لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7285نقاشی ایرانیکارشناسی پیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--980هنر و معماریدانلود فایل
7291نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--813هنر و معماریدانلود فایل
7290نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--813هنر و معماریدانلود فایل
2003035نقشه کشی صنعتیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001230نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--93علمی و کاربردیدانلود فایل
7162نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
7094نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریموسیقی--733هنر و معماریدانلود فایل
7163نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
7256نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/28فعالبازنگریموسیقی--912هنر و معماریدانلود فایل
7095نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13منسوخبازنگریموسیقی--733هنر و معماریدانلود فایل
2002104هتلداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
5530هتلداریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری--893علوم اجتماعیدانلود فایل
7263هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7262هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7264هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7272هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7267هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7266هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7268هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7315هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7271هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7269هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
2513هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/06/25فعالبازنگریفیزیک--945علوم پایهدانلود فایل
2514هواشناسیدکتری تخصصی1396/06/25فعالبازنگریفیزیک--945علوم پایهدانلود فایل
2001487هوانوردی خلبانی PPLکاردانی ناپیوسته1384/02/31منسوخبازنگریصنعت--90علمی و کاربردیدانلود فایل
16126واژه گزینی و اصطلاح شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/05/17فعالبازنگریزبانشناسی--942علوم انسانیدانلود فایل
16462وهابیت شناسیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
1995پدافند غیر عامل گرایش آفا (استتار،فریب، اختفا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1994پدافند غیر عامل گرایش سازه های دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1993پدافند غیر عامل گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1997پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی بر مبنای پدافند غیر عاملکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
2588پلاسما پزشکیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریفیزیک--299علوم پایهدانلود فایل
5726پژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم اجتماعی--313علوم اجتماعیدانلود فایل
7197پژوهش هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
16494پژوهشگری امنیتکارشناسی ناپیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--869علوم انسانیدانلود فایل
16495پژوهشگری امنیتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--869علوم انسانیدانلود فایل
16344پژوهشگری امنیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
4092پیشگیری بیماری های دامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--313دامپزشکیدانلود فایل
7254چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1395/09/20فعالبازنگریهنرهای نمایشی--909هنر و معماریدانلود فایل
2084چینه نگاری ودیرینه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26منسوخبازنگریعلوم زمین--728علوم پایهدانلود فایل
5670ژئو مورفولوژیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5457ژئو مورفولوژیدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
2389ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زمین--171علوم پایهدانلود فایل
2394ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
2619ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگریعلوم زمین--771علوم پایهدانلود فایل
2392ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زمین--171علوم پایهدانلود فایل
2396ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
2398ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
2397ژئوفیزیک گرایش ژئو مغناطیسکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
2390ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیسدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زمین--171علوم پایهدانلود فایل
2391ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیسدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زمین--171علوم پایهدانلود فایل
2395ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
2430ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زمین--171علوم پایهدانلود فایل
5194ژئومورفولوژی -هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5195ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--700علوم اجتماعیدانلود فایل
5355ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیکدکتری تخصصی1391/10/10منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--711علوم اجتماعیدانلود فایل
5354ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطیدکتری تخصصی1391/10/10منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--711علوم اجتماعیدانلود فایل
5356ژئومورفولوژی گرایش نظریدکتری تخصصی1391/10/10منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--711علوم اجتماعیدانلود فایل
5538ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
5539ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیطکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
5712ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--308علوم اجتماعیدانلود فایل
2498ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/15فعالبازنگریعلوم زیستی--950علوم پایهدانلود فایل
2609ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریعلوم زیستی--304علوم پایهدانلود فایل
2302ژنتیک مولکولیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
3410ژنتیک و به نژادی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
3411ژنتیک و به نژادی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
16165کارآفرینیدکتری تخصصی1394/04/16فعالبازنگریمدیریت--755علوم انسانیدانلود فایل
2002586کاردان فنی زیر سازی راهکاردانی ناپیوسته1362/09/17منسوخبازنگریصنعت--814علمی و کاربردیدانلود فایل
2002370کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002367کاردانی حرفه ای امور تشریفاتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002361کاردانی حرفه ای امور تعاونکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002325کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهاکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002347کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002349کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000256کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000280کاردانی حرفه ای مدیریت - امور اداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002320کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنجکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002369کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002307کاردانی حرفه ای امداد سوانحکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000299کاردانی حرفه ای امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002332کاردانی حرفه ای امور پستیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002083کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002358کاردانی حرفه ای بازرگانی – امور نمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002068کاردانی حرفه ای تبلیغاتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002402کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تکواندوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002312کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه سوارکاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002376کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه هندبالکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000253کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتبالکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000336کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002916کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002340کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002342کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002339کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابرسیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000265کاردانی حرفه ای حقوق - خدمات قضاییکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002318کاردانی حرفه ای حقوق – امور ضابطین قضاییکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002419کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002374کاردانی حرفه ای حقوق – خدمات قضاییکاردانی ناپیوسته1393/03/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000268کاردانی حرفه ای حقوق- نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002069کاردانی حرفه ای خبرنگاریکاردانی ناپیوسته1391/02/24فعالبازنگریفرهنگ و هنر--344علمی و کاربردیدانلود فایل
2000309کاردانی حرفه ای روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰