لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002084کاردانی حرفه ای سینما – تصویربرداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002085کاردانی حرفه ای صنایع دستی – سفال و کاشی سنتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002063کاردانی حرفه ای صنایع دستی – فرش دستبافکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002109کاردانی حرفه ای صنایع دستی- مصنوعات چوبیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002120کاردانی حرفه ای طلا و جواهر ملیله سازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002097کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – تراش سنگ های قیمتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002098کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – ساخت زیورآلات با دستکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002099کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – گوهر نشانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000422کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002116کاردانی حرفه ای عکاسی خبریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002913کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری خانوادهکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002915کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2000284کاردانی حرفه ای مدیریت - خدمات بندریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002377کاردانی حرفه ای مدیریت – امور دفتریکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002309کاردانی حرفه ای مدیریت – لجستیک و زنجیره تامینکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002411کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002311کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمیکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002092کاردانی حرفه ای موسیقی – آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002065کاردانی حرفه ای موسیقی – نوازندگی ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002102کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – عکاسیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002087کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002072کاردانی حرفه ای چاپ – طراحی چاپکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002156کاردانی فنی دامپروری – پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002715کاردانی فنی استخراج و فرآوری قیر طبیعیکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریصنعت--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002172کاردانی فنی امور زراعی – تولید برنجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002180کاردانی فنی امور زراعی – تولید دانه های روغنیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002170کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002132کاردانی فنی امور زراعی – تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002689کاردانی فنی انتقال رادیوییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001730کاردانی فنی اویونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2001728کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002005کاردانی فنی ایمنی متروکاردانی ناپیوسته1392/04/06فعالبازنگریصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2000388کاردانی فنی باغبانی تولید و فرآوری خرماکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002175کاردانی فنی باغبانی – تولید سبزی و صیفیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002147کاردانی فنی باغبانی – تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002173کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زعفرانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002134کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زیتونکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002144کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری پستهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002146کاردانی فنی باغبانی – تولید و پرورش نهال باغیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002133کاردانی فنی باغبانی – تولیدات باغیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002174کاردانی فنی باغبانی – پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002177کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000104کاردانی فنی برق - برق صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001998کاردانی فنی برق – برق ماشین آلات سنگینکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001742کاردانی فنی برق – برق متروکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالبازنگریصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002160کاردانی فنی بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002159کاردانی فنی بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002158کاردانی فنی بهداشتیاری دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002714کاردانی فنی تجهیزات صدابرداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002702کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001994کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عملکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001729کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002680کاردانی فنی تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002710کاردانی فنی تولید سیمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002145کاردانی فنی تولید و فرآوری انگورکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002176کاردانی فنی تولید و فرآوری چایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002163کاردانی فنی جنگلداری تلفیقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002153کاردانی فنی دامپروری – تکثیر و پرورش صنعتی گاوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002155کاردانی فنی دامپروری – پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002154کاردانی فنی دامپروری – پرورش صنعتی طیورکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002709کاردانی فنی زنجیر سازی فلزات قیمتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002691کاردانی فنی ساخت محصولات پلیمری - قطعات کامپوزیتی و فومیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002699کاردانی فنی ساخت و تولید - قالب های کفشکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002687کاردانی فنی سازه های پیش ساختهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002678کاردانی فنی سد و شبکهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001974کاردانی فنی شهرسازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002152کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002149کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش میگوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002178کاردانی فنی شیلات – حفاظت از منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002740کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002711کاردانی فنی صنایع خمیر و کاغذکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002003کاردانی فنی صنایع سرامیک – آزمایشگاهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001985کاردانی فنی صنایع سرامیک – خط تولیدکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001982کاردانی فنی صنایع شیمیایی – رنگ خودروکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001987کاردانی فنی صنایع شیمیایی – رنگ سازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002030کاردانی فنی صنایع غذایی - آردکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002130کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002026کاردانی فنی صنایع غذایی – شیرینی سازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002027کاردانی فنی صنایع غذایی – قندکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002032کاردانی فنی صنایع غذایی – کمپوت و کنسروکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002025کاردانی فنی صنایع غذایی – گزسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002129کاردانی فنی صنایع غذایی – گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002021کاردانی فنی صنایع نساجی – تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001979کاردانی فنی صنایع نساجی – ریسندگیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002708کاردانی فنی صنایع نوشیدنی هاکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002029کاردانی فنی صنایع پلاستیککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001736کاردانی فنی طلا و جواهر ورق کاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001981کاردانی فنی طلا و جواهر – ریخته گریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001992کاردانی فنی عمران - تونلسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001743کاردانی فنی عمران - خط و ابنیه متروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002676کاردانی فنی عمران - منابع آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002677کاردانی فنی عمران - منابع آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001996کاردانی فنی عمران – امور پیمان هاکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001732کاردانی فنی عمران – راهداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001984کاردانی فنی عمران – راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001744کاردانی فنی عمران – سازه های متروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001970کاردانی فنی عمران – نقشه برداری مسیرکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001968کاردانی فنی عمران – نگهداری و مرمت ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002712کاردانی فنی قناتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001967کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰