لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001337مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--336علمی و کاربردیدانلود فایل
2001333هوانوردیکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--336علمی و کاربردیدانلود فایل
6751تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6752تربیت مربی امور تربیتی گرایش متوسطهکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخبازنگریعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6755تفسیر قرآن مجیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
2001335خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--336علمی و کاربردیدانلود فایل
2211زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریادکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--414علوم پایهدانلود فایل
2212زیست شناسی دریا - جانوران دریاییدکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--414علوم پایهدانلود فایل
2213زیست شناسی دریا - گیاهان دریاییدکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--414علوم پایهدانلود فایل
2452زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--414علوم پایهدانلود فایل
2451زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--414علوم پایهدانلود فایل
2450زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--414علوم پایهدانلود فایل
2453زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--414علوم پایهدانلود فایل
6317علوم قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
6079فلسفه هنردکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینفلسفه--414علوم انسانیدانلود فایل
6541فلسفه هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینفلسفه--414علوم انسانیدانلود فایل
1857مهندسی نفت-اکتشاف و استخراجکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی شیمی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1087مهندسی پزشکی-بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1086مهندسی پزشکی-بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
16120علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/15منسوختدوینعلوم تربیتی--13801115علوم انسانیدانلود فایل
5416اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
2001338برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ)کاردانی ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینصنعت--337علمی و کاربردیدانلود فایل
5159توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
1328مهندسی نگهداری هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1207خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
6485رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6486رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6858رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6859رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
6030روانشناسی سلامتدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
2096زمین شناسی زیست محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم زمین--414علوم پایهدانلود فایل
2176زمین شناسی کاربردیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم زمین--414علوم پایهدانلود فایل
7006طراحی شهریدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینشهرسازی--337هنر و معماریدانلود فایل
2003074طراحی و نقشه کشی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینصنعت--414علمی و کاربردیدانلود فایل
5209علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5210علوم اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5125علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
2417فوتونیک - الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینفیزیک--414علوم پایهدانلود فایل
2511فوتونیک - فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینفیزیک--414علوم پایهدانلود فایل
2418فوتونیک - مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینفیزیک--414علوم پایهدانلود فایل
5223مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعالتدوینگردشگری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5224مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعالتدوینگردشگری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
1102مهندسی خطوط راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعالتدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1055کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
2001205نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1381/02/09فعالتدوینصنعت--338علمی و کاربردیدانلود فایل
7306ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینهنرهای تجسمی--338هنر و معماریدانلود فایل
2001918اصلاح و تربیتکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--338علمی و کاربردیدانلود فایل
2001448اصلاح و تربیتکاردانی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--338علمی و کاربردیدانلود فایل
2001340صنایع شیشه ـ طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینصنعت--338علمی و کاربردیدانلود فایل
1580مهندسی مواد مرکبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--337فنی و مهندسیدانلود فایل
3008آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
3001اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--414کشاورزیدانلود فایل
3002اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
3005اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3007اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3006اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3004اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعهدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3521بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3524بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3522بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3523بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3017بیولوژی و آناتومی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
2002948تربیت بدنیکاردانی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--338علمی و کاربردیدانلود فایل
3519ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3520ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
6931تسلیحات گرایش سلاح و مهماتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29فعالتدویننظامی و انتظامی--338فنی و مهندسیدانلود فایل
3020تغذیه دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
3022توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3021تکثیر و پرورش آبزیاندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
5475حسابداری گرابش حسابرسیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5362حسابداری گرابش دولتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
5363حسابداری گرایش مالیاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
3024حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3025حفاظت و اصلاح چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3510خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3507خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3508خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3509خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3027زراعتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3132زراعتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3028سازه های آبیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
3033صنایع خمیر و کاغذدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
2003067صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینصنعت--414علمی و کاربردیدانلود فایل
3034طراحی و مهندسی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3039علوم باغبانی گرایش سبزی کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3038علوم باغبانی گرایش میوه کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3041علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ایدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3040علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3051علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3050علوم جنگل گرایش جنگلداریدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3053علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3052علوم جنگل گرایش مهندسی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3056علوم مرتعدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3059علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
3060علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
3062علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
3061علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
3408علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3409علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش زمیندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3064فرآورده های چند سازه چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰