لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5574حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20منسوخبازنگریحسابداری--860علوم اجتماعیدانلود فایل
5426حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریحسابداری--895علوم اجتماعیدانلود فایل
3024حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
3373حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
3530حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیکدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
3532حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشراتدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
3533حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه هادکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
3531حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
16500حفاظت اطلاعاتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--869علوم انسانیدانلود فایل
16401حفاظت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
16305حفاظت اطلاعات راهبردیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--781علوم انسانیدانلود فایل
16437حفاظت اطلاعات نظامیکاردانی ناپیوسته1400/04/06فعالتدویننظامی و انتظامی--798علوم انسانیدانلود فایل
16386حفاظت ملیدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--779علوم انسانیدانلود فایل
3025حفاظت و اصلاح چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
16076حفاظت و حراستکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدویننظامی و انتظامی--773علوم انسانیدانلود فایل
7017حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینمعماری--290هنر و معماریدانلود فایل
16334حقوقکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریحقوق--946علوم انسانیدانلود فایل
6922حقوقکارشناسی پیوسته1394/09/23فعالبازنگریحقوق--217علوم انسانیدانلود فایل
6445حقوقکارشناسی پیوسته1374/02/03منسوختدوینحقوق--442علوم انسانیدانلود فایل
6221حقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--458علوم انسانیدانلود فایل
6011حقوقدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--429علوم انسانیدانلود فایل
6222حقوق ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/11/05فعالتدوینحقوق--605علوم انسانیدانلود فایل
6223حقوق اسناد و قراردادهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--660علوم انسانیدانلود فایل
6224حقوق اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--572علوم انسانیدانلود فایل
16195حقوق انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینحقوق--775علوم انسانیدانلود فایل
6225حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینحقوق--553علوم انسانیدانلود فایل
16531حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/17فعالبازنگریحقوق--348علوم انسانیدانلود فایل
6226حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03منسوختدوینحقوق--442علوم انسانیدانلود فایل
6023حقوق بین الملل عمومیدکتری تخصصی1375/02/16فعالتدوینحقوق--461علوم انسانیدانلود فایل
6228حقوق تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--660علوم انسانیدانلود فایل
16199حقوق تجارت بین المللدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینحقوق--773علوم انسانیدانلود فایل
16069حقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینحقوق--585علوم انسانیدانلود فایل
6026حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینحقوق--757علوم انسانیدانلود فایل
6229حقوق تجاری اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینحقوق--656علوم انسانیدانلود فایل
6230حقوق ثبت اسناد و املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--652علوم انسانیدانلود فایل
16139حقوق جزا و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/07/17فعالتدوینحقوق--431علوم انسانیدانلود فایل
6231حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--442علوم انسانیدانلود فایل
6232حقوق حمل و نقل تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--660علوم انسانیدانلود فایل
6233حقوق خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--660علوم انسانیدانلود فایل
6234حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--442علوم انسانیدانلود فایل
6024حقوق خصوصیدکتری تخصصی1372/02/05فعالتدوینحقوق--400علوم انسانیدانلود فایل
6235حقوق دادرسی اداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
6236حقوق شرکتهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--652علوم انسانیدانلود فایل
6070حقوق عمومیدکتری تخصصی1378/12/03فعالتدوینحقوق--535علوم انسانیدانلود فایل
6237حقوق عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--442علوم انسانیدانلود فایل
6238حقوق فناوریهای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--660علوم انسانیدانلود فایل
6240حقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/11فعالتدوینحقوق--832علوم انسانیدانلود فایل
16270حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینحقوق--778علوم انسانیدانلود فایل
6241حقوق مالی-اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--652علوم انسانیدانلود فایل
16309حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینحقوق--783علوم انسانیدانلود فایل
6242حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--572علوم انسانیدانلود فایل
16038حقوق نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالتدوینحقوق--677علوم انسانیدانلود فایل
16031حقوق نفت و گازدکتری تخصصی1390/01/27فعالتدوینحقوق--677علوم انسانیدانلود فایل
6243حقوق هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--729علوم انسانیدانلود فایل
6227حقوق پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--729علوم انسانیدانلود فایل
6239حقوق کیفری اطفال و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--652علوم انسانیدانلود فایل
6012حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--429علوم انسانیدانلود فایل
6025حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/07/17منسوختدوینحقوق--431علوم انسانیدانلود فایل
2001936حقوق گرایش ارشاد در امور کیفریکارشناسی ناپیوسته1388/04/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--270علمی و کاربردیدانلود فایل
2002563حقوق گرایش حقوق ثبتیکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--376علمی و کاربردیدانلود فایل
6447حقوقی -کنسولیکارشناسی پیوسته1370/06/21منسوختدوینحقوق--174علوم انسانیدانلود فایل
1044حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--512فنی و مهندسیدانلود فایل
2003010حمل و نقل جاده ایکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینعلوم مهندسی--23فنی و حرفه ایدانلود فایل
6999حوزویدکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم حوزوی--808علوم انسانی-
6555حکمت اشراقدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
6617حکمت اشراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
6556حکمت متعالیهدکتری تخصصی1387/07/06فعالتدوینعلوم حوزوی--655علوم انسانیدانلود فایل
16418حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04منسوختدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
16452حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
7003حکمت هنرهای دینیدکتری تخصصی1390/11/17فعالتدوینهنرهای کاربردی--1081هنر و معماریدانلود فایل
16358حکمت و کلام شیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/02فعالتدوینالهیات--789علوم انسانیدانلود فایل
16304حکمرانیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--781علوم انسانیدانلود فایل
16137خانواده و سلامت جنسیدکتری تخصصی1395/08/15فعالتدوینروانشناسی--768علوم انسانیدانلود فایل
3510خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3507خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3508خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3509خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
2001655خبرنگاری (باز نگری شده )کارشناسی پیوسته1382/09/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--48علمی و کاربردیدانلود فایل
5325خبرنگاری -استراتژیک خاصکاردانی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--557علوم اجتماعیدانلود فایل
2002885خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--493علمی و کاربردیدانلود فایل
2002887خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اقتصادیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--493علمی و کاربردیدانلود فایل
2002886خبرنگاری با گرایش خبرنگاری سیاسیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--493علمی و کاربردیدانلود فایل
2002889خبرنگاری با گرایش خبرنگاری علوم استراتژیککارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--493علمی و کاربردیدانلود فایل
2002888خبرنگاری با گرایش خبرنگاری فرهنگی و هنریکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--493علمی و کاربردیدانلود فایل
2002890خبرنگاری با گرایش خبرنگاری ورزشیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--493علمی و کاربردیدانلود فایل
6153خدمات اداریکاردانی ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینمدیریت--611علوم انسانیدانلود فایل
2002995خدمات بازرگانی بین المللیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--411علمی و کاربردیدانلود فایل
2002911خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2002910خدمات میهمانداری پذیراییکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2002986خدمات هتلداری بیمارستانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2001335خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
2002334خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000272خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2003062خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--58فنی و حرفه ایدانلود فایل
1817خلبانی بالگردکارشناسی پیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--896فنی و مهندسیدانلود فایل
1207خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--562فنی و مهندسیدانلود فایل
1579خلبانی پهپادکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--765فنی و مهندسیدانلود فایل
2001258خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانیکاردانی پیوسته1377/06/29منسوختدوینفرهنگ و هنر--508علمی و کاربردیدانلود فایل
3026دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینعلوم دامی--175کشاورزیدانلود فایل
4040دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--199دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰