لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6296برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریعلوم تربیتی--347علوم انسانیدانلود فایل
6061برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1393/10/30فعالبازنگریعلوم تربیتی--191علوم انسانیدانلود فایل
16302تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/05/23فعالبازنگریعلوم تربیتی--1035علوم انسانیدانلود فایل
6298تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/02/24منسوختدوینعلوم تربیتی--303علوم انسانیدانلود فایل
6299تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوینعلوم تربیتی--441علوم انسانیدانلود فایل
16288تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/26منسوختدوینعلوم تربیتی--1034علوم انسانیدانلود فایل
16226تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/17منسوخبازنگریعلوم تربیتی--981علوم انسانیدانلود فایل
16465تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/16فعالبازنگریعلوم تربیتی--326علوم انسانیدانلود فایل
6751تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم تربیتی--561علوم انسانیدانلود فایل
6752تربیت مربی امور تربیتی گرایش متوسطهکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخبازنگریعلوم تربیتی--561علوم انسانیدانلود فایل
6132تربیت مربی مراکز پیش دبستانیکاردانی ناپیوسته1375/02/03منسوختدوینعلوم تربیتی--460علوم انسانیدانلود فایل
6136تربیت معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--560علوم انسانیدانلود فایل
6300تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/08فعالبازنگریعلوم تربیتی--744علوم انسانیدانلود فایل
6062تکنولوژی آموزشیدکتری تخصصی1387/03/04فعالتدوینعلوم تربیتی--530علوم انسانیدانلود فایل
6485رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--562علوم انسانیدانلود فایل
6486رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینعلوم تربیتی--562علوم انسانیدانلود فایل
6858رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--562علوم انسانیدانلود فایل
6859رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--562علوم انسانیدانلود فایل
6031روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--526علوم انسانیدانلود فایل
6063سنجش و اندازه گیریدکتری تخصصی1383/10/14فعالتدوینعلوم تربیتی--121علوم انسانیدانلود فایل
6916علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1395/04/21فعالبازنگریعلوم تربیتی--211علوم انسانیدانلود فایل
6301علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/28منسوختدوینعلوم تربیتی--452علوم انسانیدانلود فایل
6490علوم تربیتی تکنو لوژی اموزشیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--416علوم انسانیدانلود فایل
6488علوم تربیتی کرایش آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1393/11/07منسوخبازنگریعلوم تربیتی--417علوم انسانیدانلود فایل
6307علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/10منسوختدوینعلوم تربیتی--346علوم انسانیدانلود فایل
6305علوم تربیتی گرایش آموز ش و پرورش ابتداییکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--560علوم انسانیدانلود فایل
6304علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--560علوم انسانیدانلود فایل
6303علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--560علوم انسانیدانلود فایل
6308علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/10منسوختدوینعلوم تربیتی--346علوم انسانیدانلود فایل
16121علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشیکارشناسی پیوسته1384/08/12منسوختدوینعلوم تربیتی--848علوم انسانیدانلود فایل
6489علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اموزشیکارشناسی پیوسته1373/11/09منسوختدوینعلوم تربیتی--438علوم انسانیدانلود فایل
16120علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/15منسوختدوینعلوم تربیتی--828علوم انسانیدانلود فایل
6065فلسفه تعلیم و تربیتدکتری تخصصی1393/07/15فعالبازنگریعلوم تربیتی--867علوم انسانیدانلود فایل
6064فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوختدوینعلوم تربیتی--189علوم انسانیدانلود فایل
6744فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوختدوینعلوم تربیتی--189علوم انسانیدانلود فایل
6996فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/04/19فعالتدوینعلوم تربیتی--765علوم انسانیدانلود فایل
6984محیط زیست گرایش آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--695علوم انسانیدانلود فایل
6983محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/08/20منسوختدوینعلوم تربیتی--172علوم انسانیدانلود فایل
6986محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--695علوم انسانیدانلود فایل
6985محیط زیست گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--695علوم انسانیدانلود فایل
6066مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1378/10/22منسوختدوینعلوم تربیتی--532علوم انسانیدانلود فایل
16400مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینعلوم تربیتی--793علوم انسانیدانلود فایل
6309مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19فعالتدوینعلوم تربیتی--402علوم انسانیدانلود فایل
16337مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--946علوم انسانیدانلود فایل
6067مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1374/07/02منسوختدوینعلوم تربیتی--447علوم انسانیدانلود فایل
16342مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--1038علوم انسانیدانلود فایل
16464مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریعلوم تربیتی--308علوم انسانیدانلود فایل
16111مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/16فعالبازنگریعلوم تربیتی--915علوم انسانیدانلود فایل
16407مدیریت آموزشی (با رویکرد آموزش سازمانی)کارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--798علوم انسانیدانلود فایل
6995مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم تربیتی--755علوم انسانیدانلود فایل
16341مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--1067علوم انسانیدانلود فایل
16336معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--946علوم انسانیدانلود فایل
6137کودکان استثنایی عقب مانده ذهنیکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
6138کودکان استثنایی نابینا و نیمه بیناکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
6139کودکان استثنایی ناسازگارکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
6140کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنواکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی--404علوم انسانیدانلود فایل
5520ژئو مورفولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5673آب و هواشناسیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5254آب و هواشناسیکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--657علوم اجتماعیدانلود فایل
5521آب و هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5460آب و هواشناسیدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
5111آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5009آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی دیرینهدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5008آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهریدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5011آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیکدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5114آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5115آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5007آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ایدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5116آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5006آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5110آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5005آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواییدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5113آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5010آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5112آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5681آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5547آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5680آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5546آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5682آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5630آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5626آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
5124برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/08/02منسوختدوینعلوم جغرافیایی--666علوم اجتماعیدانلود فایل
5556برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
5484برنامه ریزی توسعه منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02فعالتدوینعلوم جغرافیایی--581علوم اجتماعیدانلود فایل
5453جغرافیاکارشناسی پیوسته1395/06/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--899علوم اجتماعیدانلود فایل
5580جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--772علوم اجتماعیدانلود فایل
5503جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5671جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5274جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--657علوم اجتماعیدانلود فایل
5040جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1376/07/13منسوختدوینعلوم جغرافیایی--496علوم اجتماعیدانلود فایل
5508جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5458جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
5163جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوختدوینعلوم جغرافیایی--510علوم اجتماعیدانلود فایل
5406جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--686علوم اجتماعیدانلود فایل
5405جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--686علوم اجتماعیدانلود فایل
5700جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5549جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5699جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5548جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰