لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001409مونتاژ خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
2001408کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
6240حقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/11فعالتدوینحقوق--832علوم انسانیدانلود فایل
5150تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیو مکانیک ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/15منسوختدوینعلوم ورزشی--573علوم اجتماعیدانلود فایل
6425علوم اسلامی رشته علوم حدیثکارشناسی پیوسته1382/06/15منسوختدوینعلوم حوزوی--573علوم انسانیدانلود فایل
6998مترجمی زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/15فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--573علوم انسانیدانلود فایل
6477زبان و ادبیات کردیکارشناسی پیوسته1382/07/05منسوختدوینزبانشناسی--575علوم انسانیدانلود فایل
16389زبان ایتالیایی گرایش ادبیاتکارشناسی پیوسته1382/07/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--833علوم انسانیدانلود فایل
2001665مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاهکارشناسی ناپیوسته1382/08/06منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
9058مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/08/13منسوختدوینمهندسی مکانیک--834فنی و مهندسیدانلود فایل
2001383اپتیککاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001382خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001010کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001389تعمیر و نگهداری خودروکاردانی ناپیوسته1382/09/01منسوختدوینصنعت--48علمی و کاربردیدانلود فایل
2001388خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1382/09/01منسوختدوینصنعت--48علمی و کاربردیدانلود فایل
2001410شیشهکاردانی ناپیوسته1382/09/01منسوختدوینصنعت--48علمی و کاربردیدانلود فایل
2001411فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی ناپیوسته1382/09/01منسوختدوینصنعت--48علمی و کاربردیدانلود فایل
2001655خبرنگاری (باز نگری شده )کارشناسی پیوسته1382/09/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--48علمی و کاربردیدانلود فایل
6325فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/09/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--580علوم انسانیدانلود فایل
6507فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1382/09/08منسوختدوینالهیات--576علوم انسانیدانلود فایل
5595مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/09/08منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--576علوم اجتماعیدانلود فایل
2001874آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیادکارشناسی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینفرهنگ و هنر--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001412حمل و نقل و ترافیک شهریکاردانی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینصنعت--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001413ریخته‌گری مداومکاردانی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینصنعت--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001414نورد فولادکاردانی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینصنعت--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2042فوتونیک گرایش اپتیک و مهندسی اپتیکدکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--577علوم پایهدانلود فایل
2044فوتونیک گرایش بیو فوتونیکدکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--577علوم پایهدانلود فایل
2041فوتونیک گرایش فناوری و کاربرد لیزردکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--577علوم پایهدانلود فایل
2045فوتونیک گرایش مخابرات نوریدکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--577علوم پایهدانلود فایل
2046فوتونیک گرایش مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--577علوم پایهدانلود فایل
2043فوتونیک گرایش مواد فوتونیکیدکتری تخصصی1382/10/06منسوختدوینفیزیک--577علوم پایهدانلود فایل
2001543خبرنگاریکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001387صنایع چرم و پوستکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001893پرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002792حسابداری با گرایش حسابداری آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002793حسابداری با گرایش حسابداری برقکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002795حسابداری با گرایش حسابداری دولتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002797حسابداری با گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002796حسابداری با گرایش حسابداری مالیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002794حسابداری با گرایش حسابداری مالیاتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
5268تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5266تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5265تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5267تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5264تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش ورزش همگانیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
2002590اموزش وپرورش ابتداییکاردانی ناپیوسته1382/11/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--807علمی و کاربردیدانلود فایل
2001072فیلم سازی گرایش کمک کارگردانیکاردانی ناپیوسته1382/11/11منسوختدوینفرهنگ و هنر--57علمی و کاربردیدانلود فایل
2001013کنترل کیفیت در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1382/11/11منسوختدوینصنعت--57علمی و کاربردیدانلود فایل
3085هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1382/11/14منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--135کشاورزیدانلود فایل
2001009مونتاژ خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001390نقشه کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001391کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001384کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
3065فیزیولوژی دامدکتری تخصصی1382/11/28منسوختدوینعلوم دامی--137کشاورزیدانلود فایل
6175مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/11/28منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--586علوم انسانیدانلود فایل
6904ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینعلوم حوزوی--581علوم انسانیدانلود فایل
6905ادیان غیرابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینعلوم حوزوی--581علوم انسانیدانلود فایل
5484برنامه ریزی توسعه منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02فعالتدوینعلوم جغرافیایی--581علوم اجتماعیدانلود فایل
6176تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--581علوم انسانیدانلود فایل
6313علوم حدیث گرا یش نهج البلاغهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--581علوم انسانیدانلود فایل
6812مذاهب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینعلوم حوزوی--581علوم انسانیدانلود فایل
5322مطالعات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1382/12/08منسوختدوینعلوم اجتماعی--424علوم اجتماعیدانلود فایل
2001415تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیکاردانی ناپیوسته1382/12/09منسوختدوینصنعت--61علمی و کاربردیدانلود فایل
2001132امور حفاظت اطلاعاتکاردانی ناپیوسته1382/12/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--64علمی و کاربردیدانلود فایل
2001131تکنولوژی آموزشیکاردانی ناپیوسته1382/12/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--64علمی و کاربردیدانلود فایل
1245سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1382/12/23فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--582فنی و مهندسیدانلود فایل
1316مهندسی نساجی-مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1382/12/23منسوختدوینمهندسی نساجی--582فنی و مهندسیدانلود فایل
1136مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/26منسوختدوینفناوری اطلاعات--715فنی و مهندسیدانلود فایل
6290واژه گزینی و اصطلاح شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/15منسوختدوینزبانشناسی--583علوم انسانیدانلود فایل
7051تهیه کنندگی گرایش آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--584هنر و معماریدانلود فایل
7293تهیه کنندگی گرایش مستندکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--584هنر و معماریدانلود فایل
7292تهیه کنندگی گرایش نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--584هنر و معماریدانلود فایل
5409تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--585علوم اجتماعیدانلود فایل
5412تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--585علوم اجتماعیدانلود فایل
5411تاریخ علم گرایش فیزیک و فناوری در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--585علوم اجتماعیدانلود فایل
5410تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--585علوم اجتماعیدانلود فایل
16069حقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینحقوق--585علوم انسانیدانلود فایل
1080مهندسی بازرسی فنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19منسوختدوینمهندسی شیمی--585فنی و مهندسیدانلود فایل
7183مهندسی معماری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینمعماری--585هنر و معماریدانلود فایل
2001392صنعت شیرینی سازیکاردانی ناپیوسته1383/02/26منسوختدوینصنعت--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2001001تکنولوژی صنایع آردکاردانی ناپیوسته1383/02/26منسوختدوینصنعت--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2001133تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
2001468تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
2001470آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش اطفای حریق)کاردانی ناپیوسته1383/03/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--73علمی و کاربردیدانلود فایل
2001471آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند )کاردانی ناپیوسته1383/03/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--73علمی و کاربردیدانلود فایل
2001469آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش نجات)کاردانی ناپیوسته1383/03/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--73علمی و کاربردیدانلود فایل
7108تلویزیون و هنرهای دیجیتالکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای نمایشی--587هنر و معماریدانلود فایل
7130کارگردانی تلویزیونکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای نمایشی--587هنر و معماریدانلود فایل
2001892تولید و فرآوری چایکارشناسی ناپیوسته1383/04/06منسوختدوینکشاورزی--74علمی و کاربردیدانلود فایل
2001005برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
2001008تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
2001003فناوری اطلاعات وارتباطاتکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
2001416مکانیک-ماشینهای راهسازیکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوخبازنگریصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
6123معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1383/04/20فعالتدوینالهیات--588علوم انسانیدانلود فایل
5284روابط عمومیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--590علوم اجتماعیدانلود فایل
5285روزنامه نگاریکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--590علوم اجتماعیدانلود فایل
6492علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1383/05/17منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--590علوم انسانیدانلود فایل
6428فقه و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم حوزوی--590علوم انسانیدانلود فایل
6506فلسفه و عرفان اسلامیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم حوزوی--590علوم انسانیدانلود فایل
2001544نقاشی(هنرهای تجسمی)کاردانی ناپیوسته1383/05/31منسوختدوینفرهنگ و هنر--76علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰