لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9202مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--301فنی و مهندسیدانلود فایل
9203مهندسی مکاترونیکدکتری تخصصی1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--301فنی و مهندسیدانلود فایل
3252مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19فعالبازنگریماشین های کشاورزی--727کشاورزیدانلود فایل
3443مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3170مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی--734کشاورزیدانلود فایل
3444مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسمانددکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3171مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماندکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی--734کشاورزیدانلود فایل
3442مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هادکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3169مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی--734کشاورزیدانلود فایل
1587مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1388/10/19منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--667فنی و مهندسیدانلود فایل
1457مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1393/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
9181مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--301فنی و مهندسیدانلود فایل
3253مهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی پیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--717کشاورزیدانلود فایل
3174مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--717کشاورزیدانلود فایل
3465مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیردکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--720کشاورزیدانلود فایل
3464مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزیدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--720کشاورزیدانلود فایل
3173مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--717کشاورزیدانلود فایل
3500مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--720کشاورزیدانلود فایل
3175مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--717کشاورزیدانلود فایل
9225مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مکانیک--313فنی و مهندسیدانلود فایل
1800مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعالبازنگریمهندسی مکانیک--888فنی و مهندسیدانلود فایل
1564مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1749مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1848مهندسی مکانیک گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعالبازنگرینظامی و انتظامی--965فنی و مهندسیدانلود فایل
9226مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مکانیک--313فنی و مهندسیدانلود فایل
1798مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعالبازنگریمهندسی مکانیک--888فنی و مهندسیدانلود فایل
1565مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1750مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیددکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1816مهندسی مکانیک گرایش طراحی و ساخت خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--897فنی و مهندسیدانلود فایل
9224مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مکانیک--313فنی و مهندسیدانلود فایل
9114مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/13فعالبازنگریمهندسی مکانیک--1060فنی و مهندسیدانلود فایل
1673مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1801مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/08/12فعالبازنگریمهندسی مکانیک--901فنی و مهندسیدانلود فایل
1563مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1815مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/08/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--900فنی و مهندسیدانلود فایل
1458مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
1824مهندسی نساجیدکتری تخصصی1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
9218مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--313فنی و مهندسیدانلود فایل
1318مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1319مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1828مهندسی نساجی گرایش الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1769مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانو لیفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1770مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1771مهندسی نساجی گرایش فناوری نساجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1772مهندسی نساجی گرایش مدیریت تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
9012مهندسی نساجی گرایش منسوجات صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1320مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیافکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1321مهندسی نساجی گرایش مهندسی فناوری نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1323مهندسی نساجی گرایش مهندسی منسوجات صنعتیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1322مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
1768مهندسی نساجی گرایش پوشاککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
9016مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09فعالبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
9145مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1398/03/25فعالبازنگریمهندسی شیمی--1028فنی و مهندسیدانلود فایل
1841مهندسی نفت -حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--681فنی و مهندسیدانلود فایل
1713مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1672مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفتدکتری تخصصی1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1717مهندسی نفت گرایش بهره برداریدکتری تخصصی1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1710مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1718مهندسی نفت گرایش حفاریدکتری تخصصی1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1711مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1716مهندسی نفت گرایش مخازندکتری تخصصی1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1709مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوریکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1707مهندسی نفت- اکتشافاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--681فنی و مهندسیدانلود فایل
1840مهندسی نفت- بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--681فنی و مهندسیدانلود فایل
1681مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--681فنی و مهندسیدانلود فایل
1571مهندسی نقشه برداریکارشناسی پیوسته1395/01/22فعالبازنگریمهندسی عمران--110فنی و مهندسیدانلود فایل
9198مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دوردکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی عمران--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9199مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی عمران--308فنی و مهندسیدانلود فایل
1810مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11منسوخبازنگریمهندسی عمران--921فنی و مهندسیدانلود فایل
9215مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی عمران--310فنی و مهندسیدانلود فایل
1829مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران--921فنی و مهندسیدانلود فایل
1790مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعالبازنگریمهندسی عمران--888فنی و مهندسیدانلود فایل
1811مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران--921فنی و مهندسیدانلود فایل
1838مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/15فعالبازنگریمهندسی عمران--950فنی و مهندسیدانلود فایل
1812مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران--921فنی و مهندسیدانلود فایل
1459مهندسی نگهداری وتعمیر هواپیما (بالگرد)کارشناسی پیوسته1393/11/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--872فنی و مهندسیدانلود فایل
1697مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتورکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--733فنی و مهندسیدانلود فایل
1918مهندسی هسته ای گرایش مهندسی فیزیک بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--733فنی و مهندسیدانلود فایل
1702مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--733فنی و مهندسیدانلود فایل
1698مهندسی هسته ای گرایش مهندسی چرخه سوختکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--733فنی و مهندسیدانلود فایل
1700مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--733فنی و مهندسیدانلود فایل
1701مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--733فنی و مهندسیدانلود فایل
1465مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگرینظامی و انتظامی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1466مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت های پروازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگرینظامی و انتظامی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1189مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1034مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیکدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1190مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1035مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگیدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1192مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1037مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترلدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1191مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1036مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هواییدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1839مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهوارهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1735مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهوارهدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1193مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
9073مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییدکتری تخصصی1398/04/17فعالبازنگریمهندسی مکانیک--1032فنی و مهندسیدانلود فایل
1038مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1460مهندسی هوافضاکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
9204مهندسی هوافضاکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریمهندسی مکانیک--305فنی و مهندسیدانلود فایل
1575مهندسی هوانوردی و مراقبت پروازکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریمهندسی مکانیک--125فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰