لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیدکتری تخصصی1384/08/21منسوختدوینعلوم ورزشی--562علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوختدوینعلوم ورزشی--484علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/11/17منسوختدوینروانشناسی--616علوم انسانیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علم تمرینکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/01/27منسوختدوینعلوم ورزشی--541علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--497علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--276علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوختدوینعلوم ورزشی--484علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--276علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوسته1384/02/24منسوختدوینعلوم ورزشی--545علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--497علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینعلوم ورزشی--561علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوختدوینعلوم ورزشی--484علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش ورزش همگانیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--497علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--611علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--611علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینعلوم ورزشی--545علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت دبیر زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--324علوم انسانیدانلود فایل
تربیت دبیر فنی حسابداریکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت مترجم زبان ایتالیاییکارشناسی پیوسته1374/07/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--304علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی امور تربیتی گرایش متوسطهکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخبازنگریعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش سیاسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدویننظامی و انتظامی--95علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش عقیدتیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدویننظامی و انتظامی--95علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/17فعالتدویننظامی و انتظامی--878علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی مراکز پیش دبستانیکاردانی ناپیوسته1375/02/03منسوختدوینعلوم تربیتی--316علوم انسانیدانلود فایل
تربیت معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
تربیت معلم قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته1385/07/22فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--599علوم انسانیدانلود فایل
تربیت کودککاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم انسانی--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
ترجمهدکتری تخصصی1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی پیوسته1393/04/01منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--849کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--114کشاورزیدانلود فایل
تسلیحات گرایش سلاح و مهماتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29فعالتدویننظامی و انتظامی--338فنی و مهندسیدانلود فایل
تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعهکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--500علوم انسانیدانلود فایل
تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960228علوم انسانیدانلود فایل
تصویر سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای تجسمی--208هنر و معماریدانلود فایل
تصویر متحرککارشناسی ارشد ناپیوسته1369/10/16فعالتدوینهنرهای تجسمی--210هنر و معماریدانلود فایل
تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالتدوینبرق و کامپیوتر--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
تعمیر و نگهداری ماشین های عمرانیکاردانی ناپیوسته1399/07/20فعالتدوینعلوم مهندسی--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
تعمیر و نگهداری مکانیکی شناورهای دریایی صیادیکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینصنعت--187علمی و کاربردیدانلود فایل
تعمیر ونگهداری هواپیماکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
تعمیر ونگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگریصنعت--775علمی و کاربردیدانلود فایل
تغذیه دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
تفسیر تطبیقیدکتری تخصصی1384/04/04فعالتدوینعلوم حوزوی--550علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/03/21منسوختدوینعلوم حوزوی--781علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر قرآن مجیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--840علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر موضوعیدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر و علوم قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/12/08فعالتدوینعلوم حوزوی--538علوم انسانیدانلود فایل
تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
تلویزیون و هنرهای دیجیتالکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای نمایشی--511هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی پویانماییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای تجسمی--925هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش مستندکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
توانمند سازی آسیب دیدگان در حوادثکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه محلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه محلی گرایش روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه محلی گرایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاورهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
تولید آهن و فولاد-مهندسی موادکاردانی ناپیوسته1366/10/05منسوختدوینصنعت--107علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25فعالتدوینهنرهای نمایشی--382هنر و معماریدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی پیوسته1370/07/21فعالتدوینهنرهای کاربردی--225هنر و معماریدانلود فایل
تولید سیمانکاردانی پیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--290فنی و مهندسیدانلود فایل
تولید فلزات غیر اهنی- مهندسی موادکاردانی ناپیوسته1367/06/19منسوختدوینصنعت--133علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیاندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--399علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آبزیان آب شیرینکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--223کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/08فعالبازنگریعلوم تربیتی--850علوم انسانیدانلود فایل
تکنولوژی آموزشیدکتری تخصصی1387/03/04فعالتدوینعلوم تربیتی--384علوم انسانیدانلود فایل
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم دامی--223کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوسته1371/07/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی شیلاتکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی صنایع آردکاردانی ناپیوسته1383/02/26منسوختدوینصنعت--30علمی و کاربردیدانلود فایل
تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--290فنی و مهندسیدانلود فایل
تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعالتدوینمعماری--914هنر و معماریدانلود فایل
تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینماشین های کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.