لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6612دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینعلوم حوزوی--353علوم انسانیدانلود فایل
16231دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/29فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970629علوم انسانیدانلود فایل
16225دین و رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
5185دین ورسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینعلوم اجتماعی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
6558دین پژوهیدکتری تخصصی1388/11/17منسوختدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
16457دین پژوهیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
5652دیپلماسی و سازمان های بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/12فعالبازنگریعلوم سیاسی--13990712علوم اجتماعیدانلود فایل
5339دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
5340دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوینکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
5337دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
5336دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
5335دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
5338دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
7298رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
7297رادیو گرایش نویسندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
4010رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1373/04/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--279دامپزشکیدانلود فایل
4080رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--99دامپزشکیدانلود فایل
2002978راهبری لکوموتیوکاردانی ناپیوسته1398/05/20فعالبازنگریصنعت--266علمی و کاربردیدانلود فایل
16415راهنمایی و مشاورهکارشناسی پیوسته1400/03/11فعالبازنگریمشاوره--250علوم انسانیدانلود فایل
6830راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشیکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمشاوره--362علوم انسانیدانلود فایل
6829راهنمایی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمشاوره--362علوم انسانیدانلود فایل
2085رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03منسوخبازنگریعلوم زمین--841علوم پایهدانلود فایل
2285رشته های پزشکی و مرتبط با آندکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم زیستی--2285علوم پایه-
6485رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6486رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6858رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6859رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
5429رفاه اجتماعیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
5592رفتار حرکتیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--13960921علوم اجتماعیدانلود فایل
5189رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
5056رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
5187رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
5053رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
5055رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
5054رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
5188رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
2286رمزکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/02/27فعالتدویننظامی و انتظامی--357علوم پایهدانلود فایل
5190روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینعلوم سیاسی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
5057روابط بین المللدکتری تخصصی1372/08/16فعالتدوینعلوم سیاسی--266علوم اجتماعیدانلود فایل
6929روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
5283روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)کارشناسی پیوسته1365/09/22منسوختدوینعلوم سیاسی--65علوم اجتماعیدانلود فایل
5284روابط عمومیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--517علوم اجتماعیدانلود فایل
16307روان شناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینروانشناسی--921علوم انسانیدانلود فایل
16431روان شناسی بالینیدکتری تخصصی1399/10/29فعالبازنگریروانشناسی--191علوم انسانیدانلود فایل
16439روان شناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریروانشناسی--190علوم انسانیدانلود فایل
16419روان شناسی سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/06فعالتدوینروانشناسی--944علوم انسانیدانلود فایل
16136روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینروانشناسی--883علوم انسانیدانلود فایل
16025روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/10فعالبازنگریروانشناسی--124علوم انسانیدانلود فایل
6961روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/13فعالتدوینروانشناسی--880علوم انسانیدانلود فایل
6449روانشناسیکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالبازنگریروانشناسی--824علوم انسانیدانلود فایل
6027روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعالتدوینروانشناسی--160علوم انسانیدانلود فایل
6030روانشناسی سلامتدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
6450روانشناسی - اصلاح و تربیتکارشناسی پیوسته1394/12/19منسوختدوینروانشناسی--255علوم انسانیدانلود فایل
6613روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
16432روانشناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینروانشناسی--927علوم انسانیدانلود فایل
6246روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینروانشناسی--240علوم انسانیدانلود فایل
6028روانشناسی بالینیدکتری تخصصی1375/02/16منسوختدوینروانشناسی--317علوم انسانیدانلود فایل
16075روانشناسی بالینی کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/25فعالتدوینروانشناسی--13811025علوم انسانیدانلود فایل
6248روانشناسی بالینی گرایش خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25فعالتدوینروانشناسی--496علوم انسانیدانلود فایل
16291روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
16292روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
6247روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینروانشناسی--319علوم انسانیدانلود فایل
6029روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1376/04/22منسوختدوینروانشناسی--344علوم انسانیدانلود فایل
6614روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
6249روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعالتدوینروانشناسی--285علوم انسانیدانلود فایل
6451روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی پیوسته1372/02/19منسوختدوینروانشناسی--257علوم انسانیدانلود فایل
6250روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
6669روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
6251روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
6252روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--29علوم انسانیدانلود فایل
6529روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینروانشناسی--649علوم انسانیدانلود فایل
6031روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--382علوم انسانیدانلود فایل
5191روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--616علوم اجتماعیدانلود فایل
5058روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--665علوم اجتماعیدانلود فایل
5602روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/06فعالتدوینعلوم ورزشی--13970606علوم اجتماعیدانلود فایل
5346روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1386/10/22منسوختدوینعلوم ورزشی--665علوم اجتماعیدانلود فایل
16056روانشناسی گرایش بالینیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
16057روانشناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
16058روانشناسی گرایش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
5285روزنامه نگاریکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--517علوم اجتماعیدانلود فایل
5465روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--85علوم اجتماعیدانلود فایل
5192روزنامه نگاری رادیو وتلویزیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--808علوم اجتماعیدانلود فایل
2460ریاضیدکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2073ریاضی - ریاضیات مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینعلوم ریاضی--665علوم پایهدانلود فایل
2624ریاضی محضدکتری مستقیم1400/07/04فعالتدوینعلوم ریاضی--946علوم پایهدانلود فایل
2518ریاضی محض گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2515ریاضی محض گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2517ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2527ریاضی محض گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2516ریاضی محض گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2598ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
2248ریاضی کاربردی گرایش رمز و کدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2459ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2076ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
2246ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2247ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2077ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
2078ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
2249ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2454ریاضی کاربردی گرایش علوم دادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰