لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2449زیست شناسی گرایش زیست شناسی دریاکارشناسی پیوسته1378/11/18منسوختدوینعلوم زیستی--534علوم پایهدانلود فایل
2031زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهیدکتری تخصصی1376/11/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--502علوم پایهدانلود فایل
2181زیست شناسی گرایش علوم جانوریکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2180زیست شناسی گرایش علوم گیاهیکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2384زیست شناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1373/04/12منسوختدوینعلوم زیستی--427علوم پایهدانلود فایل
2029زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولیدکتری تخصصی1378/08/09منسوختدوینعلوم زیستی--527علوم پایهدانلود فایل
2269زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2512زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالبازنگریعلوم زیستی--953علوم پایهدانلود فایل
2607زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2393زیست شناسی گیاهی - بوم شناسیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2301زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2295زیست شناسی گیاهی - سیستماتیکدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2300زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2388زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2387زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2386زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
2115زیست شناسی- ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--476علوم پایهدانلود فایل
2148زیست شناسی-میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/19منسوختدوینعلوم زیستی--473علوم پایهدانلود فایل
2503زیست فناوریکارشناسی پیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2364زیست فناوریکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالتدوینعلوم زیستی--718علوم پایهدانلود فایل
2479زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم زیستی--775علوم پایهدانلود فایل
2587زیست فناوریدکتری تخصصی1399/12/03فعالتدوینعلوم زیستی--794علوم پایهدانلود فایل
2360زیست فناوری دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/11منسوختدوینعلوم زیستی--670علوم پایهدانلود فایل
2330زیست فناوری میکروبیدکتری تخصصی1391/09/26منسوختدوینعلوم زیستی--708علوم پایهدانلود فایل
2520زیست فناوری گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2644زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریدکتری تخصصی1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2646زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2345زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/26منسوختدوینعلوم زیستی--697علوم پایهدانلود فایل
2655زیست فناوری گرایش صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--802علوم پایهدانلود فایل
2346زیست فناوری گرایش میکروبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--743علوم پایهدانلود فایل
2656زیست فناوری گرایش میکروبیدکتری تخصصی1400/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--802علوم پایهدانلود فایل
2445زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینعلوم زیستی--633علوم پایهدانلود فایل
2361زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/23منسوختدوینعلوم زیستی--341علوم پایهدانلود فایل
2003054ساخت عدسی و قطعات اپتیکیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--418علمی و کاربردیدانلود فایل
2001270ساخت عروسکهای غیر نمایشیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001271ساخت عروسکهای نمایشیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2003053ساخت فریم عینک و محافظ های چشمیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--418علمی و کاربردیدانلود فایل
2002869ساخت محصولات پلیمری با گرایش قطعات پلاستیک، لاستیک و تزئینی خودروکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002870ساخت محصولات پلیمری با گرایش قطعات کامپوزیتی و فومیکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002871ساخت محصولات پلیمری با گرایش چسب و رزینکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
1209ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1368/03/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
2003008ساخت و تولیدکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--19فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002741ساخت و تولیدکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت--157علمی و کاربردیدانلود فایل
2001192ساخت و تولید – قالبسازیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--442علمی و کاربردیدانلود فایل
2001193ساخت و تولید – ماشین ابزارکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--442علمی و کاربردیدانلود فایل
1215ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینمهندسی عمران--531فنی و مهندسیدانلود فایل
2002661ساختمانکاردانی پیوسته1384/03/07منسوخبازنگریصنعت--610علمی و کاربردیدانلود فایل
2001208ساختمان – کارهای عمومی ساختمانکاردانی پیوسته1378/12/15منسوختدوینصنعت--536علمی و کاربردیدانلود فایل
2001075ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
2001076ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
3028سازه های آبیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--563کشاورزیدانلود فایل
1045سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--512فنی و مهندسیدانلود فایل
1551سازه کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/02/10منسوختدوینمهندسی مکانیک--235فنی و مهندسیدانلود فایل
2001321سازه‌های زیر زمینی متروکاردانی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--466علمی و کاربردیدانلود فایل
9038سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1377/04/07فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--506فنی و مهندسیدانلود فایل
2001379سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
1245سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1382/12/23فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--582فنی و مهندسیدانلود فایل
6244سر دفتری اسناد رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/12/11فعالتدوینحقوق--652علوم انسانیدانلود فایل
1345سرامیککاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--157فنی و مهندسیدانلود فایل
2003005سرامیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینساختمان و معماری--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001146سرپرستی تشکلهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2001149سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدماتکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2001152سرپرستی مجتمع های تجاریکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2002987سرپرستی کارگاه مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002924سرپرستی کارگاه های مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
7310سفال و سرامیککاردانی پیوسته1378/10/05فعالتدوینهنرهای کاربردی--531هنر و معماریدانلود فایل
4035سم شناسیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--648دامپزشکیدانلود فایل
4055سم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/15فعالتدوینعلوم پایه--745دامپزشکیدانلود فایل
5677سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5555سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5678سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5554سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
2104سنجش از دور زمین شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینعلوم زمین--659علوم پایهدانلود فایل
5674سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5461سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
5385سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتری تخصصی1390/11/17منسوختدوینعلوم جغرافیایی--1081علوم اجتماعیدانلود فایل
5384سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دوردکتری تخصصی1390/11/17منسوختدوینعلوم جغرافیایی--1081علوم اجتماعیدانلود فایل
5196سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/07/13منسوختدوینعلوم جغرافیایی--496علوم اجتماعیدانلود فایل
5287سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--657علوم اجتماعیدانلود فایل
5199سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مدیریت مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5198سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
16397سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات امنیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدویننظامی و انتظامی--724علوم انسانیدانلود فایل
16396سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدویننظامی و انتظامی--724علوم انسانیدانلود فایل
5341سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
5200سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش هواشناسی ماهواره ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--667علوم اجتماعیدانلود فایل
6063سنجش و اندازه گیریدکتری تخصصی1383/10/14فعالتدوینعلوم تربیتی--121علوم انسانیدانلود فایل
16466سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریروانشناسی--304علوم انسانیدانلود فایل
6253سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/15منسوختدوینروانشناسی--434علوم انسانیدانلود فایل
1236سوئیچکارشناسی پیوسته1372/04/19منسوختدوینمهندسی برق--184فنی و مهندسیدانلود فایل
3429سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
3543سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--313کشاورزیدانلود فایل
5689سیاست گذاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--797علوم اجتماعیدانلود فایل
5552سیاست گذاری عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینعلوم سیاسی--774علوم اجتماعیدانلود فایل
6815سیاستگذاری علم وفناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینمدیریت--757علوم انسانیدانلود فایل
6083سیاستگذاری علم وفناوریدکتری تخصصی1386/02/29فعالتدوینمدیریت--641علوم انسانیدانلود فایل
5575سیاستگذاری فرهنگیدکتری تخصصی1388/08/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--666علوم اجتماعیدانلود فایل
6921سیره پیامبر اعظم (ص)دکتری تخصصی1395/01/28فعالتدوینعلوم حوزوی--762علوم انسانیدانلود فایل
1552سیستم محرکه خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/09/22منسوختدوینمهندسی مکانیک--511فنی و مهندسیدانلود فایل
7053سینماکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/13فعالتدوینهنرهای نمایشی--406هنر و معماریدانلود فایل
7296سینماکارشناسی پیوسته1365/01/16فعالتدوینهنرهای نمایشی--78هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰