لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3233مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3234مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1372/04/27منسوختدوینتولیدات گیاهی--261کشاورزیدانلود فایل
3235مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
3236مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی)کارشناسی پیوسته1389/02/11منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--756کشاورزیدانلود فایل
3237مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3238مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3240مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
3241مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش باغبانیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
3242مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ماشینهای کشاورزیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
3243مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش خاکشناسیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
3244مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش علوم دامیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
3245مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
3246ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی پیوسته1393/04/01منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--849کشاورزیدانلود فایل
3247مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ایکارشناسی پیوسته1387/11/12منسوختدوینتولیدات گیاهی--707کشاورزیدانلود فایل
3250مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غیرنشخوار کنندگانکارشناسی پیوسته1383/06/17منسوختدوینعلوم دامی--90کشاورزیدانلود فایل
3251مهندسی ماشین های صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1391/08/28فعالتدوینماشین های کشاورزی--811کشاورزیدانلود فایل
3252مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19فعالبازنگریماشین های کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
3253مهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی پیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--823کشاورزیدانلود فایل
3255مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3256مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3257مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مهندسی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3258مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداری مناطق خشککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3259مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری شهریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3260مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلهای غربکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3261مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلداری در پارکهای جنگلیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3262مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری عمومی (علوم جنگل)کارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3263مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مسایل اقتصادی-اجتماعی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3266مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--52کشاورزیدانلود فایل
3267مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش خمیر وکاغذکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--52کشاورزیدانلود فایل
3268مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش بیولوژی وحفاظت چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--52کشاورزیدانلود فایل
3269مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3270مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3271مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3273مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش حفاظت و اصلاح چوبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3274مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش طراحی سازه های چوبیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3275مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع مبلمانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3276مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع خمیر وکاغذکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3277مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع فرآوردهای مرکب چوبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3278مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
3279مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینصنایع غذایی--230کشاورزیدانلود فایل
3280مهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوسته1370/10/15منسوختدوینعلوم دامی--231کشاورزیدانلود فایل
3282مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعتکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--230کشاورزیدانلود فایل
3283مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--230کشاورزیدانلود فایل
3284مهندسی ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینماشین های کشاورزی--230کشاورزیدانلود فایل
3285مهندسی آبیاریکارشناسی ناپیوسته1370/10/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--231کشاورزیدانلود فایل
3286مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکیکارشناسی ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینگیاه پزشکی--707کشاورزیدانلود فایل
3287مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداریکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعالبازنگریمنابع طبیعی--258کشاورزیدانلود فایل
3288مهندسی منابع طبیعی گرایش چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینمنابع طبیعی--258کشاورزیدانلود فایل
3289مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلاتکارشناسی ناپیوسته1371/10/27فعالتدوینمنابع طبیعی--251کشاورزیدانلود فایل
3290مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداریکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینمنابع طبیعی--258کشاورزیدانلود فایل
3291مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1371/10/27فعالتدوینمنابع طبیعی--251کشاورزیدانلود فایل
3292مهندسی منابع طبیعی گرایش احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینمنابع طبیعی--399کشاورزیدانلود فایل
3293مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته1389/08/08فعالتدوینصنایع غذایی--775کشاورزیدانلود فایل
3294مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3295مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3296مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3297مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3298علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3299علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3300علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آبدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3301علوم و مهندسی آب-سازه های آبیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3302علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آبدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3303علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3304علوم و مهندسی آب-منابع آبدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3305علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
3306مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش میوه کاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3307مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش سبزی کاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3308مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3309مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3320بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
3324مدیریت و کنترل بیابانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3325مدیریت و کنترل بیاباندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3327مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3329مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3331مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3332مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3333مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3334مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3335مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فراورده های سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3336مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3337مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3338مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3339مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3340توسعه روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3341توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3343ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3344ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3345ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش زیست بوم انسانی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3346ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3348ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3349ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3350علوم ومهندسی مرتعدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3352علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3353علوم و مهندسی آبخیز گرایش مدیریت حوزه های آبخیزدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3354بیوتکنولوژی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
3355علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3356علوم و مهندسی باغبانی گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3357علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگلدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3358علوم و مهندسی جنگل گرایش علوم زیستی جنگلدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3359علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰