لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16334حقوقکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریحقوق--13960701علوم انسانیدانلود فایل
6922حقوقکارشناسی پیوسته1394/09/23فعالبازنگریحقوق--110علوم انسانیدانلود فایل
6445حقوقکارشناسی پیوسته1374/02/03منسوختدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
6221حقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
6011حقوقدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
6222حقوق ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/11/05فعالتدوینحقوق--545علوم انسانیدانلود فایل
6223حقوق اسناد و قراردادهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
6224حقوق اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
16195حقوق انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینحقوق--887علوم انسانیدانلود فایل
6225حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینحقوق--409علوم انسانیدانلود فایل
6226حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
6023حقوق بین الملل عمومیدکتری تخصصی1375/02/16فعالتدوینحقوق--317علوم انسانیدانلود فایل
6228حقوق تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
16199حقوق تجارت بین المللدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینحقوق--883علوم انسانیدانلود فایل
16069حقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینحقوق--506علوم انسانیدانلود فایل
6026حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینحقوق--865علوم انسانیدانلود فایل
6229حقوق تجاری اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینحقوق--693علوم انسانیدانلود فایل
6230حقوق ثبت اسناد و املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
16139حقوق جزا و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/07/17فعالتدوینحقوق--284علوم انسانیدانلود فایل
6231حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
6232حقوق حمل و نقل تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
6233حقوق خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
6234حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
6024حقوق خصوصیدکتری تخصصی1372/02/05فعالتدوینحقوق--256علوم انسانیدانلود فایل
6235حقوق دادرسی اداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
6236حقوق شرکتهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
6070حقوق عمومیدکتری تخصصی1378/12/03فعالتدوینحقوق--389علوم انسانیدانلود فایل
6237حقوق عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
6238حقوق فناوریهای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
6240حقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/11فعالتدوینحقوق--13820611علوم انسانیدانلود فایل
16270حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینحقوق--912علوم انسانیدانلود فایل
6241حقوق مالی-اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
16309حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینحقوق--921علوم انسانیدانلود فایل
6242حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
16038حقوق نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالتدوینحقوق--779علوم انسانیدانلود فایل
16031حقوق نفت و گازدکتری تخصصی1390/01/27فعالتدوینحقوق--779علوم انسانیدانلود فایل
6243حقوق هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
6227حقوق پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
6239حقوق کیفری اطفال و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
6012حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
6025حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/07/17منسوختدوینحقوق--284علوم انسانیدانلود فایل
2001936حقوق گرایش ارشاد در امور کیفریکارشناسی ناپیوسته1388/04/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--137علمی و کاربردیدانلود فایل
2002563حقوق گرایش حقوق ثبتیکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--242علمی و کاربردیدانلود فایل
6447حقوقی -کنسولیکارشناسی پیوسته1370/06/21منسوختدوینحقوق--94علوم انسانیدانلود فایل
1044حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--367فنی و مهندسیدانلود فایل
2003010حمل و نقل جاده ایکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینعلوم مهندسی--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
6999حوزویدکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم حوزوی--6999علوم انسانی-
6555حکمت اشراقدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
6617حکمت اشراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
6556حکمت متعالیهدکتری تخصصی1387/07/06فعالتدوینعلوم حوزوی--692علوم انسانیدانلود فایل
16418حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04منسوختدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
16452حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
7003حکمت هنرهای دینیدکتری تخصصی1390/11/17فعالتدوینهنرهای کاربردی--795هنر و معماریدانلود فایل
16358حکمت و کلام شیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/02فعالتدوینالهیات--932علوم انسانیدانلود فایل
16304حکمرانیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
16137خانواده و سلامت جنسیدکتری تخصصی1395/08/15فعالتدوینروانشناسی--879علوم انسانیدانلود فایل
3510خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3507خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3508خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3509خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
2001655خبرنگاری (باز نگری شده )کارشناسی پیوسته1382/09/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--20علمی و کاربردیدانلود فایل
5325خبرنگاری -استراتژیک خاصکاردانی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--412علوم اجتماعیدانلود فایل
2002885خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
2002887خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اقتصادیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
2002886خبرنگاری با گرایش خبرنگاری سیاسیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
2002889خبرنگاری با گرایش خبرنگاری علوم استراتژیککارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
2002888خبرنگاری با گرایش خبرنگاری فرهنگی و هنریکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
2002890خبرنگاری با گرایش خبرنگاری ورزشیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
6153خدمات اداریکاردانی ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینمدیریت--548علوم انسانیدانلود فایل
2002995خدمات بازرگانی بین المللیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002911خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
2002910خدمات میهمانداری پذیراییکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
2002986خدمات هتلداری بیمارستانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
2001335خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--336علمی و کاربردیدانلود فایل
2002334خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2000272خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2003062خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--24فنی و حرفه ایدانلود فایل
1817خلبانی بالگردکارشناسی پیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950229فنی و مهندسیدانلود فایل
1207خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1579خلبانی پهپادکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875فنی و مهندسیدانلود فایل
2001258خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانیکاردانی پیوسته1377/06/29منسوختدوینفرهنگ و هنر--362علمی و کاربردیدانلود فایل
3026دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینعلوم دامی--94کشاورزیدانلود فایل
4040دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--100دامپزشکیدانلود فایل
4079دامپزشکیدکتری عمومی1395/12/25فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--13951225دامپزشکیدانلود فایل
5183دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23فعالبازنگریعلوم اجتماعی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
6557دانش اجتماعی مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
6611دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
5402دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--707علوم اجتماعیدانلود فایل
1208دبیر فنی اتو مکانیککارشناسی پیوسته1371/04/17منسوختدوینمهندسی مکانیک--94فنی و مهندسیدانلود فایل
6421دبیری الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/18منسوختدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6414دبیری زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--350علوم انسانیدانلود فایل
2593دبیری زمین شناسیکارشناسی پیوسته1362/12/22منسوختدوینعلوم زمین--13621222علوم پایهدانلود فایل
6976دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجراییکارشناسی پیوسته1395/09/22فعالتدوینمدیریت--13950922علوم انسانیدانلود فایل
1855دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینمهندسی عمران--143فنی و مهندسیدانلود فایل
1687دریانوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1998دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08منسوخبازنگریمهندسی عمران--721فنی و مهندسیدانلود فایل
9157دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی صنایع--157فنی و مهندسیدانلود فایل
1684دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08فعالبازنگریمدیریت--721علوم انسانیدانلود فایل
1859دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمهندسی عمران--721فنی و مهندسیدانلود فایل
6978دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمیدکتری تخصصی1395/10/26فعالتدوینمدیریت--13951026علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰