لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002878تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آبزیان آب شیرینکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
2002879تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
3092تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--223کشاورزیدانلود فایل
6300تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/08فعالبازنگریعلوم تربیتی--850علوم انسانیدانلود فایل
6062تکنولوژی آموزشیدکتری تخصصی1387/03/04فعالتدوینعلوم تربیتی--384علوم انسانیدانلود فایل
3089تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم دامی--223کشاورزیدانلود فایل
3090تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--221کشاورزیدانلود فایل
3526تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوسته1371/07/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
3095تکنولوژی شیلاتکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
2001001تکنولوژی صنایع آردکاردانی ناپیوسته1383/02/26منسوختدوینصنعت--30علمی و کاربردیدانلود فایل
1287تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--290فنی و مهندسیدانلود فایل
7308تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19منسوختدوینمعماری--914هنر و معماریدانلود فایل
3091تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینماشین های کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
3097تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
3096تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
7185تکنولوژی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/11/06منسوختدوینمعماری--666هنر و معماریدانلود فایل
3088تکنولوژی مواد غذاییکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینصنایع غذایی--221کشاورزیدانلود فایل
1205تکنولوژی هوانوردی (مراقبت پرواز)کارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--210فنی و مهندسیدانلود فایل
3094تکنولوژی چوبکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
2639تکنولوژی، انرژی و مواد کوانتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
2002977تکنیک های فروشکاردانی ناپیوسته1398/05/08فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--265علمی و کاربردیدانلود فایل
5208جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--137علوم اجتماعیدانلود فایل
5481جامعه شناسیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
6667جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
5692جامعه شناسی انقلابدکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
5160جامعه شناسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24فعالتدوینعلوم اجتماعی--365علوم اجتماعیدانلود فایل
5456جامعه شناسی دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--877علوم اجتماعیدانلود فایل
16202جامعه شناسی فرهنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
5707جامعه شناسی ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/13فعالبازنگریعلوم ورزشی--158علوم اجتماعیدانلود فایل
5161جامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08منسوختدوینعلوم ورزشی--690علوم اجتماعیدانلود فایل
5035جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5038جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5036جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5039جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5037جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5033جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستاییدکتری تخصصی1392/04/30فعالتدوینعلوم اجتماعی--838علوم اجتماعیدانلود فایل
16098جدول و سرفصل دروس عمومیکارشناسی پیوسته1392/07/02فعالتدوینمدیریت--13960405علوم انسانیدانلود فایل
4009جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی--50دامپزشکیدانلود فایل
4088جراحی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--160دامپزشکیدانلود فایل
4081جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05منسوخبازنگریعلوم درمانگاهی--99دامپزشکیدانلود فایل
6691جرم یابیدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--841علوم انسانیدانلود فایل
6553جریانهای کلامی معاصردکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم حوزوی--780علوم انسانیدانلود فایل
2002645جریه راه آهنکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
5453جغرافیاکارشناسی پیوسته1395/06/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13950628علوم اجتماعیدانلود فایل
5580جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--882علوم اجتماعیدانلود فایل
5503جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
5671جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5274جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5040جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1376/07/13منسوختدوینعلوم جغرافیایی--346علوم اجتماعیدانلود فایل
5508جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
5458جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--83علوم اجتماعیدانلود فایل
5163جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوختدوینعلوم جغرافیایی--365علوم اجتماعیدانلود فایل
5406جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5405جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5700جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5549جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
5699جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5548جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
5407جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5408جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5701جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5550جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
5672جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5275جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5533جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
5041جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--355علوم اجتماعیدانلود فایل
5462جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--83علوم اجتماعیدانلود فایل
5164جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/07/18منسوختدوینعلوم جغرافیایی--264علوم اجتماعیدانلود فایل
5334جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
5579جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
5703جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5332جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکنکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
5705جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5543جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
5331جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
5333جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--801علوم اجتماعیدانلود فایل
5704جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5542جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
5706جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5544جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
5277جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5276جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5697جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی رویداد و خدمات سفرکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5329جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
5635جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/30منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13981130علوم اجتماعیدانلود فایل
5696جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی مقصدکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5330جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
5637جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/30منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13981130علوم اجتماعیدانلود فایل
5636جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/30منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--13981130علوم اجتماعیدانلود فایل
5167جغرافیا و دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینعلوم جغرافیایی--816علوم اجتماعیدانلود فایل
5044جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
5043جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
5045جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
5046جغرافیا وبرنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1392/03/12منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--832علوم اجتماعیدانلود فایل
5162جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسمکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--355علوم اجتماعیدانلود فایل
5271جغرافیا گرایش جغرافیا ی سیاسی - نظامیکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوختدوینعلوم جغرافیایی--360علوم اجتماعیدانلود فایل
5272جغرافیا گرایش جغرافیای ناحیه ایکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوختدوینعلوم جغرافیایی--360علوم اجتماعیدانلود فایل
5273جغرافیا گرایش کارتوگرافیکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوختدوینعلوم جغرافیایی--360علوم اجتماعیدانلود فایل
5170جغرافیا ی نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/08/08منسوختدوینعلوم جغرافیایی--402علوم اجتماعیدانلود فایل
5518جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/06/08منسوختدوینعلوم جغرافیایی--243علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰