لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1576مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1671مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1773مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هادکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1774مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامتدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1527مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1775مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامیندکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1776مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلاندکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1777مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
9013علوم و فناوری شبکهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینفناوری اطلاعات--775فنی و مهندسیدانلود فایل
9014مهندسی مکانیک گرایش نگهداری و پایش تجهیزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینمهندسی مکانیک--775فنی و مهندسیدانلود فایل
7284نقاشی ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--980هنر و معماریدانلود فایل
7285نقاشی ایرانیکارشناسی پیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--980هنر و معماریدانلود فایل
1001مهندسی کنترل وعلائم راه آهندکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینمهندسی برق--752فنی و مهندسیدانلود فایل
1005مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریکدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1006مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیکدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1007مهندسی پزشکی گرایش بیومواددکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1008مهندسی پلیمردکتری تخصصی1371/04/14منسوختدوینمهندسی پلیمر--374فنی و مهندسیدانلود فایل
1831مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینمهندسی عمران--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1830مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینمهندسی عمران--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1011مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطحدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1012مهندسی رنگ گرایش فیزیک رنگدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1013مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزادکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1907مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیاییدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1909مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندهادکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1911مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1912مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمردکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1908مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازیدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1910مهندسی شیمی گرایش ییوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمیدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1960مهندسی صنایع گرایش اتوماسیوندکتری تخصصی1377/03/10منسوختدوینمهندسی صنایع--505فنی و مهندسیدانلود فایل
1954مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولیددکتری تخصصی1377/03/10منسوختدوینمهندسی صنایع--505فنی و مهندسیدانلود فایل
1955مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستمدکتری تخصصی1377/03/10منسوختدوینمهندسی صنایع--505فنی و مهندسیدانلود فایل
1940مهندسی عمران گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1385/04/31منسوختدوینمهندسی عمران--631فنی و مهندسیدانلود فایل
1941مهندسی عمران گرایش مهندسی خاکدکتری تخصصی1385/04/31منسوختدوینمهندسی عمران--631فنی و مهندسیدانلود فایل
1944مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزلهدکتری تخصصی1385/04/31منسوختدوینمهندسی عمران--631فنی و مهندسیدانلود فایل
1942مهندسی عمران گرایش مهندسی سازهدکتری تخصصی1385/04/31منسوختدوینمهندسی عمران--631فنی و مهندسیدانلود فایل
1943مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1385/04/31منسوختدوینمهندسی عمران--631فنی و مهندسیدانلود فایل
1020مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاریدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1021مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعیدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1022مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتردکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1023مهندسی کامپیوتر گرایش نظریه محاسبات و الگوریتمدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1694مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1372/11/24منسوختدوینمهندسی عمران--422فنی و مهندسیدانلود فایل
1962مهندسی مکانیک طراحی جامداتدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1961مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1029مهندسی نساجیدکتری تخصصی1372/02/05منسوختدوینمهندسی نساجی--400فنی و مهندسیدانلود فایل
1030مهندسی نفت(مخازن)دکتری تخصصی1380/01/26منسوختدوینمهندسی شیمی--554فنی و مهندسیدانلود فایل
1913مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ایدکتری تخصصی1376/03/11فعالتدوینمهندسی شیمی--491فنی و مهندسیدانلود فایل
1914مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکیدکتری تخصصی1376/03/11فعالتدوینمهندسی شیمی--491فنی و مهندسیدانلود فایل
1965مهندسی هوا فضا گرایش آئرودینامیکدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1963مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگیدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1964مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترلدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1966مهندسی هوا فضا گرایش طراحی سازه های هوافضاییدکتری تخصصی1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1034مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیکدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1035مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگیدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1036مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هواییدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1037مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترلدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1735مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهوارهدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1038مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییدکتری تخصصی1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--729فنی و مهندسیدانلود فایل
1040مهندسی برق - الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینمهندسی برق--476فنی و مهندسیدانلود فایل
1041الگوریتم ها و محاسباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--556فنی و مهندسیدانلود فایل
1042برق – مخابرات نوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی برق--659فنی و مهندسیدانلود فایل
1043علوم و تکنولوژی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/03/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--404فنی و مهندسیدانلود فایل
1044حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--512فنی و مهندسیدانلود فایل
1045سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--512فنی و مهندسیدانلود فایل
1046مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینمهندسی متالورژی و مواد--501فنی و مهندسیدانلود فایل
1048شیمی نساجی و علوم الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی نساجی--508فنی و مهندسیدانلود فایل
1049مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوختدوینمهندسی صنایع--664فنی و مهندسیدانلود فایل
1050طراحی سیستم های دینامیکی خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--743فنی و مهندسیدانلود فایل
1052مهندسی عمران - ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمهندسی عمران--522فنی و مهندسیدانلود فایل
1053فناوری اطلاعات و مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/04منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1054مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوختدوینمهندسی برق--837فنی و مهندسیدانلود فایل
1059مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت وگازکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1060مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداثکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1061مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1062مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1063مدیریت پروژه گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1065مدیریت فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--837فنی و مهندسیدانلود فایل
1067معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/04/25منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--445فنی و مهندسیدانلود فایل
1068معماری کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1069مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--560فنی و مهندسیدانلود فایل
1070مکانیک خاک و پیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--512فنی و مهندسیدانلود فایل
1071مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوینمهندسی عمران--529فنی و مهندسیدانلود فایل
1072مهندسی آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی عمران--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1073مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینمهندسی شیمی--557فنی و مهندسیدانلود فایل
1074مهندسی استخراج معدنکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/04/25منسوختدوینمهندسی معدن--445فنی و مهندسیدانلود فایل
1075مهندسی اکتشاف معدنکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/04/25منسوختدوینمهندسی معدن--445فنی و مهندسیدانلود فایل
1077مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/07/16منسوختدوینمهندسی برق--846فنی و مهندسیدانلود فایل
1078مهندسی آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--512فنی و مهندسیدانلود فایل
1079مهندسی آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22منسوختدوینمهندسی صنایع--669فنی و مهندسیدانلود فایل
1080مهندسی بازرسی فنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19منسوختدوینمهندسی شیمی--585فنی و مهندسیدانلود فایل
1928مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرتکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
1926مهندسی برق قدرت گرایش تکنولوژی فشار قویکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
1925مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرتکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
1927مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
1083مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی برق--438فنی و مهندسیدانلود فایل
1084مهندسی برق - قدرتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی برق--438فنی و مهندسیدانلود فایل
1086مهندسی پزشکی-بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--561فنی و مهندسیدانلود فایل
1087مهندسی پزشکی-بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--561فنی و مهندسیدانلود فایل
1088مهندسی پزشکی-مهندسی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی پزشکی--646فنی و مهندسیدانلود فایل
1089مهندسی پزشکی -بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی پزشکی--438فنی و مهندسیدانلود فایل
1090مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینمهندسی پزشکی--649فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰