لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2000272خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2003062خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--58فنی و حرفه ایدانلود فایل
1855دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینمهندسی عمران--281فنی و مهندسیدانلود فایل
2002978راهبری لکوموتیوکاردانی ناپیوسته1398/05/20فعالبازنگریصنعت--415علمی و کاربردیدانلود فایل
2002646ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--245علمی و کاربردیدانلود فایل
2002858ریخته گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002854ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002770ریخته‌گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002769ریخته‌گری با گرایش مدل سازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
6126زبان فارسی و معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--603علوم انسانیدانلود فایل
6127زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکاردانی ناپیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--371علوم انسانیدانلود فایل
2003054ساخت عدسی و قطعات اپتیکیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--418علمی و کاربردیدانلود فایل
2003053ساخت فریم عینک و محافظ های چشمیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--418علمی و کاربردیدانلود فایل
2002741ساخت و تولیدکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت--157علمی و کاربردیدانلود فایل
1345سرامیککاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--157فنی و مهندسیدانلود فایل
2002987سرپرستی کارگاه مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002924سرپرستی کارگاه های مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2003047شبکه های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003048شیمی آرایشی و بهداشتیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالبازنگریعلوم مهندسی--49فنی و حرفه ایدانلود فایل
2053شیمی آزمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1368/11/01فعالتدوینشیمی--325علوم پایهدانلود فایل
2002036شیمی آزمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
7018صنایع دستیکاردانی ناپیوسته1386/02/29فعالتدوینهنرهای کاربردی--641هنر و معماریدانلود فایل
9228صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی شیمی--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1349صنایع قند سازیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--293فنی و مهندسیدانلود فایل
2002647صنایع گرایش ایمنی صنعتیکاردانی ناپیوسته1384/06/12منسوختدوینصنعت--618علمی و کاربردیدانلود فایل
2002585طراحی و ساخت طلا و جواهراتکاردانی ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینصنعت--755علمی و کاربردیدانلود فایل
2002772طلا و جواهر سازی با گرایش ریخته گریکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002777طلا و جواهر سازی با گرایش ساخت زنجیرسازیکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002775طلا و جواهر سازی با گرایش ساخت زیورآلات با دستکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002779طلا و جواهر سازی با گرایش ملیله سازیکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002771طلا و جواهر سازی با گرایش ورق کاریکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002932طلا و جواهر سازی با گرایش گوهرنشانیکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001508علائم الکتریکی (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--179علمی و کاربردیدانلود فایل
6696علوم انتظامیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدویننظامی و انتظامی--495علوم انسانیدانلود فایل
6124علوم قضاییکاردانی ناپیوسته1383/10/12فعالتدوینحقوق--598علوم انسانیدانلود فایل
16093علوم نظامیکاردانی ناپیوسته1375/10/09فعالتدویننظامی و انتظامی--472علوم انسانیدانلود فایل
5326علوم ورزشیکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینعلوم ورزشی--522علوم اجتماعیدانلود فایل
2002829عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002830عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002818عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2002817عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
9057عمران روستاییکاردانی ناپیوسته1362/10/04منسوختدوینمهندسی عمران--3فنی و مهندسیدانلود فایل
2002768عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002767عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002984عملیات مرزبانی (زمینی)کاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
16207عملیات کشوریکاردانی ناپیوسته1371/12/29فعالتدویننظامی و انتظامی--394علوم انسانیدانلود فایل
1499فراوری مواد معدنیکاردانی ناپیوسته1375/11/17منسوختدوینمهندسی معدن--825فنی و مهندسیدانلود فایل
2003063فناوری گل و گیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1399/10/23فعالتدوینکشاورزی--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
1355فنی ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
6944مبارزه با مواد مخدرکاردانی ناپیوسته1395/07/17فعالتدویننظامی و انتظامی--767علوم انسانیدانلود فایل
16410مترجمی زبان اشاره ایرانیکاردانی ناپیوسته1400/01/29فعالتدوینزبانشناسی--795علوم انسانیدانلود فایل
6148متصدی آمور آموزشیکاردانی ناپیوسته1383/07/25فعالبازنگریمدیریت--593علوم انسانیدانلود فایل
1367مخابرات هواپیماکاردانی ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینمهندسی برق--656فنی و مهندسیدانلود فایل
16353مدیریتکاردانی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینمدیریت--557علوم انسانیدانلود فایل
2002587مدیریت امور دفتریکاردانی ناپیوسته1371/09/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--182علمی و کاربردیدانلود فایل
6150مدیریت بازرگانیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--495علمی و کاربردیدانلود فایل
2002588مدیریت دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--495علمی و کاربردیدانلود فایل
2002592مدیریت صنعت جهانگردیکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--173علمی و کاربردیدانلود فایل
2002917مدیریت صنعت جهانگردی - هتلداریکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--173علمی و کاربردیدانلود فایل
6152مدیریت صنعتی کاربردیکاردانی ناپیوسته1375/12/06فعالتدوینمدیریت--483علوم انسانیدانلود فایل
1368مراقبت پروازکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی برق--325فنی و مهندسیدانلود فایل
7019مردم شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--290هنر و معماریدانلود فایل
5322مطالعات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1382/12/08منسوختدوینعلوم اجتماعی--424علوم اجتماعیدانلود فایل
6123معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1383/04/20فعالتدوینالهیات--588علوم انسانیدانلود فایل
6141معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1368/04/11فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--309علوم انسانیدانلود فایل
7012معماریکاردانی ناپیوسته1374/09/12فعالتدوینمعماری--453هنر و معماریدانلود فایل
7013معماری سنتیکاردانی ناپیوسته1374/09/12فعالتدوینمعماری--453هنر و معماریدانلود فایل
6143مهماندار هواییکاردانی ناپیوسته1373/08/29منسوختدوینمدیریت--435علوم انسانیدانلود فایل
1386مهندسی مواد -عملیات حرارتیکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--245فنی و مهندسیدانلود فایل
1388مهندسی نفت- چاه پیماییکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--173فنی و مهندسیدانلود فایل
1857مهندسی نفت-اکتشاف و استخراجکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی شیمی--561فنی و مهندسیدانلود فایل
1865مهندسی هسته ای-تکنولوژی هسته ایکاردانی ناپیوسته1370/04/16منسوختدوینمهندسی شیمی--357فنی و مهندسیدانلود فایل
1392مهندسی هوا فضا-نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1369/09/18منسوختدوینمهندسی مکانیک--351فنی و مهندسیدانلود فایل
1391مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
7015موزه داریکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--290هنر و معماریدانلود فایل
7014موزه ها و بناهای تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--290هنر و معماریدانلود فایل
2002786موسیقی با گرایش آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002785موسیقی با گرایش آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002783موسیقی با گرایش ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002784موسیقی با گرایش ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002976موسیقی نواحی ایرانکاردانی ناپیوسته1398/05/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--415علمی و کاربردیدانلود فایل
2001610مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1386/12/11منسوخبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002139مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000406مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002652مکانیک ماشین الاتکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینصنعت--173علمی و کاربردیدانلود فایل
2003055مکانیک ماشین های صنعتیکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالبازنگریعلوم مهندسی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002921ناوبری گرایش ناوبریکاردانی ناپیوسته1374/12/20فعالتدوینصنعت--459علمی و کاربردیدانلود فایل
2001491نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1384/07/30فعالبازنگریصنعت--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2003049نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیکاردانی ناپیوسته1399/10/15فعالتدوینعلوم مهندسی--56فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002983نصب و نگهداری جرثقیلکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینصنعت--411علمی و کاربردیدانلود فایل
9044نقشه برداری - ژئودزیکاردانی ناپیوسته1366/01/22فعالتدوینمهندسی عمران--132فنی و مهندسیدانلود فایل
2001417نقشه برداری مسیرکاردانی ناپیوسته1383/06/21منسوختدوینصنعت--77علمی و کاربردیدانلود فایل
2002666نقشه کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت--157علمی و کاربردیدانلود فایل
2001327نگهداری و مرمت ساختمانکاردانی ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینصنعت--471علمی و کاربردیدانلود فایل
2002104هتلداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2003052هتلداریکاردانی ناپیوسته1399/10/08فعالتدوینعلوم انسانی--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
7218هنر سفالگریکاردانی ناپیوسته1384/02/03فعالتدوینهنرهای کاربردی--89هنر و معماریدانلود فایل
2000306هنرهای تجسمی گرافیککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
7021هنرهای سنتیکاردانی ناپیوسته1367/12/21فعالتدوینهنرهای کاربردی--295هنر و معماریدانلود فایل
7023هنرهای نمایشیکاردانی ناپیوسته1367/07/09فعالتدوینهنرهای تجسمی--267هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰