لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5172جغرافیای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینعلوم جغرافیایی--795علوم اجتماعیدانلود فایل
5173جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینعلوم جغرافیایی--707علوم اجتماعیدانلود فایل
5675جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5519جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
5047جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--355علوم اجتماعیدانلود فایل
5459جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--83علوم اجتماعیدانلود فایل
5278جغرافیای سیاسی ( آمایش و مدیریت سیاسی فضا )کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5342جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13930803علوم اجتماعیدانلود فایل
5606جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
5380جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیادکتری تخصصی1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5379جغرافیای سیاسی گرایش سازمان سیاسی فضادکتری تخصصی1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5344جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13930803علوم اجتماعیدانلود فایل
5345جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13930803علوم اجتماعیدانلود فایل
5608جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
5343جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13930803علوم اجتماعیدانلود فایل
5607جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
5174جغرافیای سیاسی-گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینعلوم جغرافیایی--731علوم اجتماعیدانلود فایل
5629جغرافیای طبیعی و انسانیدکتری تخصصی1366/04/27منسوختدوینعلوم جغرافیایی--90علوم اجتماعیدانلود فایل
5049جغرافیای طبیعی و انسانیدکتری تخصصی1366/04/27منسوختدوینعلوم جغرافیایی--90علوم اجتماعیدانلود فایل
5169جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--355علوم اجتماعیدانلود فایل
5176جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--355علوم اجتماعیدانلود فایل
5279جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی)کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5177جغرافیای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5625جغرافیای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/11/17منسوختدوینعلوم جغرافیایی--232علوم اجتماعیدانلود فایل
5352جغرافیای نظامیدکتری تخصصی1392/04/23فعالتدوینعلوم جغرافیایی--837علوم اجتماعیدانلود فایل
1442جغرافیای نظامی ( مطالعات دفاعی و امنیتی )کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدویننظامی و انتظامی--696علوم انسانیدانلود فایل
5171جغرافیای پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینعلوم جغرافیایی--731علوم اجتماعیدانلود فایل
7318جلوه های ویژه بصریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای نمایشی--925هنر و معماریدانلود فایل
5178جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/02منسوختدوینعلوم اجتماعی--98علوم اجتماعیدانلود فایل
5640جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/31فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
5050جمعیت شناسیدکتری تخصصی1378/11/01فعالتدوینعلوم اجتماعی--389علوم اجتماعیدانلود فایل
1438جنگ الکترونیکدکتری تخصصی1393/10/17فعالتدویننظامی و انتظامی--853فنی و مهندسیدانلود فایل
3023جنگلداریدکتری تخصصی1373/12/17منسوختدوینمنابع طبیعی--294کشاورزیدانلود فایل
1641جوشکاریکاردانی ناپیوسته1390/11/18منسوختدوینمهندسی مکانیک--40فنی و مهندسی-
2003012جوشکاریکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001498جوشکاریکاردانی ناپیوسته1385/08/27منسوخبازنگریصنعت--79علمی و کاربردیدانلود فایل
2002926جوشکاریکاردانی ناپیوسته1362/09/23فعالتدوینصنعت--13620923علمی و کاربردیدانلود فایل
2003009حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1398/03/20فعالبازنگریعلوم مهندسی--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
6082حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاریدکتری تخصصی1386/06/17منسوختدوینمدیریت--648علوم انسانیدانلود فایل
5179حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1363/11/27منسوختدوینحسابداری--13631127علوم اجتماعیدانلود فایل
5180حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوخبازنگریحسابداری--849علوم اجتماعیدانلود فایل
5683حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریحسابداری--156علوم اجتماعیدانلود فایل
2002954حسابداریکاردانی پیوسته1379/10/04منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2003093حسابداریکارشناسی پیوسته1399/12/11فعالتدوینعلوم انسانی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
5448حسابداریدکتری تخصصی1394/11/17فعالبازنگریحسابداری--13941117علوم اجتماعیدانلود فایل
5280حسابداریکارشناسی پیوسته1362/05/11منسوختدوینحسابداری--13621105علوم اجتماعیدانلود فایل
2003003حسابداریکاردانی پیوسته1397/12/06فعالبازنگریعلوم انسانی--4فنی و حرفه ایدانلود فایل
5051حسابداریدکتری تخصصی1372/08/30منسوختدوینحسابداری--269علوم اجتماعیدانلود فایل
5534حسابداریکارشناسی پیوسته1396/02/16فعالبازنگریحسابداری--13960216علوم اجتماعیدانلود فایل
5317حسابداریکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5611حسابداریکاردانی ناپیوسته1366/06/21فعالتدوینحسابداری--93علوم اجتماعیدانلود فایل
2003058حسابداریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریعلوم انسانی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
2000262حسابداری گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002738حسابداری گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--344علمی و کاربردیدانلود فایل
2001450حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--344علمی و کاربردیدانلود فایل
5282حسابداری امور مالیکارشناسی پیوسته1367/02/28منسوختدوینحسابداری--126علوم اجتماعیدانلود فایل
2002792حسابداری با گرایش حسابداری آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--22علمی و کاربردیدانلود فایل
2002793حسابداری با گرایش حسابداری برقکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--22علمی و کاربردیدانلود فایل
2002795حسابداری با گرایش حسابداری دولتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--22علمی و کاربردیدانلود فایل
2002797حسابداری با گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--22علمی و کاربردیدانلود فایل
2002796حسابداری با گرایش حسابداری مالیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--22علمی و کاربردیدانلود فایل
2002794حسابداری با گرایش حسابداری مالیاتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--22علمی و کاربردیدانلود فایل
2002804حسابداری با گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--133علمی و کاربردیدانلود فایل
2002805حسابداری با گرایش خدمات عمومیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--133علمی و کاربردیدانلود فایل
2002800حسابداری با گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--133علمی و کاربردیدانلود فایل
2002802حسابداری با گرایش صنعتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--133علمی و کاربردیدانلود فایل
2002798حسابداری با گرایش مالیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--133علمی و کاربردیدانلود فایل
2002799حسابداری با گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--133علمی و کاربردیدانلود فایل
5651حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/08/12فعالتدوینحسابداری--920علوم اجتماعیدانلود فایل
5540حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینحسابداری--884علوم اجتماعیدانلود فایل
5181حسابداری مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینحسابداری--825علوم اجتماعیدانلود فایل
2001291حسابداری و بازرگانی- حسابداریکاردانی پیوسته1374/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--304علمی و کاربردیدانلود فایل
5475حسابداری گرابش حسابرسیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5362حسابداری گرابش دولتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5363حسابداری گرایش مالیاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
2002513حسابداری گرایش حسابداری بانکیکارشناسی پیوسته1391/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000259حسابداری گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002514حسابداری گرایش حسابداری پروژه هاکارشناسی پیوسته1391/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
5565حسابداری گرایش حسابرسیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--328علوم اجتماعیدانلود فایل
5563حسابداری گرایش دولتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--328علوم اجتماعیدانلود فایل
16316حسابداری گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
5564حسابداری گرایش مالیاتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--328علوم اجتماعیدانلود فایل
16317حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
5182حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینحسابداری--354علوم اجتماعیدانلود فایل
5574حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20منسوخبازنگریحسابداری--13911220علوم اجتماعیدانلود فایل
5426حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریحسابداری--13950205علوم اجتماعیدانلود فایل
3024حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3373حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
3530حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیکدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
3532حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشراتدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
3533حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه هادکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
3531حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
16500حفاظت اطلاعاتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16401حفاظت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940725علوم انسانیدانلود فایل
16305حفاظت اطلاعات راهبردیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
16437حفاظت اطلاعات نظامیکاردانی ناپیوسته1400/04/06فعالتدویننظامی و انتظامی--944علوم انسانیدانلود فایل
16386حفاظت ملیدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
3025حفاظت و اصلاح چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
16076حفاظت و حراستکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدویننظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
7017حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینمعماری--149هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰