لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002759فنی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2002760فنی نگهداری و تعمیر بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/26فعالتدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001066فیلم سازی ـ تدوین فیلمکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
2001070فیلم سازی ـ عکاسی و فیلمبرداریکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
2001072فیلم سازی گرایش کمک کارگردانیکاردانی ناپیوسته1382/11/11منسوختدوینفرهنگ و هنر--24علمی و کاربردیدانلود فایل
2001067فیلم سازی- نقاشی متحرککاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
2002853قالب سازی با گرایش ساخت قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002851قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002852قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002850قالب سازی با گرایش ساخت قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002849قالب سازی با گرایش ساخت قالب های کفشکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2001041قالبسازی گرایش 1- ساخت قالبهای کفش 2 ساخت قالبهای پلاستیک3 - ساخت قالبهای فلزی 4- ساخت قالبهای فورج 5 دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002649قدرتکاردانی ناپیوسته1366/10/05منسوختدوینصنعت--60علمی و کاربردیدانلود فایل
2001158لجستیک گرایش زنجیره تأمینکاردانی ناپیوسته1387/04/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--115علمی و کاربردیدانلود فایل
2001778لجستیک گرایش: زنجیره تأمینکاردانی ناپیوسته1387/04/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--115علمی و کاربردیدانلود فایل
2001216لوازم خانگیکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
2001180لیزینگکاردانی ناپیوسته1390/03/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--175علمی و کاربردیدانلود فایل
2001364ماشین آلات منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1377/10/20منسوختدوینصنعت--368علمی و کاربردیدانلود فایل
2001354ماشین افزارکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
2001563ماشین‌های کشاورزی - مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--329علمی و کاربردیدانلود فایل
16268مترجمی زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--335علوم انسانیدانلود فایل
2001461مترجمی زبان روسیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
2001445مترجمی زبان عربیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
2001398مخابرات ـ ارتباطات داده‌هاکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--400علمی و کاربردیدانلود فایل
2001397مخابرات ـ رادیوماکسکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--400علمی و کاربردیدانلود فایل
2001399مخابرات ـ کابل و فیبرنوریکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--400علمی و کاربردیدانلود فایل
2001396مخابرات مراکز سوئیچنیگکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--400علمی و کاربردیدانلود فایل
2001463مددکاری اجتماعیکاردانی ناپیوسته1381/11/20منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--11علمی و کاربردیدانلود فایل
2001479مددکاری اجتماعی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--85علمی و کاربردیدانلود فایل
2001176مدیریت خانوادهکاردانی ناپیوسته1385/12/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--87علمی و کاربردیدانلود فایل
2001475مدیریت خدمات بندریکاردانی ناپیوسته1384/12/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--64علمی و کاربردیدانلود فایل
2001113مراقبت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینکشاورزی--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2001422مراقبت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1387/08/19منسوختدوینکشاورزی--122علمی و کاربردیدانلود فایل
2001466مربی معلولین ذهنیکاردانی ناپیوسته1382/05/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--16علمی و کاربردیدانلود فایل
2001792مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1389/01/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--152علمی و کاربردیدانلود فایل
2001183مربی مهدکودککاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001465مربی کودکان استثناییکاردانی ناپیوسته1382/05/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--16علمی و کاربردیدانلود فایل
2001793مربیگری سوارکاریکاردانی ناپیوسته1389/08/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--161علمی و کاربردیدانلود فایل
2001175مربیگری سوارکاریکاردانی ناپیوسته1389/08/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--161علمی و کاربردیدانلود فایل
2001165مربیگری فوتبالکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001786مربیگری فوتبالکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001798مربیگری پایه تکواندوکاردانی ناپیوسته1390/12/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--191علمی و کاربردیدانلود فایل
2001796مربیگری پایه شطرنجکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--187علمی و کاربردیدانلود فایل
2001181مربیگری پایه شطرنجکاردانی ناپیوسته1390/10/25فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--187علمی و کاربردیدانلود فایل
2001797مربیگری پایه هندبالکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--187علمی و کاربردیدانلود فایل
2001182مربیگری پایه هندبالکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--187علمی و کاربردیدانلود فایل
2001572مرتعکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001086مرتعکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001138مروج سیاسیکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001474مروج سیاسیکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--63علمی و کاربردیدانلود فایل
2001535معماریکاردانی ناپیوسته1374/09/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--308علمی و کاربردیدانلود فایل
2001034معماریکاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریصنعت--85علمی و کاربردیدانلود فایل
2001374معماریکاردانی ناپیوسته1381/11/19منسوختدوینصنعت--9علمی و کاربردیدانلود فایل
2001502معماریکاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریصنعت--85علمی و کاربردیدانلود فایل
2001439مهمانداری هواییکاردانی ناپیوسته1373/08/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001028مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--1علمی و کاربردیدانلود فایل
2001337مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--336علمی و کاربردیدانلود فایل
2002874موسیقی با گرایش آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2002875موسیقی با گرایش آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2002872موسیقی با گرایش ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2002873موسیقی با گرایش ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2001009مونتاژ خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--25علمی و کاربردیدانلود فایل
2001409مونتاژ خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2001083مکانیزاسیون ماشین های‌کشاورزیکاردانی ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--50علمی و کاربردیدانلود فایل
2001564مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--329علمی و کاربردیدانلود فایل
2001111مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--141علمی و کاربردیدانلود فایل
2001084مکانیسین ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--50علمی و کاربردیدانلود فایل
2001322مکانیک خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--328علمی و کاربردیدانلود فایل
2002813مکانیک صنایع با گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1372/07/18منسوختدوینصنعت--264علمی و کاربردیدانلود فایل
2002814مکانیک صنایع با گرایش ماشین آلات صنایعکاردانی ناپیوسته1372/07/18منسوختدوینصنعت--264علمی و کاربردیدانلود فایل
2002819مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1377/04/07فعالتدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
2002820مکانیک صنایع گرایش ماشین آلات صنایعکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
2001311مکانیک ـ تأسیسات حرارتی نیروگاه هاکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
2001306مکانیک ـ تعمیرات نیروگاهکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
2001002مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی نیروگاه‌هاکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2001011مکانیک گرایش تعمیرات نیروگاهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2001053مکانیک گرایش ماشین‌های راهسازیکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001416مکانیک-ماشینهای راهسازیکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوخبازنگریصنعت--34علمی و کاربردیدانلود فایل
2001458میهمانداری(خدمات اقامتی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
2001457میهمانداری(خدمات پذیرایی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
2001095میوه های سرد سیریکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001595میوه‌های سردسیریکاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--401علمی و کاربردیدانلود فایل
2001405ناظر فنی چاپکاردانی ناپیوسته1380/04/03منسوختدوینصنعت--414علمی و کاربردیدانلود فایل
2001312نرم افزار سیستمکاردانی ناپیوسته1374/04/11منسوختدوینصنعت--300علمی و کاربردیدانلود فایل
2001029نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--1علمی و کاربردیدانلود فایل
2001378نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریصنعت--56علمی و کاربردیدانلود فایل
2001046نساجی گرایش ریسندگی (فقط دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوختدوینصنعت--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001527نساجی گرایش ریسندگی(فقط دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوختدوینصنعت--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001019نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوختدوینصنعت--83علمی و کاربردیدانلود فایل
2001501نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوختدوینصنعت--83علمی و کاربردیدانلود فایل
2001069نقاشی ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
2001544نقاشی(هنرهای تجسمی)کاردانی ناپیوسته1383/05/31منسوختدوینفرهنگ و هنر--35علمی و کاربردیدانلود فایل
2001390نقشه کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--25علمی و کاربردیدانلود فایل
2001357نقشه‌کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
2001414نورد فولادکاردانی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینصنعت--21علمی و کاربردیدانلود فایل
2001579نوغانداریکاردانی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
2001159نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2001780نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--119علمی و کاربردیدانلود فایل
2001016نگهداری و بهره برداری قناتکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001345نگهداری و تعمیرات ماشینهای راهسازیکاردانی ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینصنعت--354علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰