لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002095کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشی ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002108کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – دستیاری کارگردانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002074کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – طراحی صحنهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002110کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – نمایش عروسکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002350کاردانی حرفه ای پیرایش زنانهکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2002420کاردانی حرفه ای پیرایش مردانهکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2002124کاردانی حرفه ای چاپ - چاپ پوشاککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002071کاردانی حرفه ای چاپ و نشرکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002072کاردانی حرفه ای چاپ – طراحی چاپکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002094کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی­های رایانه­ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002117کاردانی حرفه ای کارگردانی و طراحی بازی های رایانه ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2000328کاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002396کاردانی حرفه ای کودکیاریکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2002103کاردانی حرفه ای گردشگریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002089کاردانی حرفه ای گریمکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002156کاردانی فنی دامپروری – پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002715کاردانی فنی استخراج و فرآوری قیر طبیعیکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریصنعت--257علمی و کاربردیدانلود فایل
2002172کاردانی فنی امور زراعی – تولید برنجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002180کاردانی فنی امور زراعی – تولید دانه های روغنیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002170کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002132کاردانی فنی امور زراعی – تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002722کاردانی فنی انتقال خون - نگهداری و حمل فرآورده هاکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--250علمی و کاربردیدانلود فایل
2002689کاردانی فنی انتقال رادیوییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002725کاردانی فنی اندازه شناسی کمیت های فیزیکی و مکانیکیکاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینصنعت--253علمی و کاربردیدانلود فایل
2001730کاردانی فنی اویونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2001728کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002005کاردانی فنی ایمنی متروکاردانی ناپیوسته1392/04/06فعالبازنگریصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2001723کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002000کاردانی فنی بازرسی جوشکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002018کاردانی فنی بازی سازی رایانه ایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2000388کاردانی فنی باغبانی تولید و فرآوری خرماکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002175کاردانی فنی باغبانی – تولید سبزی و صیفیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002147کاردانی فنی باغبانی – تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002138کاردانی فنی باغبانی – تولید میوه های مناطق معتدلهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002173کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زعفرانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002134کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زیتونکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002144کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری پستهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002146کاردانی فنی باغبانی – تولید و پرورش نهال باغیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002133کاردانی فنی باغبانی – تولیدات باغیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002165کاردانی فنی باغبانی – تولیدات گلخانه ایکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002174کاردانی فنی باغبانی – پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002177کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001745کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2000104کاردانی فنی برق - برق صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000114کاردانی فنی برق - تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000106کاردانی فنی برق - توزیعکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001998کاردانی فنی برق – برق ماشین آلات سنگینکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001742کاردانی فنی برق – برق متروکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالبازنگریصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2001995کاردانی فنی برق- تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002160کاردانی فنی بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002159کاردانی فنی بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002158کاردانی فنی بهداشتیاری دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002707کاردانی فنی بهره برداری راه آهنکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002714کاردانی فنی تجهیزات صدابرداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002702کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001990کاردانی فنی تجهیزات پزشکی - تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیونکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001994کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عملکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002716کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته1393/03/18فعالتدوینصنعت--242علمی و کاربردیدانلود فایل
2001729کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2002680کاردانی فنی تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002701کاردانی فنی تولید سیم و کابلکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینصنعت--257علمی و کاربردیدانلود فایل
2002710کاردانی فنی تولید سیمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002145کاردانی فنی تولید و فرآوری انگورکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002176کاردانی فنی تولید و فرآوری چایکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002166کاردانی فنی تولیدات کشاورزی – فرآورده های بیولوژیککاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002163کاردانی فنی جنگلداری تلفیقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002684کاردانی فنی حفاری چاه های نفت و گازکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2002153کاردانی فنی دامپروری – تکثیر و پرورش صنعتی گاوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002155کاردانی فنی دامپروری – پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002154کاردانی فنی دامپروری – پرورش صنعتی طیورکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002723کاردانی فنی دیسپچری پروازکاردانی ناپیوسته1393/03/04فعالتدوینصنعت--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001983کاردانی فنی رباتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002679کاردانی فنی رسانه - ارتباطات فنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002727کاردانی فنی روانکاری ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1394/12/19فعالتدوینصنعت--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2002709کاردانی فنی زنجیر سازی فلزات قیمتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002691کاردانی فنی ساخت محصولات پلیمری - قطعات کامپوزیتی و فومیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002699کاردانی فنی ساخت و تولید - قالب های کفشکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002687کاردانی فنی سازه های پیش ساختهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002678کاردانی فنی سد و شبکهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002717کاردانی فنی سیال حفاریکاردانی ناپیوسته1392/10/15فعالتدوینصنعت--234علمی و کاربردیدانلود فایل
2002698کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل متروکاردانی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2002719کاردانی فنی سیمان و اسید حفاریکاردانی ناپیوسته1392/10/15فعالتدوینصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
2000119کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001974کاردانی فنی شهرسازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002150کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002152کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002179کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002151کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002149کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش میگوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002178کاردانی فنی شیلات – حفاظت از منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002181کاردانی فنی شیلات – صید و بهره برداری آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002740کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002035کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – غذاییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001720کاردانی فنی صنایع آزمایشگاهی – صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002711کاردانی فنی صنایع خمیر و کاغذکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002720کاردانی فنی صنایع دارویی - تولید داروکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--250علمی و کاربردیدانلود فایل
2002721کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت داروکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--250علمی و کاربردیدانلود فایل
2002688کاردانی فنی صنایع دخانیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2002003کاردانی فنی صنایع سرامیک – آزمایشگاهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001985کاردانی فنی صنایع سرامیک – خط تولیدکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰