انسانیدانلود فایل
6287زبان و ادبیات اردوکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--192علوم انسانیدانلود فایل
6470زبان و ادبیات ارمنیکارشناسی پیوسته1370/02/28فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--173علوم انسانیدانلود فایل
6471زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسی پیوسته1387/03/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--653علوم انسانیدانلود فایل
6052زبان و ادبیات انگلیسیدکتری تخصصی1384/02/31منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--589علوم انسانیدانلود فایل
16001زبان و ادبیات انگلیسیدکتری تخصصی1395/07/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--225علوم انسانیدانلود فایل
6464زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1368/09/26منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--323علوم انسانیدانلود فایل
6472زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1387/11/12فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--659علوم انسانیدانلود فایل
6284زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--383علوم انسانیدانلود فایل
16135زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1396/04/24فعالبازنگریزبانشناسی--940علوم انسانیدانلود فایل
6474زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1382/03/24منسوختدوینزبانشناسی--571علوم انسانیدانلود فایل
6473زبان و ادبیات ترکی استامبولیکارشناسی پیوسته1381/12/17فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--574علوم انسانیدانلود فایل
6476زبان و ادبیات سواحیلیکارشناسی پیوسته1379/12/14فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--553علوم انسانیدانلود فایل
6045زبان و ادبیات عربدکتری تخصصی1365/12/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--128علوم انسانیدانلود فایل
6171زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--98علوم انسانیدانلود فایل
16138زبان و ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/03/16فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--755علوم انسانیدانلود فایل
16428زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/17منسوخبازنگریعلوم حوزوی--688علوم انسانیدانلود فایل
16429زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعالتدوینعلوم حوزوی--570علوم انسانیدانلود فایل
6941زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/25منسوخبازنگریزبان و ادبیات عربی--143علوم انسانیدانلود فایل
6415زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1389/07/17فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--674علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰