لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9033تاسیسات تهویه و تبریدکاردانی ناپیوسته1362/12/15منسوختدوینمهندسی مکانیک--817فنی و مهندسیدانلود فایل
1645تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی پیوسته1370/05/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--359فنی و مهندسیدانلود فایل
2003027تبریدکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینعلوم مهندسی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
6646تبلیغ در حج و زیارتکارشناسی پیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--688علوم انسانیدانلود فایل
16390تبلیغ و ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/08/11فعالتدوینعلوم حوزوی--657علوم انسانیدانلود فایل
5148تبلیغ و ارتباطات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/05منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--622علوم اجتماعیدانلود فایل
6299تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوینعلوم تربیتی--441علوم انسانیدانلود فایل
16288تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/26منسوختدوینعلوم تربیتی--1034علوم انسانیدانلود فایل
16226تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/17منسوخبازنگریعلوم تربیتی--981علوم انسانیدانلود فایل
16465تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/16فعالبازنگریعلوم تربیتی--326علوم انسانیدانلود فایل
2001733ترافیک شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
6943تربیت اخلاقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
2002948تربیت بدنیکاردانی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--490علمی و کاربردیدانلود فایل
2003022تربیت بدنیکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم انسانی--32فنی و حرفه ایدانلود فایل
5364تربیت بدنی جانبازان و معلولینکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینعلوم ورزشی--468علوم اجتماعیدانلود فایل
2000199تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
5315تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته1377/11/04فعالتدوینعلوم ورزشی--514علوم اجتماعیدانلود فایل
5321تربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی ناپیوسته1394/03/06منسوختدوینعلوم ورزشی--385علوم اجتماعیدانلود فایل
5149تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/16منسوختدوینعلوم ورزشی--318علوم اجتماعیدانلود فایل
5156تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی قهرمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/01/27منسوختدوینعلوم ورزشی--603علوم اجتماعیدانلود فایل
5157تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/01/27منسوختدوینعلوم ورزشی--603علوم اجتماعیدانلود فایل
5150تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیو مکانیک ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/15منسوختدوینعلوم ورزشی--573علوم اجتماعیدانلود فایل
5268تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5029تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1384/12/06منسوختدوینعلوم ورزشی--625علوم اجتماعیدانلود فایل
5151تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوختدوینعلوم ورزشی--572علوم اجتماعیدانلود فایل
5030تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1375/12/19منسوختدوینعلوم ورزشی--485علوم اجتماعیدانلود فایل
5266تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5031تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیدکتری تخصصی1384/08/21منسوختدوینعلوم ورزشی--621علوم اجتماعیدانلود فایل
5152تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوختدوینعلوم ورزشی--572علوم اجتماعیدانلود فایل
16394تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/11/17منسوختدوینروانشناسی--637علوم انسانیدانلود فایل
5153تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علم تمرینکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/01/27منسوختدوینعلوم ورزشی--603علوم اجتماعیدانلود فایل
5265تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5028تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--425علوم اجتماعیدانلود فایل
5154تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوختدوینعلوم ورزشی--572علوم اجتماعیدانلود فایل
5027تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--425علوم اجتماعیدانلود فایل
5314تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوسته1384/02/24منسوختدوینعلوم ورزشی--606علوم اجتماعیدانلود فایل
5267تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5032تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینعلوم ورزشی--619علوم اجتماعیدانلود فایل
5155تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوختدوینعلوم ورزشی--572علوم اجتماعیدانلود فایل
5264تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش ورزش همگانیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5024تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
5025تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
5269تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینعلوم ورزشی--606علوم اجتماعیدانلود فایل
6460تربیت دبیر زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--465علوم انسانیدانلود فایل
5316تربیت دبیر فنی حسابداریکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینحسابداری--560علوم اجتماعیدانلود فایل
6462تربیت مترجم زبان ایتالیاییکارشناسی پیوسته1374/07/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--449علوم انسانیدانلود فایل
6606تربیت مربی اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--661علوم انسانیدانلود فایل
6751تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم تربیتی--561علوم انسانیدانلود فایل
6752تربیت مربی امور تربیتی گرایش متوسطهکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخبازنگریعلوم تربیتی--561علوم انسانیدانلود فایل
6710تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش سیاسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدویننظامی و انتظامی--187علوم انسانیدانلود فایل
6709تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش عقیدتیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدویننظامی و انتظامی--187علوم انسانیدانلود فایل
6977تربیت مربی علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/17فعالتدویننظامی و انتظامی--767علوم انسانیدانلود فایل
6132تربیت مربی مراکز پیش دبستانیکاردانی ناپیوسته1375/02/03منسوختدوینعلوم تربیتی--460علوم انسانیدانلود فایل
6136تربیت معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--560علوم انسانیدانلود فایل
6535تربیت معلم قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته1385/07/22فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--632علوم انسانیدانلود فایل
2002950تربیت کودککاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم انسانی--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
6050ترجمهدکتری تخصصی1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--669علوم انسانیدانلود فایل
3246ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی پیوسته1393/04/01منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--743کشاورزیدانلود فایل
3490ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3519ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3520ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3018ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
6931تسلیحات گرایش سلاح و مهماتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29فعالتدویننظامی و انتظامی--490فنی و مهندسیدانلود فایل
2002925تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعهکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
6552تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینعلوم حوزوی--661علوم انسانیدانلود فایل
6176تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--581علوم انسانیدانلود فایل
16456تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
16113تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--934علوم انسانیدانلود فایل
7045تصویر سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای تجسمی--351هنر و معماریدانلود فایل
7047تصویر متحرککارشناسی ارشد ناپیوسته1369/10/16فعالتدوینهنرهای تجسمی--353هنر و معماریدانلود فایل
2001993تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2003061تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالتدوینبرق و کامپیوتر--49فنی و حرفه ایدانلود فایل
2000107تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2003051تعمیر و نگهداری ماشین های عمرانیکاردانی ناپیوسته1399/07/20فعالتدوینعلوم مهندسی--49فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001052تعمیر و نگهداری مکانیکی شناورهای دریایی صیادیکاردانی ناپیوسته1390/10/25منسوختدوینصنعت--330علمی و کاربردیدانلود فایل
1204تعمیر ونگهداری هواپیماکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--560فنی و مهندسیدانلود فایل
2002642تعمیر ونگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگریصنعت--675علمی و کاربردیدانلود فایل
3020تغذیه دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--563کشاورزیدانلود فایل
16483تفسیر تطبیقیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
6007تفسیر تطبیقیدکتری تخصصی1384/04/04منسوختدوینعلوم حوزوی--613علوم انسانیدانلود فایل
16414تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--37علوم انسانیدانلود فایل
6607تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/03/21منسوختدوینعلوم حوزوی--679علوم انسانیدانلود فایل
6755تفسیر قرآن مجیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--561علوم انسانیدانلود فایل
6647تفسیر قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--734علوم انسانیدانلود فایل
16450تفسیر موضوعیدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16484تفسیر و علوم قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
6608تفسیر و علوم قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/12/08منسوختدوینعلوم حوزوی--601علوم انسانیدانلود فایل
1443تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
9151تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36فنی و مهندسیدانلود فایل
7108تلویزیون و هنرهای دیجیتالکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای نمایشی--587هنر و معماریدانلود فایل
7319تهیه کنندگی پویانماییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای نمایشی--785هنر و معماریدانلود فایل
7051تهیه کنندگی گرایش آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--584هنر و معماریدانلود فایل
7293تهیه کنندگی گرایش مستندکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--584هنر و معماریدانلود فایل
7292تهیه کنندگی گرایش نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--584هنر و معماریدانلود فایل
2002982توانمند سازی آسیب دیدگان در حوادثکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--411علمی و کاربردیدانلود فایل
5596توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
5597توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
5430توسعه محلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم اجتماعی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
5585توسعه محلی گرایش روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
5529توسعه محلی گرایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰