لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6308علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/10منسوختدوینعلوم تربیتی--346علوم انسانیدانلود فایل
6004علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی1369/04/17منسوختدوینالهیات--346علوم انسانیدانلود فایل
6005فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--346علوم انسانیدانلود فایل
6006فلسفه وکلام اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17منسوختدوینالهیات--346علوم انسانیدانلود فایل
1163مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--346فنی و مهندسیدانلود فایل
6296برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریعلوم تربیتی--347علوم انسانیدانلود فایل
16531حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/17فعالبازنگریحقوق--348علوم انسانیدانلود فایل
2001185امور بیمهکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002359کاردانی حرفه ای امور زائرینکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002373کاردانی حرفه ای حج و زیارتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000009کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT)کاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000020کاردانی فنی الکترونیک صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000022کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000005کاردانی فنی جوشکاریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000019کاردانی فنی شهر سازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000028کاردانی فنی ممیزی انرژی - ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000068کاردانی فنی نقشه‌کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002001آسانسور و پله­ برقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000313انیمیشنکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000199تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000107تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000262حسابداری گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000259حسابداری گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002334خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000272خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002234مهندسی فناوری هواشناسیکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002139مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000406مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002104هتلداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000306هنرهای تجسمی گرافیککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002370کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002363کاردانی حرفه ای امور بورسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002361کاردانی حرفه ای امور تعاونکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002325کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهاکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002355کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002368کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002348کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002347کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002349کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000256کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002338کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000280کاردانی حرفه ای مدیریت - امور اداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002403کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002320کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنجکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002105کاردانی حرفه ای آشپزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002307کاردانی حرفه ای امداد سوانحکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000210کاردانی حرفه ای امور بانکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002418کاردانی حرفه ای امور ثبت احوالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000299کاردانی حرفه ای امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002083کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002082کاردانی حرفه ای بازیگریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000421کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002068کاردانی حرفه ای تبلیغاتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002413کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری ورزش سالمندانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002391کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000247کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شناکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002388کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه غواصیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002382کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دو و میدانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002383کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دوچرخه سواریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002387کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شناکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002389کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتسالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002405کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه والیبالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002385کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه ژیمناستیککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002390کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کاراتهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000336کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002401کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002378کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توانان ذهنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000265کاردانی حرفه ای حقوق - خدمات قضاییکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000268کاردانی حرفه ای حقوق- نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002421کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002412کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002400کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002076کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000309کاردانی حرفه ای روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002121کاردانی حرفه ای صنایع دستی چرمیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000304کاردانی حرفه ای طراحی لباسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002123کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفشکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000422کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002116کاردانی حرفه ای عکاسی خبریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002093کاردانی حرفه ای قنادیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002073کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سراییکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000284کاردانی حرفه ای مدیریت - خدمات بندریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000289کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002404کاردانی حرفه ای مربیگری تربیت بدنی- پایه پرورش اندامکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002411کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002311کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمیکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002113کاردانی حرفه ای نورپردازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000324کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی نقاشیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002124کاردانی حرفه ای چاپ - چاپ پوشاککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002071کاردانی حرفه ای چاپ و نشرکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002094کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی­های رایانه­ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002117کاردانی حرفه ای کارگردانی و طراحی بازی های رایانه ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000328کاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002089کاردانی حرفه ای گریمکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001728کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001723کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002000کاردانی فنی بازرسی جوشکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002018کاردانی فنی بازی سازی رایانه ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000388کاردانی فنی باغبانی تولید و فرآوری خرماکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001745کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰