لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002201مهندسی فناوری کنترل گرایش فرآیندکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2002478مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000774مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002479مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
9163مهندسی ماشین آلات دریاییکارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
1729مهندسی ماشین آلات دریاییکارشناسی پیوسته1394/10/27منسوخبازنگریمهندسی عمران--55فنی و مهندسیدانلود فایل
1797مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
1792مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
1794مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
1796مهندسی محیط زیست گرایش سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
1793مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
1795مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
1853مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری)کارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی برق--86فنی و مهندسیدانلود فایل
16079مهندسی مدیریت اجراییکارشناسی پیوسته1387/04/24منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--13870424فنی و مهندسیدانلود فایل
1253مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی معدن--787فنی و مهندسیدانلود فایل
9085مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1398/10/22فعالبازنگریمهندسی معدن--139فنی و مهندسیدانلود فایل
1483مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1484مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1482مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1478مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1480مهندسی معدن گرایش اقتصاد و مدیریت معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1479مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1476مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1481مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1477مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
7257مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/11/27فعالبازنگریمعماری--13921127هنر و معماریدانلود فایل
7258مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/12/18فعالبازنگریمعماری--13921218هنر و معماریدانلود فایل
7259مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1392/12/18فعالبازنگریمعماری--13921218هنر و معماریدانلود فایل
7089مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوخبازنگریمعماری--365هنر و معماریدانلود فایل
7249مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1395/10/06فعالبازنگریمعماری--13951006هنر و معماریدانلود فایل
7148مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوخبازنگریمعماری--365هنر و معماریدانلود فایل
7027مهندسی معماری منظرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/26فعالبازنگریمعماری--814هنر و معماریدانلود فایل
7195مهندسی معماری گرایش مهندسی فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--13920631هنر و معماریدانلود فایل
7191مهندسی معماری گرایش آموزشی و فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--13920631هنر و معماریدانلود فایل
7193مهندسی معماری گرایش مسکنکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--13920631هنر و معماریدانلود فایل
7192مهندسی معماری گرایش معماری فضاهای درمانی و بهداشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--13920631هنر و معماریدانلود فایل
7194مهندسی معماری گرایش پایداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--13920631هنر و معماریدانلود فایل
3287مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداریکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعالبازنگریمنابع طبیعی--258کشاورزیدانلود فایل
1315مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1393/11/05فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--26فنی و مهندسیدانلود فایل
1930مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1396/05/11فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13960511فنی و مهندسیدانلود فایل
1161مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/07/26منسوخبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13840726فنی و مهندسیدانلود فایل
9219مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--163فنی و مهندسیدانلود فایل
9131مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
9212مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--162فنی و مهندسیدانلود فایل
9132مهندسی مواد گرایش جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
9200مهندسی مواد گرایش جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/11فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--160فنی و مهندسیدانلود فایل
9133مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
9138مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/20فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991020فنی و مهندسیدانلود فایل
9134مهندسی مواد گرایش ریخته گریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
9066مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/01/27فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13980127فنی و مهندسیدانلود فایل
9136مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
9135مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
9162مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
9082مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1398/06/16فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13980616فنی و مهندسیدانلود فایل
9139مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/20فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13991020فنی و مهندسیدانلود فایل
9029مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/02فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13970702فنی و مهندسیدانلود فایل
9202مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
9203مهندسی مکاترونیکدکتری تخصصی1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
3252مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19فعالبازنگریماشین های کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
3443مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3170مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی--840کشاورزیدانلود فایل
3444مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسمانددکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3171مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماندکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی--840کشاورزیدانلود فایل
3442مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هادکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3169مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی--840کشاورزیدانلود فایل
1587مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1388/10/19منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--744فنی و مهندسیدانلود فایل
1457مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1393/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
9181مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
3253مهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی پیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--823کشاورزیدانلود فایل
3174مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--823کشاورزیدانلود فایل
3465مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیردکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--826کشاورزیدانلود فایل
3464مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزیدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--826کشاورزیدانلود فایل
3173مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--823کشاورزیدانلود فایل
3500مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--826کشاورزیدانلود فایل
3175مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--823کشاورزیدانلود فایل
1800مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13941027فنی و مهندسیدانلود فایل
1564مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1749مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1848مهندسی مکانیک گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13961002فنی و مهندسیدانلود فایل
1798مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13941027فنی و مهندسیدانلود فایل
1565مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1750مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیددکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1816مهندسی مکانیک گرایش طراحی و ساخت خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329فنی و مهندسیدانلود فایل
9114مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/13فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13990513فنی و مهندسیدانلود فایل
1673مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1801مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/08/12فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13950812فنی و مهندسیدانلود فایل
1563مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1815مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/08/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950808فنی و مهندسیدانلود فایل
1458مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
1824مهندسی نساجیدکتری تخصصی1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
9218مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--163فنی و مهندسیدانلود فایل
1318مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
1319مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
1828مهندسی نساجی گرایش الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
1769مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانو لیفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
1770مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
1771مهندسی نساجی گرایش فناوری نساجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
1772مهندسی نساجی گرایش مدیریت تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
9012مهندسی نساجی گرایش منسوجات صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی نساجی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
1320مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیافکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰