لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1141مهندسی هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--512فنی و مهندسیدانلود فایل
9069مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/11فعالبازنگریمهندسی صنایع--1030فنی و مهندسیدانلود فایل
1887مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوخبازنگریمهندسی صنایع--755فنی و مهندسیدانلود فایل
1567مهندسی پدافند غیر عامل گرایش استتار، فریب، اختفا (آفا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--897فنی و مهندسیدانلود فایل
1847مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعالبازنگرینظامی و انتظامی--965فنی و مهندسیدانلود فایل
1996مهندسی پدافند غیر عامل گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
9178مهندسی پدافند غیر عامل گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36فنی و مهندسیدانلود فایل
9156مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
1574مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1395/02/05منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
9173مهندسی پزشکیدکتری تخصصی1399/11/12فعالبازنگریمهندسی پزشکی--294فنی و مهندسیدانلود فایل
9214مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی پزشکی--308فنی و مهندسیدانلود فایل
1092مهندسی پزشکی بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/09/24منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--742فنی و مهندسیدانلود فایل
1093مهندسی پزشکی بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/09/24منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--742فنی و مهندسیدانلود فایل
9166مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9168مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9167مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9165مهندسی پزشکی گرایش مهندسی اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9169مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9170مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9171مهندسی پزشکی گرایش مهندسی ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
2480مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1397/03/28فعالبازنگریفیزیک--987علوم پایهدانلود فایل
1395مهندسی پلیمردکتری تخصصی1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
9100مهندسی پلیمردکتری تخصصی1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
1791مهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1396/01/29فعالبازنگریمهندسی پلیمر--927فنی و مهندسیدانلود فایل
9106مهندسی پلیمر گرایش بیو پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
1835مهندسی پلیمر گرایش بیوموادکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
1766مهندسی پلیمر گرایش رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
9103مهندسی پلیمر گرایش رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
9108مهندسی پلیمر گرایش طراحی مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
1765مهندسی پلیمر گرایش علوم پایهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
9102مهندسی پلیمر گرایش فرآورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
1836مهندسی پلیمر گرایش فراورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
9110مهندسی پلیمر گرایش لاستیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
9104مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
1837مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
1763مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
9105مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
9107مهندسی پلیمر گرایش پوششهای حفاظتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
1767مهندسی پلیمر گرایش چاپکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
9109مهندسی پلیمر گرایش چاپکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--285فنی و مهندسیدانلود فایل
1764مهندسی پلیمر گرایش کامپوزیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
1461مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1392/02/08فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
1877مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1396/09/26فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--962فنی و مهندسیدانلود فایل
9227مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/05/28فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--1062فنی و مهندسیدانلود فایل
1018مهندسی کامپیوتردکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--730فنی و مهندسیدانلود فایل
9137مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/10/03فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--1072فنی و مهندسیدانلود فایل
1813مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
1240مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
1241مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
1242مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امنکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
9205مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--310فنی و مهندسیدانلود فایل
1243مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
9182مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/13فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--302فنی و مهندسیدانلود فایل
1558مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--730فنی و مهندسیدانلود فایل
9179مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/13فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--302فنی و مهندسیدانلود فایل
1559مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته-منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1562مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکزکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--730فنی و مهندسیدانلود فایل
3235مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--727کشاورزیدانلود فایل
3105مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
1462مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
9148مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36فنی و مهندسیدانلود فایل
1889مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1394/11/30فعالبازنگریمهندسی مکانیک--890فنی و مهندسیدانلود فایل
1730مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخبازنگریمهندسی عمران--560فنی و مهندسیدانلود فایل
1923مهندسی کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--152فنی و مهندسیدانلود فایل
3537مهندسی گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریگیاه پزشکی--294کشاورزیدانلود فایل
7141موزهکارشناسی پیوسته1392/06/17فعالبازنگریهنرهای کاربردی--737هنر و معماریدانلود فایل
2002786موسیقی با گرایش آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002785موسیقی با گرایش آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002783موسیقی با گرایش ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2002784موسیقی با گرایش ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--119علمی و کاربردیدانلود فایل
7231موسیقی نظامیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
2000719موسیقی گرایش نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2001610مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1386/12/11منسوخبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002139مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2003019مکانیک خودروکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--32فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003055مکانیک ماشین های صنعتیکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالبازنگریعلوم مهندسی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003033مکانیک موتورهای دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
2275میکروبیو لوژیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2239میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26منسوخبازنگریعلوم زیستی--91علوم پایهدانلود فایل
2299میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2608میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2277میکروبیولوژی گرایش زیست شناسی میکروب های بیماریزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2279میکروبیولوژی گرایش بیوسیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2628میکروبیولوژی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2627میکروبیولوژی گرایش صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2629میکروبیولوژی گرایش محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2626میکروبیولوژی گرایش میکرو ارگانیسم های بیماری زاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2278میکروبیولوژی گرایش میکرو بیولوژی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2280میکروبیولوژی گرایش میکروبیولوژی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2525نانوبیومیمتیک (نانوزیست الهام)کارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2351نانوزیست الهام (نانوبیومیمتیک)کارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/24منسوخبازنگریعلوم زیستی--738علوم پایهدانلود فایل
2003034ناوبریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
9149ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36فنی و مهندسیدانلود فایل
2002625نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1384/03/07منسوخبازنگریصنعت--610علمی و کاربردیدانلود فایل
2001491نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1384/07/30فعالبازنگریصنعت--104علمی و کاربردیدانلود فایل
7252نقاشیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریهنرهای تجسمی--905هنر و معماریدانلود فایل
7028نقاشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--735هنر و معماریدانلود فایل
2003056نقاشیکاردانی پیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
7150نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
7284نقاشی ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--980هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰