لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6027روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعالتدوینروانشناسی--160علوم انسانیدانلود فایل
6030روانشناسی سلامتدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
6450روانشناسی - اصلاح و تربیتکارشناسی پیوسته1394/12/19منسوختدوینروانشناسی--255علوم انسانیدانلود فایل
6613روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
16432روانشناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینروانشناسی--927علوم انسانیدانلود فایل
6246روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینروانشناسی--240علوم انسانیدانلود فایل
6028روانشناسی بالینیدکتری تخصصی1375/02/16منسوختدوینروانشناسی--317علوم انسانیدانلود فایل
16075روانشناسی بالینی کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/25فعالتدوینروانشناسی--13811025علوم انسانیدانلود فایل
6248روانشناسی بالینی گرایش خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25فعالتدوینروانشناسی--496علوم انسانیدانلود فایل
16291روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
16292روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
6247روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینروانشناسی--319علوم انسانیدانلود فایل
6029روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1376/04/22منسوختدوینروانشناسی--344علوم انسانیدانلود فایل
6614روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
6249روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعالتدوینروانشناسی--285علوم انسانیدانلود فایل
6451روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی پیوسته1372/02/19منسوختدوینروانشناسی--257علوم انسانیدانلود فایل
6250روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
6669روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
6251روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
6252روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--29علوم انسانیدانلود فایل
6529روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینروانشناسی--649علوم انسانیدانلود فایل
6031روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--382علوم انسانیدانلود فایل
5191روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--616علوم اجتماعیدانلود فایل
5058روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--665علوم اجتماعیدانلود فایل
5602روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/06فعالتدوینعلوم ورزشی--13970606علوم اجتماعیدانلود فایل
5346روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1386/10/22منسوختدوینعلوم ورزشی--665علوم اجتماعیدانلود فایل
16056روانشناسی گرایش بالینیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
16057روانشناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
16058روانشناسی گرایش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
5285روزنامه نگاریکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--517علوم اجتماعیدانلود فایل
5465روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--85علوم اجتماعیدانلود فایل
5192روزنامه نگاری رادیو وتلویزیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--808علوم اجتماعیدانلود فایل
2460ریاضیدکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2073ریاضی - ریاضیات مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینعلوم ریاضی--665علوم پایهدانلود فایل
2624ریاضی محضدکتری مستقیم1400/07/04فعالتدوینعلوم ریاضی--946علوم پایهدانلود فایل
2518ریاضی محض گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2515ریاضی محض گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2517ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2527ریاضی محض گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2516ریاضی محض گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
2598ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
2248ریاضی کاربردی گرایش رمز و کدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2459ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2076ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
2246ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2247ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2077ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
2078ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
2249ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2454ریاضی کاربردی گرایش علوم دادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2250ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
2221ریاضی گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
2317ریاضی گرایش آنالیزدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
2220ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--507علوم پایهدانلود فایل
2318ریاضی گرایش جبردکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
2368ریاضی گرایش دبیر ریاضیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--255علوم پایهدانلود فایل
2168ریاضی گرایش محضکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--255علوم پایهدانلود فایل
2319ریاضی گرایش هندسه - توپولوژیدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
2222ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
2320ریاضی گرایش کاربردیدکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
2367ریاضی گرایش کاربردیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--255علوم پایهدانلود فایل
2482ریاضیات مالیدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم ریاضی--884علوم پایهدانلود فایل
2170ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--719علوم پایهدانلود فایل
2599ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
2589ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--153علوم پایهدانلود فایل
2425ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
2484ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--13971005علوم پایهدانلود فایل
2458ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2457ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2630ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ریاضی--162علوم پایهدانلود فایل
2468ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
2003028ریخته گریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002646ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--125علمی و کاربردیدانلود فایل
2002858ریخته گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2002854ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2001359ریخته‌گریکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
2002770ریخته‌گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2002769ریخته‌گری با گرایش مدل سازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2001413ریخته‌گری مداومکاردانی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینصنعت--21علمی و کاربردیدانلود فایل
2565ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم زیستی--780علوم پایهدانلود فایل
2571ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/03/24منسوخبازنگریعلوم زیستی--13990324علوم پایهدانلود فایل
2329ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)دکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم زیستی--611علوم پایهدانلود فایل
6465زبان اسپانیاییکارشناسی پیوسته1371/04/14منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--241علوم انسانیدانلود فایل
6466زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم حوزوی--857علوم انسانیدانلود فایل
16389زبان ایتالیایی گرایش ادبیاتکارشناسی پیوسته1382/07/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--13820729علوم انسانیدانلود فایل
16293زبان روسیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
6463زبان روسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
6051زبان شناسیدکتری تخصصی1392/02/01فعالبازنگریزبانشناسی--827علوم انسانیدانلود فایل
6468زبان شناسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبانشناسی--564علوم انسانیدانلود فایل
6285زبان شناسی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبانشناسی--751علوم انسانیدانلود فایل
6279زبان شناسی ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07منسوختدوینزبانشناسی--865علوم انسانیدانلود فایل
16096زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/26منسوخبازنگریزبانشناسی--13941026علوم انسانیدانلود فایل
6286زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/10/13منسوختدوینزبانشناسی--250علوم انسانیدانلود فایل
16320زبان شناسی گرایش اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
16322زبان شناسی گرایش حقوقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
16325زبان شناسی گرایش روان شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
16326زبان شناسی گرایش شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
16324زبان شناسی گرایش فرهنگ نویسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
16319زبان شناسی گرایش محضکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
16323زبان شناسی گرایش ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰