لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1492مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9201مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--305فنی و مهندسیدانلود فایل
1491مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9024مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--1010فنی و مهندسیدانلود فایل
1493مهندسی شیمی گرایش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1494مهندسی شیمی گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9210مهندسی شیمی گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی شیمی--310فنی و مهندسیدانلود فایل
1892مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1495مهندسی شیمی گرایش نانو فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9160مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقالکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی شیمی--301فنی و مهندسیدانلود فایل
1872مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقالکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1486مهندسی شیمی گرایش پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9056مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1397/08/07فعالبازنگریمهندسی صنایع--1006فنی و مهندسیدانلود فایل
1286مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی صنایع--661فنی و مهندسیدانلود فایل
1932مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1399/10/17فعالبازنگریمهندسی صنایع--1075فنی و مهندسیدانلود فایل
9098مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/29فعالبازنگریمهندسی صنایع--1009فنی و مهندسیدانلود فایل
1773مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هادکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1525مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24منسوخبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1780مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1671مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1774مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامتدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1526مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1777مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1527مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1776مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلاندکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1530مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24منسوخبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1775مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامیندکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1528مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1531مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
9026مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1779مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژهدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1529مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1778مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وریدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1576مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
3412مهندسی طبیعتکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3538مهندسی علوم دامیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم دامی--294کشاورزیدانلود فایل
9068مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1398/03/25فعالبازنگریمهندسی عمران--1028فنی و مهندسیدانلود فایل
1507مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1521مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1509مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1519مهندسی عمران گرایش حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1508مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1518مهندسی عمران گرایش راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1506مهندسی عمران گرایش زلزلهدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1516مهندسی عمران گرایش زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1504مهندسی عمران گرایش سازهدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1514مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1510مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1520مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1512مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریاییدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1522مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1513مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1523مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1517مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1511مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آبدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1505مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیکدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1515مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1456مهندسی فرماندهی و کنترلکارشناسی پیوسته1393/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
3407مهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3420مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
2000556مهندسی فناوری شبکه های توزیع برقکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002213مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنایع آردکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002472مهندسی فناوری آبیاری - شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002469مهندسی فناوری آبیاری- توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریکشاورزی--363علمی و کاربردیدانلود فایل
2002219مهندسی فناوری آسانسور و بالابرهاکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002252مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریصنعت--376علمی و کاربردیدانلود فایل
2000513مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000514مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-دیتاکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000516مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-مخابرات نوریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002730مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیککارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
1873مهندسی فناوری اطلاعات و امنیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگریفناوری اطلاعات--883فنی و مهندسیدانلود فایل
9180مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--301فنی و مهندسیدانلود فایل
9155مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریفناوری اطلاعات--297فنی و مهندسیدانلود فایل
1823مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/03/04منسوخبازنگریفناوری اطلاعات--866فنی و مهندسیدانلود فایل
1822مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/03/04فعالبازنگریفناوری اطلاعات--877فنی و مهندسیدانلود فایل
1931مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/05فعالبازنگریفناوری اطلاعات--966فنی و مهندسیدانلود فایل
2002251مهندسی فناوری اطلاعات – رسانهکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریصنعت--376علمی و کاربردیدانلود فایل
2000532مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وبکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000533مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002206مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002209مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000560مهندسی فناوری اطلاعات-رسانهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002202مهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002426مهندسی فناوری بازیافت پسماندکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002229مهندسی فناوری برق متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002462مهندسی فناوری بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002245مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002239مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمانکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002221مهندسی فناوری تجهیزات بنادرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002228مهندسی فناوری تغییر شکل فلزاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000510مهندسی فناوری جوشکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002465مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002490مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--859علمی و کاربردیدانلود فایل
2002463مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی طیورکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002464مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی گاوکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002241مهندسی فناوری راهداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002475مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002488مهندسی فناوری زراعت – تولید برنجکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002495مهندسی فناوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000512مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰