لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4041بهداشت و بیماریهای آبزیاندیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--843دامپزشکیدانلود فایل
4042بهداشت و بیماریهای دامهای کوچکدیپلمای دانشگاهی1381/09/16فعالتدوینعلوم درمانگاهی--566دامپزشکیدانلود فایل
4043بهداشت و بیماریهای طیوردیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--843دامپزشکیدانلود فایل
4044بهداشت و بیماریهای گاودیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--843دامپزشکیدانلود فایل
4045کاردانی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1361/08/09فعالتدوینعلوم درمانگاهی--1دامپزشکیدانلود فایل
4046علوم دارویی دامپزشکیدیپلمای دانشگاهی1381/09/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--566دامپزشکیدانلود فایل
4047انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوینپاتوبیولوژی--631دامپزشکیدانلود فایل
4048ایمنی شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--664دامپزشکیدانلود فایل
4049بافت شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم پایه--11دامپزشکیدانلود فایل
4050باکتری شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--664دامپزشکیدانلود فایل
4051بهداشت آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--711دامپزشکیدانلود فایل
4052بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--689دامپزشکیدانلود فایل
4053بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم پایه--670دامپزشکیدانلود فایل
4054پیشگیری بیماری های دامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--469دامپزشکیدانلود فایل
4055سم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/15فعالتدوینعلوم پایه--745دامپزشکیدانلود فایل
4056فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--648دامپزشکیدانلود فایل
4057قارچ شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--664دامپزشکیدانلود فایل
4058علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1389/06/06منسوختدوینپاتوبیولوژی--673دامپزشکیدانلود فایل
4059علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1394/05/10فعالبازنگریپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
4060بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--673دامپزشکیدانلود فایل
4061بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--673دامپزشکیدانلود فایل
4062علوم اسب و اسبداریکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینعلوم درمانگاهی--465دامپزشکیدانلود فایل
4063بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--668دامپزشکیدانلود فایل
4064بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--668دامپزشکیدانلود فایل
4065علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته1370/04/16فعالتدوینپاتوبیولوژی--357دامپزشکیدانلود فایل
4068اپیدمیولوژیدکتری دستیاری1382/02/27منسوختدوینعلوم پایه--570دامپزشکیدانلود فایل
4069بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکیدکتری دستیاری1395/03/22فعالتدوینعلوم درمانگاهی--764دامپزشکیدانلود فایل
4070بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--152دامپزشکیدانلود فایل
4071انگل شناسیدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریپاتوبیولوژی--152دامپزشکیدانلود فایل
4072فارماکولوژیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم پایه--152دامپزشکیدانلود فایل
4073علوم دارویی دامپزشکیدیپلمای دانشگاهی1395/09/14فعالبازنگریعلوم پایه--152دامپزشکیدانلود فایل
4076قارچ شناسیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریپاتوبیولوژی--167دامپزشکیدانلود فایل
4077انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--167دامپزشکیدانلود فایل
4078انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--167دامپزشکیدانلود فایل
4079دامپزشکیدکتری عمومی1395/12/25فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--924دامپزشکیدانلود فایل
4080رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--198دامپزشکیدانلود فایل
4081جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05منسوخبازنگریعلوم درمانگاهی--198دامپزشکیدانلود فایل
4082بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1396/09/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--963دامپزشکیدانلود فایل
4083بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1397/07/01فعالبازنگریعلوم پایه--1000دامپزشکیدانلود فایل
4084بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--553دامپزشکیدانلود فایل
4085انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1388/11/17منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--668دامپزشکیدانلود فایل
4086انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته-فعالبازنگریپاتوبیولوژی--668دامپزشکیدانلود فایل
4087کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--305دامپزشکیدانلود فایل
4088جراحی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--305دامپزشکیدانلود فایل
4089انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--305دامپزشکیدانلود فایل
4090انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--305دامپزشکیدانلود فایل
4091بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم پایه--305دامپزشکیدانلود فایل
4092پیشگیری بیماری های دامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--313دامپزشکیدانلود فایل
4093بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم پایه--313دامپزشکیدانلود فایل
5001اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5003ایران شناسیدکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم تاریخی--678علوم اجتماعیدانلود فایل
5005آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواییدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5006آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5007آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ایدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5008آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهریدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5009آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی دیرینهدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5010آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5011آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیکدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--687علوم اجتماعیدانلود فایل
5013آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5014آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5015آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5017بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1392/06/10منسوخبازنگریعلوم ورزشی--736علوم اجتماعیدانلود فایل
5019تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--352علوم اجتماعیدانلود فایل
5020تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--352علوم اجتماعیدانلود فایل
5021تاریخ گرایش تاریخ اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--352علوم اجتماعیدانلود فایل
5022تاریخ انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--648علوم اجتماعیدانلود فایل
5023تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم تاریخی--668علوم اجتماعیدانلود فایل
5024تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
5025تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
5027تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--425علوم اجتماعیدانلود فایل
5028تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--425علوم اجتماعیدانلود فایل
5029تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1384/12/06منسوختدوینعلوم ورزشی--625علوم اجتماعیدانلود فایل
5030تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1375/12/19منسوختدوینعلوم ورزشی--485علوم اجتماعیدانلود فایل
5031تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیدکتری تخصصی1384/08/21منسوختدوینعلوم ورزشی--621علوم اجتماعیدانلود فایل
5032تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینعلوم ورزشی--619علوم اجتماعیدانلود فایل
5033جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستاییدکتری تخصصی1392/04/30فعالتدوینعلوم اجتماعی--732علوم اجتماعیدانلود فایل
5035جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5036جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5037جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5038جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5039جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5040جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1376/07/13منسوختدوینعلوم جغرافیایی--496علوم اجتماعیدانلود فایل
5041جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--503علوم اجتماعیدانلود فایل
5043جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5044جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5045جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5046جغرافیا وبرنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1392/03/12منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--726علوم اجتماعیدانلود فایل
5047جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--503علوم اجتماعیدانلود فایل
5049جغرافیای طبیعی و انسانیدکتری تخصصی1366/04/27منسوختدوینعلوم جغرافیایی--159علوم اجتماعیدانلود فایل
5050جمعیت شناسیدکتری تخصصی1378/11/01فعالتدوینعلوم اجتماعی--535علوم اجتماعیدانلود فایل
5051حسابداریدکتری تخصصی1372/08/30منسوختدوینحسابداری--419علوم اجتماعیدانلود فایل
5053رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5054رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5055رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5056رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5057روابط بین المللدکتری تخصصی1372/08/16فعالتدوینعلوم سیاسی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5058روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--650علوم اجتماعیدانلود فایل
5061علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانشدکتری تخصصی1393/07/06فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--699علوم اجتماعیدانلود فایل
5062علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانشدکتری تخصصی1393/07/06فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--699علوم اجتماعیدانلود فایل
5063علم اطلاعات ودانش شناسی-بازیابی اطلاعات ودانشدکتری تخصصی1392/04/09منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--729علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰