لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2454ریاضی کاربردی گرایش علوم دادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2221ریاضی گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2317ریاضی گرایش آنالیزدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2220ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2318ریاضی گرایش جبردکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2368ریاضی گرایش دبیر ریاضیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2168ریاضی گرایش محضکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2319ریاضی گرایش هندسه - توپولوژیدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2222ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2320ریاضی گرایش کاربردیدکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2367ریاضی گرایش کاربردیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2482ریاضیات مالیدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم ریاضی--774علوم پایهدانلود فایل
2599ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
2458ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2457ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2468ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--775علوم پایهدانلود فایل
2002646ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--245علمی و کاربردیدانلود فایل
2002858ریخته گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002854ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002770ریخته‌گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002769ریخته‌گری با گرایش مدل سازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2329ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)دکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم زیستی--636علوم پایهدانلود فایل
6465زبان اسپانیاییکارشناسی پیوسته1371/04/14منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--374علوم انسانیدانلود فایل
6466زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم حوزوی--751علوم انسانیدانلود فایل
16389زبان ایتالیایی گرایش ادبیاتکارشناسی پیوسته1382/07/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--833علوم انسانیدانلود فایل
6463زبان روسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--669علوم انسانیدانلود فایل
6468زبان شناسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبانشناسی--623علوم انسانیدانلود فایل
6285زبان شناسی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبانشناسی--669علوم انسانیدانلود فایل
6279زبان شناسی ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07منسوختدوینزبانشناسی--757علوم انسانیدانلود فایل
6286زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/10/13منسوختدوینزبانشناسی--387علوم انسانیدانلود فایل
16320زبان شناسی گرایش اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16322زبان شناسی گرایش حقوقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16325زبان شناسی گرایش روان شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16326زبان شناسی گرایش شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16324زبان شناسی گرایش فرهنگ نویسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16319زبان شناسی گرایش محضکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16323زبان شناسی گرایش ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
16321زبان شناسی گرایش نشانه شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--1044علوم انسانیدانلود فایل
6126زبان فارسی و معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--603علوم انسانیدانلود فایل
16067زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
16068زبان فرانسه گرایش مترجمیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
6288زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--669علوم انسانیدانلود فایل
6469زبان و ادبیات اردوکارشناسی پیوسته1369/02/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--339علوم انسانیدانلود فایل
6287زبان و ادبیات اردوکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--192علوم انسانیدانلود فایل
6470زبان و ادبیات ارمنیکارشناسی پیوسته1370/02/28فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--173علوم انسانیدانلود فایل
6471زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسی پیوسته1387/03/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--653علوم انسانیدانلود فایل
6052زبان و ادبیات انگلیسیدکتری تخصصی1384/02/31منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--589علوم انسانیدانلود فایل
6464زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1368/09/26منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--323علوم انسانیدانلود فایل
6472زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1387/11/12فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--659علوم انسانیدانلود فایل
6284زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--383علوم انسانیدانلود فایل
6474زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1382/03/24منسوختدوینزبانشناسی--571علوم انسانیدانلود فایل
6473زبان و ادبیات ترکی استامبولیکارشناسی پیوسته1381/12/17فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--574علوم انسانیدانلود فایل
6476زبان و ادبیات سواحیلیکارشناسی پیوسته1379/12/14فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--553علوم انسانیدانلود فایل
6045زبان و ادبیات عربدکتری تخصصی1365/12/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--128علوم انسانیدانلود فایل
6171زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--98علوم انسانیدانلود فایل
16429زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعالتدوینعلوم حوزوی--570علوم انسانیدانلود فایل
16051زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--499علوم انسانیدانلود فایل
6174زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/19منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--640علوم انسانیدانلود فایل
6173زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/02فعالتدوینعلوم حوزوی--886علوم انسانیدانلود فایل
6455زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--187علوم انسانیدانلود فایل
6262زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--466علوم انسانیدانلود فایل
6265زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--664علوم انسانیدانلود فایل
6127زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکاردانی ناپیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--371علوم انسانیدانلود فایل
6456زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکارشناسی پیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--371علوم انسانیدانلود فایل
6457زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجیکارشناسی پیوسته1377/02/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--504علوم انسانیدانلود فایل
6038زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1390/12/15فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--691علوم انسانیدانلود فایل
6260زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/15فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--691علوم انسانیدانلود فایل
6033زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیدکتری تخصصی1392/08/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--741علوم انسانیدانلود فایل
6266زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--730علوم انسانیدانلود فایل
6263زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--633علوم انسانیدانلود فایل
6264زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1386/09/11منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--634علوم انسانیدانلود فایل
16071زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/21فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--568علوم انسانیدانلود فایل
6478زبان و ادبیات هوساییکارشناسی پیوسته1379/12/14فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--553علوم انسانیدانلود فایل
6475زبان و ادبیات ژاپنیکارشناسی پیوسته1370/10/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--366علوم انسانیدانلود فایل
6477زبان و ادبیات کردیکارشناسی پیوسته1382/07/05منسوختدوینزبانشناسی--575علوم انسانیدانلود فایل
6479زبان و فرهنگ روسیکارشناسی پیوسته1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--654علوم انسانیدانلود فایل
16012زبان و فرهنگ عربیکارشناسی پیوسته1395/09/13فعالتدوینعلوم حوزوی--769علوم انسانیدانلود فایل
16181زبان و فرهنگ فرانسهکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--673علوم انسانیدانلود فایل
6034زبان وادبیات فارسیدکتری تخصصی1365/10/06منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--117علوم انسانیدانلود فایل
6036زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسیدکتری تخصصی1372/08/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--414علوم انسانیدانلود فایل
6273زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--749علوم انسانیدانلود فایل
6268زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/01فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--721علوم انسانیدانلود فایل
6037زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانیدکتری تخصصی1390/09/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--687علوم انسانیدانلود فایل
6035زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غناییدکتری تخصصی1390/09/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--687علوم انسانیدانلود فایل
6277زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--757علوم انسانیدانلود فایل
6278زبان وادبیات فارسی گرایش نظریه ونقد ادبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--757علوم انسانیدانلود فایل
6270زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارشکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--749علوم انسانیدانلود فایل
6291زبان وادبیات چینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--757علوم انسانیدانلود فایل
6467زبان چینیکارشناسی پیوسته1370/02/08فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--356علوم انسانیدانلود فایل
16192زبان کره ایکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--775علوم انسانیدانلود فایل
6053زبانشناسی همگانیدکتری تخصصی1366/11/10منسوختدوینزبانشناسی--219علوم انسانیدانلود فایل
6276زبانهای باستانی ایران و بین النهرینکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/11/18فعالتدوینزبانشناسی--534علوم انسانیدانلود فایل
3027زراعتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3132زراعتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3211زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینتولیدات گیاهی--95کشاورزیدانلود فایل
2174زمین شناسیکارشناسی پیوسته1373/04/26منسوختدوینعلوم زمین--428علوم پایهدانلود فایل
2535زمین شناسیکارشناسی پیوسته1398/03/06فعالتدوینعلوم زمین--1025علوم پایهدانلود فایل
2010زمین شناسی -آب شناسیدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--396علوم پایهدانلود فایل
2022زمین شناسی -زمین شناسی مهندسیدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--396علوم پایهدانلود فایل
2023زمین شناسی -زمین شناسی نفتدکتری تخصصی1394/12/19منسوختدوینعلوم زمین--402علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰