لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5467علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/17منسوختدوینعلوم اقتصادی--13950917علوم اجتماعیدانلود فایل
5075علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابعدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--208علوم اجتماعیدانلود فایل
5302علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
5066علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--208علوم اجتماعیدانلود فایل
5306علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداریکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
5070علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--208علوم اجتماعیدانلود فایل
5307علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
5074علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--208علوم اجتماعیدانلود فایل
5493علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم اقتصادی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
5125علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5076علوم اقتصادی گرایش سیر اندیشه های اقتصادیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--208علوم اجتماعیدانلود فایل
5077علوم اقتصادی گرایش نظام های اقتصادیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--208علوم اجتماعیدانلود فایل
16064علوم انتظامی گرایش اداری و مالیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287علوم انسانیدانلود فایل
9020علوم انتظامی گرایش اداری و مالیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287فنی و مهندسیدانلود فایل
16301علوم انتظامی گرایش ارتباطات انتظامیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287علوم انسانیدانلود فایل
9022علوم انتظامی گرایش ارتباطات انتظامیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287فنی و مهندسیدانلود فایل
16061علوم انتظامی گرایش اطلاعاتکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287علوم انسانیدانلود فایل
9018علوم انتظامی گرایش اطلاعاتکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287فنی و مهندسیدانلود فایل
16060علوم انتظامی گرایش انتظامیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287علوم انسانیدانلود فایل
9017علوم انتظامی گرایش انتظامیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287فنی و مهندسیدانلود فایل
16065علوم انتظامی گرایش خدمات پشتیبانیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287علوم انسانیدانلود فایل
9021علوم انتظامی گرایش خدمات پشتیبانیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287فنی و مهندسیدانلود فایل
16063علوم انتظامی گرایش مهندسیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287علوم انسانیدانلود فایل
9019علوم انتظامی گرایش مهندسیکارشناسی پیوسته1373/08/29منسوختدویننظامی و انتظامی--287فنی و مهندسیدانلود فایل
3048علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
3039علوم باغبانی گرایش سبزی کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3043علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
3044علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیهادکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
3045علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
3046علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
3047علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
3038علوم باغبانی گرایش میوه کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3041علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ایدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3040علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
6301علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/28منسوختدوینعلوم تربیتی--307علوم انسانیدانلود فایل
6490علوم تربیتی تکنو لوژی اموزشیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
6488علوم تربیتی کرایش آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1393/11/07منسوخبازنگریعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
6307علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/10منسوختدوینعلوم تربیتی--200علوم انسانیدانلود فایل
6308علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/10منسوختدوینعلوم تربیتی--200علوم انسانیدانلود فایل
16121علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشیکارشناسی پیوسته1384/08/12منسوختدوینعلوم تربیتی--13840812علوم انسانیدانلود فایل
6489علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اموزشیکارشناسی پیوسته1373/11/09منسوختدوینعلوم تربیتی--292علوم انسانیدانلود فایل
16120علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/15منسوختدوینعلوم تربیتی--13801115علوم انسانیدانلود فایل
4011علوم تشریحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم پایه--50دامپزشکیدانلود فایل
2079علوم تصمیم و مهندسی دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینعلوم ریاضی--731علوم پایهدانلود فایل
2036علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوریدکتری تخصصی1381/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--473علوم پایهدانلود فایل
2145علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
2146علوم جانوری - فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/22منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
2560علوم جانوری گرایش بافت شناسی آبز یانکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوخبازنگریعلوم زیستی--606علوم پایهدانلود فایل
2116علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوینعلوم زیستی--589علوم پایهدانلود فایل
2237علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--13940719علوم پایهدانلود فایل
2037علوم جانوری گرایش تکوینیدکتری تخصصی1377/09/22منسوختدوینعلوم زیستی--366علوم پایهدانلود فایل
2238علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--13940719علوم پایهدانلود فایل
2236علوم جانوری گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--13940719علوم پایهدانلود فایل
2032علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریدکتری تخصصی1377/09/22منسوختدوینعلوم زیستی--366علوم پایهدانلود فایل
3051علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3050علوم جنگل گرایش جنگلداریدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3053علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3052علوم جنگل گرایش مهندسی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
6312علوم حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/18منسوختدوینعلوم حوزوی--551علوم انسانیدانلود فایل
6491علوم حدیثکارشناسی پیوسته1383/11/03منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--535علوم انسانیدانلود فایل
6068علوم حدیث تطبیقیدکتری تخصصی1385/11/07منسوختدوینعلوم حوزوی--616علوم انسانیدانلود فایل
6313علوم حدیث گرا یش نهج البلاغهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--500علوم انسانیدانلود فایل
6620علوم حدیث گرایش اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدوینعلوم حوزوی--692علوم انسانیدانلود فایل
6924علوم حدیث گرایش تفسیر اثریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/09/16منسوختدوینعلوم حوزوی--472علوم انسانیدانلود فایل
6926علوم حدیث گرایش عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/09/16منسوختدوینعلوم حوزوی--472علوم انسانیدانلود فایل
6925علوم حدیث گرایش کلام وعقایدکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/09/16منسوختدوینعلوم حوزوی--472علوم انسانیدانلود فایل
4046علوم دارویی دامپزشکیدیپلمای دانشگاهی1381/09/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--472دامپزشکیدانلود فایل
3470علوم دامیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریعلوم دامی--61کشاورزیدانلود فایل
2224علوم زمین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2087علوم زمین شناسی- آب شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2092علوم زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2093علوم زمین شناسی- پترولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2088علوم زمین شناسی-تکتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2094علوم زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2089علوم زمین شناسی-زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2090علوم زمین شناسی-زمین شناسی نفتکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2091علوم زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
2424علوم زمین گرایش سنجش از دور زمین شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/11منسوخبازنگریعلوم زمین--79علوم پایهدانلود فایل
5211علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25منسوختدوینعلوم سیاسی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
5288علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1391/12/20منسوختدوینعلوم سیاسی--825علوم اجتماعیدانلود فایل
5308علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1375/07/01منسوختدوینعلوم سیاسی--325علوم اجتماعیدانلود فایل
16144علوم شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینروانشناسی--552علوم انسانیدانلود فایل
16041علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/09منسوختدوینعلوم تربیتی--806علوم انسانیدانلود فایل
16040علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/08/28منسوخبازنگریعلوم تربیتی--811علوم انسانیدانلود فایل
3055علوم طیوردکتری تخصصی1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--800کشاورزیدانلود فایل
3103علوم طیور گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--800کشاورزیدانلود فایل
3102علوم طیور گرایش فیزیولوژی طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--800کشاورزیدانلود فایل
3035علوم علفهای هرزدکتری تخصصی1383/12/18منسوختدوینتولیدات گیاهی--108کشاورزیدانلود فایل
6317علوم قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
6493علوم قرآنکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
6498علوم قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
6315علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوخبازنگریالهیات--406علوم انسانیدانلود فایل
16007علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
6492علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1383/05/17منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--517علوم انسانیدانلود فایل
6004علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی1369/04/17منسوختدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
6497علوم قرآن و حدیث گرایش تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
6496علوم قرآن و حدیث گرایش علوم رجال و تراجمکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
6494علوم قرآن و حدیث گرایش علوم قرآنکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
6992علوم قرآن وحدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
16142علوم قرآنی گرایش علوم قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1392/05/27منسوخبازنگریعلوم حوزوی--840علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰