لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6640مدیریت راهبردی فرهنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
6642مطالعات تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02منسوختدوینعلوم حوزوی--643علوم انسانیدانلود فایل
1310مهندسی مکانیک در طراحی جامداتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--494فنی و مهندسیدانلود فایل
6643منطقکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/04/04فعالتدوینعلوم حوزوی--680علوم انسانیدانلود فایل
5686معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی ارشد پیوسته1376/04/22منسوختدوینعلوم سیاسی--495علوم اجتماعیدانلود فایل
6647تفسیر قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--734علوم انسانیدانلود فایل
16142علوم قرآنی گرایش علوم قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1392/05/27منسوخبازنگریعلوم حوزوی--734علوم انسانیدانلود فایل
6651علوم و معارف دفاع مقدسکارشناسی پیوسته1391/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--710علوم انسانیدانلود فایل
6652علوم و معارف قرآنکارشناسی پیوسته1387/07/06فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--655علوم انسانیدانلود فایل
1311مهندسی مکانیک در ماشین آلاتکارشناسی پیوسته1369/02/30منسوختدوینمهندسی مکانیک--342فنی و مهندسیدانلود فایل
6654معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1384/04/18فعالتدوینعلوم حوزوی--614علوم انسانیدانلود فایل
6655معارف اسلامی و مطالعات اجتماعیکارشناسی پیوسته1386/10/22فعالتدوینعلوم حوزوی--649علوم انسانیدانلود فایل
5685معارف اسلامی و اقتصادکارشناسی ارشد پیوسته1376/04/22فعالتدوینعلوم اقتصادی--495علوم اجتماعیدانلود فایل
6661معارف اسلامی و تبلیغکارشناسی ارشد پیوسته1366/08/09منسوختدوینالهیات--196علوم انسانیدانلود فایل
5690معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطاتکارشناسی ارشد پیوسته1381/10/21فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--567علوم اجتماعیدانلود فایل
1312مهندسی تولید آهن و فولادکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
6663معارف اسلامی و مدیریتکارشناسی ارشد پیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
16051زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--499علوم انسانیدانلود فایل
16352علوم اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--458علوم انسانیدانلود فایل
6667جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--458علوم انسانیدانلود فایل
6669روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--458علوم انسانیدانلود فایل
6670اصول و فقه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--668علوم انسانیدانلود فایل
6671اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03فعالتدوینعلوم حوزوی--522علوم انسانیدانلود فایل
1313مهندسی ریخته گریکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
1314مهندسی شکل دادن فلزاتکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
1315مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1393/11/05فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--62فنی و مهندسیدانلود فایل
1316مهندسی نساجی-مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1382/12/23منسوختدوینمهندسی نساجی--582فنی و مهندسیدانلود فایل
1317مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگکارشناسی پیوسته1365/02/20منسوختدوینمهندسی نساجی--85فنی و مهندسیدانلود فایل
1318مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1319مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1320مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیافکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1321مهندسی نساجی گرایش مهندسی فناوری نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1322مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1323مهندسی نساجی گرایش مهندسی منسوجات صنعتیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1705صنایع نفتکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینمهندسی شیمی--329فنی و مهندسیدانلود فایل
1325مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفتکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--272فنی و مهندسیدانلود فایل
1706مهندسی هسته ایکارشناسی پیوسته1387/07/06فعالتدوینمهندسی شیمی--655فنی و مهندسیدانلود فایل
1327مهندسی هوافضاکارشناسی پیوسته1372/04/13فعالتدوینمهندسی مکانیک--406فنی و مهندسیدانلود فایل
1328مهندسی نگهداری هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینمهندسی مکانیک--562فنی و مهندسیدانلود فایل
1329مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدویننظامی و انتظامی--535فنی و مهندسیدانلود فایل
1330هواپیماکارشناسی ناپیوسته1369/08/20فعالتدوینمهندسی مکانیک--172فنی و مهندسیدانلود فایل
2002589استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--98علمی و کاربردیدانلود فایل
2002639استخراج معادن غیر ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--98علمی و کاربردیدانلود فایل
2002641‌بهره برداریکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--180علمی و کاربردیدانلود فایل
2002642تعمیر ونگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگریصنعت--675علمی و کاربردیدانلود فایل
2002643تولید آهن و فولاد-مهندسی موادکاردانی ناپیوسته1366/10/05منسوختدوینصنعت--209علمی و کاربردیدانلود فایل
2002644تولید فلزات غیر اهنی- مهندسی موادکاردانی ناپیوسته1367/06/19منسوختدوینصنعت--262علمی و کاربردیدانلود فایل
2002645جریه راه آهنکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینصنعت--180علمی و کاربردیدانلود فایل
2002646ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--245علمی و کاربردیدانلود فایل
1345سرامیککاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--157فنی و مهندسیدانلود فایل
2002647صنایع گرایش ایمنی صنعتیکاردانی ناپیوسته1384/06/12منسوختدوینصنعت--618علمی و کاربردیدانلود فایل
1347کاردان فنی عملیات پتروشیمیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--293فنی و مهندسیدانلود فایل
9228صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی شیمی--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1349صنایع قند سازیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--293فنی و مهندسیدانلود فایل
2002603صنایع نفتکاردانی پیوسته1368/11/15منسوختدوینصنعت--329علمی و کاربردیدانلود فایل
2002604فنی برق-مخابراتکاردانی پیوسته1366/10/22منسوختدوینصنعت--209علمی و کاربردیدانلود فایل
1355فنی ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
2002672کاردان فنی مخابراتکاردانی ناپیوسته1366/10/05فعالتدوینصنعت--209علمی و کاربردیدانلود فایل
2002649قدرتکاردانی ناپیوسته1366/10/05منسوختدوینصنعت--209علمی و کاربردیدانلود فایل
2002650کاردان فنی الکترونیککاردانی ناپیوسته1366/10/05فعالتدوینصنعت--209علمی و کاربردیدانلود فایل
1362الکترونیک صدا و سیماکاردانی ناپیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی برق--446فنی و مهندسیدانلود فایل
1363کاردانی فنی جریهکاردانی ناپیوسته1371/10/17منسوختدوینمهندسی عمران--183فنی و مهندسیدانلود فایل
2002651خط و ابنیه راه آهنکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینصنعت--180علمی و کاربردیدانلود فایل
1365کاردانی فنی رشته پالایشکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--173فنی و مهندسیدانلود فایل
2002652مکانیک ماشین الاتکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینصنعت--173علمی و کاربردیدانلود فایل
1367مخابرات هواپیماکاردانی ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینمهندسی برق--656فنی و مهندسیدانلود فایل
1368مراقبت پروازکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی برق--325فنی و مهندسیدانلود فایل
2002605کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--98علمی و کاربردیدانلود فایل
2002653کاردان فنی مکانیک تاسیساتکاردانی ناپیوسته1370/10/15منسوختدوینصنعت--176علمی و کاربردیدانلود فایل
1371انرژی هسته ایکاردانی ناپیوسته1366/08/09منسوختدوینمهندسی برق--196فنی و مهندسیدانلود فایل
2002654پل سازی و ابنیه فنیکاردانی ناپیوسته1366/09/07منسوختدوینصنعت--203علمی و کاربردیدانلود فایل
1374کاردان فنی ساختمان های بتنیکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینمهندسی عمران--814فنی و مهندسیدانلود فایل
9231کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینمهندسی عمران--2فنی و مهندسیدانلود فایل
2002657کاربرد کامپیوترکاردانی ناپیوسته1366/02/12منسوختدوینصنعت--141علمی و کاربردیدانلود فایل
2002658استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/10/17منسوختدوینصنعت--98علمی و کاربردیدانلود فایل
2002659اتومبیلکاردانی ناپیوسته1362/11/22منسوختدوینصنعت--4علمی و کاربردیدانلود فایل
1380تاسیساتکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
2002660تاسیسات بهداشتی و گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1362/12/16منسوختدوینصنعت--5علمی و کاربردیدانلود فایل
9033تاسیسات تهویه و تبریدکاردانی ناپیوسته1362/12/15منسوختدوینمهندسی مکانیک--817فنی و مهندسیدانلود فایل
2002926جوشکاریکاردانی ناپیوسته1362/09/23فعالتدوینصنعت--815علمی و کاربردیدانلود فایل
2002666نقشه کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت--157علمی و کاربردیدانلود فایل
1386مهندسی مواد -عملیات حرارتیکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--245فنی و مهندسیدانلود فایل
1388مهندسی نفت- چاه پیماییکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--173فنی و مهندسیدانلود فایل
1865مهندسی هسته ای-تکنولوژی هسته ایکاردانی ناپیوسته1370/04/16منسوختدوینمهندسی شیمی--357فنی و مهندسیدانلود فایل
1390الکترونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1391مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1392مهندسی هوا فضا-نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1369/09/18منسوختدوینمهندسی مکانیک--351فنی و مهندسیدانلود فایل
1395مهندسی پلیمردکتری تخصصی1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
1732مهندسی شیمی - بیوتکنولوژیدکتری تخصصی1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1866مهندسی مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/22منسوختدوینمهندسی شیمی--548فنی و مهندسیدانلود فایل
1709مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوریکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1710مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1713مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1711مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1425مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکیدکتری تخصصی1386/10/22فعالتدوینفناوری اطلاعات--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1426مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتیدکتری تخصصی1386/10/22فعالتدوینفناوری اطلاعات--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1427مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ایدکتری تخصصی1386/10/22فعالتدوینفناوری اطلاعات--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1428مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتریدکتری تخصصی1386/10/22فعالتدوینفناوری اطلاعات--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1429مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعاتدکتری تخصصی1386/10/22فعالتدوینفناوری اطلاعات--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1430مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوختدوینفناوری اطلاعات--839فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰