لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9189مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--161فنی و مهندسیدانلود فایل
9196مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--161فنی و مهندسیدانلود فایل
9190مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--161فنی و مهندسیدانلود فایل
9197مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--161فنی و مهندسیدانلود فایل
9198مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دوردکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی عمران--161فنی و مهندسیدانلود فایل
9199مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی عمران--161فنی و مهندسیدانلود فایل
9214مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی پزشکی--161فنی و مهندسیدانلود فایل
5712ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--161علوم اجتماعیدانلود فایل
2623بیوشیمیدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2630ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ریاضی--162علوم پایهدانلود فایل
2633زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2637زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2634زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2638زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2632زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2636زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2640شیمی گرایش شیمی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریشیمی--162علوم پایهدانلود فایل
2641شیمی گرایش شیمی فیزیکدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریشیمی--162علوم پایهدانلود فایل
16479فلسفه محضدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریفلسفه--162علوم انسانیدانلود فایل
7329فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمعماری--162هنر و معماریدانلود فایل
5715مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ورزشی--162علوم اجتماعیدانلود فایل
5716مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ورزشی--162علوم اجتماعیدانلود فایل
5717مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ورزشی--162علوم اجتماعیدانلود فایل
6141معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1368/04/11فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--162علوم انسانیدانلود فایل
9211مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی شیمی--162فنی و مهندسیدانلود فایل
9210مهندسی شیمی گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی شیمی--162فنی و مهندسیدانلود فایل
9212مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--162فنی و مهندسیدانلود فایل
9215مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی عمران--162فنی و مهندسیدانلود فایل
9205مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--162فنی و مهندسیدانلود فایل
2628میکروبیولوژی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2627میکروبیولوژی گرایش صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2629میکروبیولوژی گرایش محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2626میکروبیولوژی گرایش میکرو ارگانیسم های بیماری زاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2001436تکنولوژی تولید نیشکرکاردانی ناپیوسته1389/09/14منسوختدوینکشاورزی--163علمی و کاربردیدانلود فایل
2001435تکنولوژی تولید چغندر قندکاردانی ناپیوسته1389/09/14منسوختدوینکشاورزی--163علمی و کاربردیدانلود فایل
2082اقلیم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/04/25منسوختدوینعلوم زمین--163علوم پایهدانلود فایل
9221قرآن کاوی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--163فنی و مهندسیدانلود فایل
7330مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمعماری--163هنر و معماریدانلود فایل
7331مدیریت پروژه و ساختدکتری تخصصی1400/10/05فعالبازنگریمعماری--163هنر و معماریدانلود فایل
9222مهندسی در سوانح طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی عمران--163فنی و مهندسیدانلود فایل
9220مهندسی ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مکانیک--163فنی و مهندسیدانلود فایل
9219مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--163فنی و مهندسیدانلود فایل
9218مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--163فنی و مهندسیدانلود فایل
2001118فناوری پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1389/09/28منسوختدوینکشاورزی--164علمی و کاربردیدانلود فایل
2001437فناوری پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1389/09/28منسوختدوینکشاورزی--164علمی و کاربردیدانلود فایل
2001آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--164علوم پایهدانلود فایل
2067شیمی گرایش شیمی آلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2069شیمی گرایش شیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2070شیمی گرایش شیمی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2068شیمی گرایش شیمی معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2219شیمی گرایش شیمی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
5149تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/16منسوختدوینعلوم ورزشی--168علوم اجتماعیدانلود فایل
5298علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--174علوم اجتماعیدانلود فایل
5294علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--174علوم اجتماعیدانلود فایل
5296علوم اجتماعی گرایش تعاون ورفاه اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--174علوم اجتماعیدانلود فایل
5297علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--174علوم اجتماعیدانلود فایل
5295علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--174علوم اجتماعیدانلود فایل
2001531تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات سنگین- برق الکترونیککاردانی ناپیوسته1390/03/29منسوختدوینصنعت--175علمی و کاربردیدانلود فایل
2001795دهیاری و امور شوراهاکاردانی ناپیوسته1390/03/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--175علمی و کاربردیدانلود فایل
2001180لیزینگکاردانی ناپیوسته1390/03/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--175علمی و کاربردیدانلود فایل
16433فلسفه دیندکتری تخصصی1398/10/09فعالبازنگریفلسفه دین و کلام جدید--175علوم انسانیدانلود فایل
2001848بهداشت مواد غذایی با منشا دامیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001614بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001627تربیت مبلغ قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001944تربیت مبلغ قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001850توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001613تولید دانه‌های روغنیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001617تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطرکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001618تولید و پرورش گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001615تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001849تکنولوژی پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001616تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002931حسابداری-حسایرسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002773حسابداری-دولتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002778حسابداری-صنعتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002774حسابداری-مالیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002776حسابداری-مالیاتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001845طراحی و تکنولوژی دوختکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینفرهنگ و هنر--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001844طراحی پوشاککارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینفرهنگ و هنر--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001940مدیریت بیمهکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002780مدیریت بیمه- اموالکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002781مدیریت بیمه-اشخاصکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002782مدیریت بیمه-مسئولیتکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001638مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001943مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001636هدایتگران سیاسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001941هدایتگران سیاسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002881مدیریت بیمه با گرایش اشخاصکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002880مدیریت بیمه با گرایش اموالکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002882مدیریت بیمه با گرایش مسئولیتکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001860مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002900مهندسی تکنولوژی ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002899مهندسی تکنولوژی ICT- دیتاکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002898مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات سیارکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002897مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات نوریکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002939مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002831مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- دیتاکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002832مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- مدیریت ICTکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001828مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001619مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین‌های زراعی و باغیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰