لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6887قرآن و علوم گرایش حقوقدکتری تخصصی1386/11/06منسوختدوینعلوم حوزوی--651علوم انسانیدانلود فایل
6886قرآن و علوم گرایش روانشناسیدکتری تخصصی1386/11/06منسوختدوینعلوم حوزوی--651علوم انسانیدانلود فایل
6883قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعیدکتری تخصصی1386/11/06منسوختدوینعلوم حوزوی--651علوم انسانیدانلود فایل
6881قرآن و علوم گرایش علوم تربیتیدکتری تخصصی1386/11/06منسوختدوینعلوم حوزوی--651علوم انسانیدانلود فایل
6882قرآن و علوم گرایش علوم سیاسیدکتری تخصصی1386/11/06منسوختدوینعلوم حوزوی--651علوم انسانیدانلود فایل
6884قرآن و علوم گرایش مدیریتدکتری تخصصی1386/11/06منسوختدوینعلوم حوزوی--651علوم انسانیدانلود فایل
6889قرآن و علوم گرایش نجومدکتری تخصصی1386/11/06منسوختدوینعلوم حوزوی--651علوم انسانیدانلود فایل
6864قرآن و مستشرقان گرایش علوم قرآندکتری تخصصی1391/09/30منسوختدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
6865قرآن و مستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعهدکتری تخصصی1391/09/30منسوختدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
6863قرآن و مستشرقان گرایش معارف قرآندکتری تخصصی1391/09/30منسوختدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
1893قرآن کاوی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--752فنی و مهندسیدانلود فایل
2106لرزه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگریعلوم زمین--878علوم پایهدانلود فایل
4014مامایی و بیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1366/08/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--16دامپزشکیدانلود فایل
2001194متالورژی – ریخته گریکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--442علمی و کاربردیدانلود فایل
2001657مترجمی خبر انگلیسیکارشناسی پیوسته1379/04/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--541علمی و کاربردیدانلود فایل
6937مترجمی زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--536علوم انسانیدانلود فایل
16029مترجمی زبان آلمانیکارشناسی پیوسته1394/08/06منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--884علوم انسانیدانلود فایل
6480مترجمی زبان روسیکارشناسی پیوسته1379/09/06منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--548علوم انسانیدانلود فایل
6416مترجمی زبان عربیکارشناسی پیوسته1372/08/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--414علوم انسانیدانلود فایل
6175مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/11/28منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--586علوم انسانیدانلود فایل
7136مجسمه سازیکارشناسی پیوسته1370/02/28منسوختدوینهنرهای تجسمی--173هنر و معماریدانلود فایل
2564محیط زیست گرایش برنامه ریزیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2362محیط زیست دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/11منسوختدوینعلوم زیستی--670علوم پایهدانلود فایل
3077محیط زیست گرایش آمایش سرزمیندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3078محیط زیست گرایش الودگی محیط زیستدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
6983محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/08/20منسوختدوینعلوم تربیتی--172علوم انسانیدانلود فایل
3076محیط زیست گرایش تنوع زیستیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
1536مخابراتدکتری تخصصی1392/04/16منسوخبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1861مخابرات و الکترونیک دریاییکارشناسی پیوسته-منسوختدوینمهندسی برق--535فنی و مهندسیدانلود فایل
1688مخابرات و الکترونیک دریاییکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی برق--560فنی و مهندسیدانلود فایل
5220مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/28منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--671علوم اجتماعیدانلود فایل
5504مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5506مخاطرات محیطی گرایش انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--670علوم اجتماعیدانلود فایل
5505مخاطرات محیطی گرایش طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--670علوم اجتماعیدانلود فایل
5479مددکاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1372/07/04منسوختدوینعلوم اجتماعی--410علوم اجتماعیدانلود فایل
16285مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--443علوم انسانیدانلود فایل
16095مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--443علوم انسانیدانلود فایل
6216مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6119مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6215مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6211مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--443علوم انسانیدانلود فایل
6121مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6214مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6120مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینعلوم حوزوی--617علوم انسانیدانلود فایل
6217مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6122مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6118مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6213مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6347مدیریت MBA گرایش استراتژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6348مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6353مدیریت MBA گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6349مدیریت MBA گرایش مدیریت بازار یابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6351مدیریت MBA گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6350مدیریت MBA گرایش مدیریت تکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6352مدیریت MBA گرایش مدیریت دینامیک سیستم هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6354مدیریت MBA گرایش مدیریت عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6346مدیریت MBA گرایش مدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6355مدیریت MBA گرایش کارآفرینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--552علوم انسانیدانلود فایل
6066مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1378/10/22منسوختدوینعلوم تربیتی--532علوم انسانیدانلود فایل
6067مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1374/07/02منسوختدوینعلوم تربیتی--447علوم انسانیدانلود فایل
6356مدیریت اجراییکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/12/08منسوختدوینمدیریت--424علوم انسانیدانلود فایل
2002936مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--543علمی و کاربردیدانلود فایل
2002587مدیریت امور دفتریکاردانی ناپیوسته1371/09/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--182علمی و کاربردیدانلود فایل
6971مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمدیریت--173علوم انسانیدانلود فایل
6511مدیریت بازاریابیکارشناسی پیوسته1386/04/27منسوختدوینمدیریت--664علوم انسانیدانلود فایل
6150مدیریت بازرگانیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--495علمی و کاربردیدانلود فایل
6512مدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6333مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش بازرگانی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/07/22منسوختدوینمدیریت--632علوم انسانیدانلود فایل
6335مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/07/22منسوختدوینمدیریت--632علوم انسانیدانلود فایل
6359مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6360مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6361مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6362مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6364مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحولکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6363مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
2002881مدیریت بیمه با گرایش اشخاصکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002880مدیریت بیمه با گرایش اموالکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002882مدیریت بیمه با گرایش مسئولیتکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002934مدیریت تبلیغات -تجاریکارشناسی ناپیوسته1388/07/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--278علمی و کاربردیدانلود فایل
2002787مدیریت تبلیغات -سیاسیکارشناسی ناپیوسته1388/07/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--278علمی و کاربردیدانلود فایل
2002935مدیریت تبلیغات -فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1388/07/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--278علمی و کاربردیدانلود فایل
16271مدیریت توسعهدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمدیریت--755علوم انسانیدانلود فایل
5524مدیریت جهانگردیکارشناسی پیوسته1375/12/05منسوختدوینگردشگری--482علوم اجتماعیدانلود فایل
3086مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3207مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3206مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
6516مدیریت خاصکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوختدوینمدیریت--559علوم انسانیدانلود فایل
1064مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)کارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوختدوینمهندسی عمران--550فنی و مهندسیدانلود فایل
2002588مدیریت دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--495علمی و کاربردیدانلود فایل
6517مدیریت دولتیکارشناسی پیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6166مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومیکارشناسی ارشد پیوسته1389/02/11منسوختدوینمدیریت--670علوم انسانیدانلود فایل
6793مدیریت دولتی گرایش بوجه و مالیه عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6378مدیریت دولتی گرایش تشکیلات روشهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6791مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6794مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6792مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6379مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
6796مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6797مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6376مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰